Verbinding tussen de Poorten door herbouw van de muren

Boodschap van 22 oktober 2022 tijdens de Wakkerekerk-dag in Oldenbroek.
Lees Nehemia 1 t/m 4


Opdracht: Sta op, ga door het water en neem het land in bezit: De sleutel is 'verbinding'
Hoe wordt de lokale gemeenschap een eenheid?

'Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werpspies vast.
De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord terwijl zij aan het bouwen waren, maar de bazuinblazer bleef bij mij.
' Neh.4: 17-18

Van het boek Nehemia en Ezra kunnen we belangrijke geestelijke lessen leren omdat o.a. zij de personen zijn die fysiek uit Babylon zijn getrokken. Voor ons staat een belangrijke opdracht in Openbaring 18 vers 4: 'Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.'
Fysiek kunnen wij niet meer uit Babylon weg. De gehele wereld en alle daaraan verbonden systemen en organisaties zijn in haar macht. Deze opdracht is dus geestelijk bedoeld.
Wat een bijzondere boodschap zit hierin versluiert: Als wij kiezen uit Babylon weg te gaan, dan hebben we geen deel meer aan haar zonden en we hoeven ons niet meer druk te maken over haar plagen.
Hoeveel christenen maken zich op dit moment zorgen over wat ons te wachten staat?
Hebben we onze focus dan verkeert?
Laten we gaan leren van Nehemia.

Voordat ik naar de Poorten en de muren ga wil ik kort inzoomen op hoofdstuk één en twee.
In hoofdstuk één zien we de hartsgesteldheid van Nehemia in vers 4 t/m 7. Hij had zelf diep berouw over de zonde van zijn volk. Dit uitte zich in bidden en vasten.
In vers 8 t/m 11 lezen wij dat Nehemia zich bekeerde en God herinnerde aan Zijn belofte aan Mozes: 'Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt - al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.'
Deze hartgesteldheid is de basis voor de gebedsverhoring die we lezen in hoofdstuk 2 vers 1 t/m 10.
Dit brengt Nehemia in een praktische modus van waarachtig geloof waarin hij gaat verkennen, verslag uitbrengt aan de leiders van het volk en iedereen weet te motiveren.
Misschien is de grootste bevestiging dat hij direct weerstand ondervindt van leiders van heidenvolken rond Jeruzalem, Sanballat, Tobia en Gesem.

Vorig jaar schreef ik een boekje, 'Nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken'. Nehemia stond voor een groot gedeelte centraal en ik heb veel geestelijke lessen mogen leren van Nehemia en deze mogen toepassen.
Zo las ik een 3-ledige opdracht in dit verhaal:

 • Sta op!

 • Ga door het water.

 • Neem het land in bezit.

Nogmaals, dit zijn geestelijke opdrachten die we misschien deels fysiek moeten toepassen als de Heilige Geest ons daartoe drijft. Pas op dat je niet in een modus terecht komt waarin de mens centraal staat: NAR-beweging, 7-mountains of Kingdom now.

Geestelijke lessen die ik uit Nehemia leerde zijn:

 • Welke hartgesteldheid is cruciaal binnen een gemeenschap?
 • Hoe komt deze hartgesteldheid in de gemeenschap?
 • Poorten lijken als vanzelf te worden ingenomen als de hartgesteldheid juist is.
 • Hoe gebruik jij je deuren, sluitbalken en grendels? Wie laat je binnen?
 • Welke poorten zijn van de duisternis en hoe kunnen we deze innemen?
 • Hoe bouw je aan een huis en zorg je tegelijkertijd voor een goede verdediging?
 • Van waar kan je de aanvallen verwachten?
 • Hoe gaan we om met weerstand?
 • Waar moeten we zelf van loskomen?
 • Welke wereldse systemen zijn nog in ons geworteld?
 • Waar ligt mijn autoriteit? Ook buiten de stad?
 • Wat is je taak in de herbouw? En waar ligt vanuit die taak jouw focus?
 • Ligt je focus bij je eigen huis/jouw veiligheid of bij gemeenschap/eenheid?
 • De focus moet altijd zijn op mensen en relatie en niet op materiële zaken. Dit i.t.t. de 7-mountains theorie waarbij christenen alle aspecten van de samenleving moeten veroveren.
 • Daar zijn waar de bazuin wordt geblazen. Waar de banier, het vaandel, is geplaatst op de standaard! Zorg dat je daar bent met je dierbaren, je man/vrouw en je groep. Hierdoor zal jij van kracht naar kracht gaan en van heerlijkheid naar heerlijkheid. Hierdoor word je niet lam geslagen: 'Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden.' Neh. 4: 20

Mijn boodschap voor dit moment is verbinding!
Verbinding door nieuwe wijn in nieuwe zakken. Deze nieuwe wijn is een beeld van de Heilige Geest en de zakken zijn de geest-vervulde, kleine gemeenschappen.

In Nehemia 3 t/m 6 zien we diverse werken tegelijkertijd gebeuren: Poorten die worden herbouwd, deuren, sluitbalken en grendels die worden aangebracht en muren die worden hersteld.
De poorten zijn de ontmoetingsplaatsen. Er is een gemeenschappelijk belang bij een poort. De mannen van aanzien ontmoeten elkaar in de poort. Zo kan ik mij voorstellen dat herders elkaar ontmoeten in de schaapspoort, vissers in de vispoort en priesters in de bronpoort. In de hoofdpoort van een stad kwamen de oudsten/leiders van de stad bij elkaar en werden belangrijke beslissingen genomen. Dit beeld van de verschillende poorten, we lezen over 10 stuks in de tijd van Nehemia, is belangrijk om deze te kunnen benoemen als de toenmalige ontmoetingsplaatsen. Ook na de herbouw van de tempel(Ezra) behielden de poorten hun functie van ontmoetingsplaats. Ik kan mij zo voorstellen dat een poort een ontmoetingsplaats was van mensen die in de directe nabijheid van die poort woonden.
De muren werden tegelijkertijd met de poorten herbouwd. Men mocht niet eerst aan zijn eigen huis gaan bouwen.
De bouw gaf grote eenheid. Er was een constante dreiging van vijanden. Deze spanning komt tot een climax als de muren herbouwd worden: 'Het gebeurde, toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden'. Neh.4: 1
Waar de bouw van poorten al eenheid gaf binnen de kleine groep, bracht de muur ook eenheid tussen de diverse groepen. De muur werkte niet alleen verbindend tussen twee poorten, maar vooral tussen mensen uit verschillende groepen.
We lezen dat families gezamenlijk ingezet worden in de bouw van poorten en muren.
Alleen al tussen de bronpoort en paardenpoort lezen we over 14 verschillende families.
Door de constante dreiging zal er een nauwgezette organisatie zijn volgens de slagvolgorde die Jethro al aan Mozes gaf: 
'Maar kies daarnaast enige flinke mannen uit het volk. Mannen die ontzag hebben voor God, die betrouwbaar zijn, die zich niet laten omkopen. Stel hen aan als leiders over duizend, honderd, vijftig en tien man.' Exodus 18: 21
Militair gezien: Bataljonscommandanten, Compagniecommandanten, Pelotonscommandanten en geweergroepscommandanten. 

Het volk had een gezamenlijke vijand waardoor zij mentaal en geestelijk op de toppen van hun kunnen presteren. Door een goede organisatie konden zij dit lang volhouden en werd Jeruzalem in 52 dagen herbouwd.

Welke geestelijke lessen kunnen wij tot ons nemen voor dit moment?
De geestelijke poorten van onze steden waren eens de kerken. Helaas moet ik constateren dat veel poorten zijn ingenomen en in bezit van Babylon.
De nieuwe geestelijke poorten zijn vooral het overblijfsel wat er voor kiest om uit Babylon weg te trekken: 'Ga uit haar weg, Mijn volk'.
Dit zijn waakzame/wakkere broeders en zusters die het gemeente zijn hebben herontdekt. Broeders en zusters die bereid zijn om los van elk door mensen gebouwd systeem te functioneren onder de directe leiding van onze Heer en meester Jezus Christus. Zij zijn vrij van angst. Zij houden rekening met gevangenschap en zij vrezen zelfs niet de dood om Zijn naams wil.

Zij ondervinden nu al vervolging m.n. door roddel en slechte geruchten.
Deze kleine gemeenschappen zijn de geestelijke poorten van hun stad, dorp of regio, de leiders over 10. 

Deze groepen zullen splitsen in meerdere groepen als de verdrukking op de bevolking gaat toenemen en er een groot ontwaken komt.
Er moet verbinding blijven tussen de groepen. Deze geestelijke poorten moeten door geestelijke muren verbonden blijven. Er zullen dus 'Ezra's en Nehemia's moeten opstaan om de stad of regio als een geestelijke eenheid te laten functioneren.
Geestelijk gezien leven we in een tijd die vergelijkbaar is met die van Jesaja. Een tijd waarin het leiderschap niet meer voldoet: 'Want zie, de Heere, de HEERE van de legermachten gaat van Jeruzalem en Juda wegnemen steun en stut: elke steun van brood en elke steun van water, held en strijdbare man, rechter en profeet, waarzegger en oudste, hoofdman over vijftig en man van aanzien, raadsman, kundig vakman en scherpzinnig bezweerder.' Jes.3: 1-3

In deze tijd van nieuw leiderschap ontstaat een vacuüm waar veel dwaalleraars gebruik van maken.
Daarom is het zaak om uiterst zuiver te blijven en vanuit een nederige houding naar elkaar aan het Woord gehoorzaam te blijven.
Bestaande lokale groepen gaan verbonden worden door gezamenlijke vieringen, samen evangeliseren, een gezamenlijke bidstond, een moestuin, bezoeken van elkaars bijeenkomsten, een gezamenlijke Bijbelstudie. Een goede relatie van de leiders onderling is cruciaal.
Als de bressen in de muren worden gedicht tussen meerdere poorten (groepen) dan zal de Heer leiders laten opstaan die het belangrijk vinden om de relatie met de andere groepen in stand te houden.

Vanuit Nehemia ontvangen we regels. Militair zal je dit kunnen vertalen naar 'Rules of engagement':

- Inspecteer de poorten en maak ze weer tot uw erfelijk bezit.

- Overhandig uw vijanden in gebed aan de almachtige God. Nehemia 4: 4-5

- Bouw de muren en dicht de bressen. Nehemia 4: 6-7

- Wees waakzaam en plaats wachten, bid onophoudelijk, overdenk Gods Woord dag

en nacht en neem je positie in achter de muur op de open plaatsen! Nehemia 4:9,13

- Verwijder het puin! Wees voorbereid op een tegenaanval tijdens het puinruimen!

Nehemia 4: 10-12

- Wees een bemoediging voor jouw omgeving! Nehemia 4: 14

- Wees voorbereid op een grote schare die zich zal toevoegen en in de werken van de

Heere zal gaan staan. Nehemia 4: 15

- Verdeel de werkzaamheden en maak een wachtschema. Nehemia 4: 16

- Iedereen heeft een dubbeltaak. Bouwen en vechten. Nehemia 4: 17

- Zorg voor een goede communicatie en een waarschuwingssysteem. (bazuinblazer)

Nehemia 4: 18

- Vijandelijk vuur moet effectief beantwoord worden (met Gebed) met als doel de

vijandelijke actie te stoppen. God strijdt voor ons! Nehemia 4: 19-21

- Wees permanent bekleed met Christus, met de wapenrusting en blijf drinken van het

levend water. Nehemia 4: 22-23


Maak een gratis website.