1e studie Galaten, 'Trekt uit Babel, Mijn volk'

07-01-2021

Vandaag beginnen we met een studie van Galaten, waarvan we regelmatig stukjes voorbij laten komen.
Deze eerste keer lezen we Gal. 1: 1-10

vs.1-5
'...... genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus,
Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader'.

Hier lezen we het doel waarom Jezus Zichzelf gaf...... opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld.
We worden dus ergens UITGELEID. We moeten dus echt ergens UIT!
Dat doet denken aan Openb.18:4 'Trekt uit Babel, Mijn volk, opdat gij geen deel hebt aan haar zonden, en niet ontvangt van haar plagen'.
Ook Lot moest uit Sodom trekken. Zijn huis en haard lóslaten om gered te kunnen worden.
In Hebr.11:13-15 lezen we dat de geloofshelden zich 'vreemdelingen en bijwoners' wisten op aarde, en dat ze een ánder, een hemels vaderland zochten. Zo mooi dat onze gebedsapp van dinsdag ging over ons hemelse thuis. Dat betekent: onze zekerheid stellen in het hemelse, in plaats van onze zekerheid vinden in het aardse. Uittrekken heeft dus te maken met waar je je vertrouwen op stelt, waar je je geld, tijd, aandacht in investeert.
vs.6-10
Hier lezen we dat de Galaten zich af lieten afbrengen van het zuivere evangelie.
vs.7 'Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien'.
Dit gedeelte is heel herkenbaar voor deze tijd.
In de bijbel worden we heel vaak gewaarschuwd dat er in de eindtijd valse leraars en profeten zullen opstaan. Sommigen zijn er op uit (bewust of onbewust) om ons in verwarring te brengen.
In Matt.24:4,5 o.a. waarschuwt de Here Jezus ons ook al voor deze verleiders.
Het is het begin der weeën, staat in vers 14.
In vs8 is Paulus heel duidelijk over lieden, die het evangelie verdraaien.
'Diegene is vervloekt', zegt hij. Dat is heftige taal. Het staat er zelfs twee maal, als een voldongen feit.
We moeten ons dus realiseren hoe serieus Jezus is over de zuiverheid van wat wij geloven. Wij zullen dus steeds weer onze geloofsstellingen moeten onderzoeken en uitlijnen met Gods Woord. En naarmate we meer begrip ontvangen zal dat inzicht af en toe bijgeschaafd moeten worden.
We zullen dus ook wat gepreekt wordt heel serieus moeten toetsen. Hebr.5:14 zegt dat we 'onze zinnen moeten oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad'. Wat niet klopt moeten we echt afwijzen, hoe aardig we de spreker ook vinden (dat laatste vooral blijven doen).
vs10
'Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik géén dienstknecht van Christus zijn'.
Dit is ook een diepe.... het komt erop aan, wie we willen behagen, mensen of de Here God.
We hebben het over 'vrees voor mensen'.
Voor velen een heftig iets om van lós te komen. Dit kost vaak veel, zeker als het familie en goede vrienden betreft.
Maar toch hoort dit bij 'uittrekken uit de tegenwoordige wereld', en Jezus volgen. We leven 'for the audience of ONE'!
Marcus 8: 38 zegt dat als we voor Jezus uitkomen, Hij ook voor ons zal uitkomen. Wat een heerlijk weten!
Het zal er niet gemakkelijker op worden, maar we weten dat de Heer ons beloofd heeft, dat Hij ons nooit zal begeven of verlaten.

DANKEN:
* Dank U Heer voor Uw beloften, voor Uw waarheid, dat U ons doet ontrukt worden aan de tegenwoordige wereld en ons VRIJ maakt!
* Dank Heer, dat Uw woord krachtig is en er geen tittel of jota van zal afvallen.
* Dank U Heer dat U ons belijdt voor de Vader als wij U op de eerste plaats zetten!

GEBEDEN:
* Heer, geef ons dat we steeds meer leren onderscheiden wat vals en echt is. Dat waarheid en leugen gescheiden zullen worden. Dat we valse leer kunnen doorzien en ontmaskeren.
* Help ons 'de tegenwoordige wereld' los te laten, zodat we er helemaal aan ontrukt kunnen worden. Help ons om onze zekerheid in U te vinden, in plaats van in de tegenwoordige wereld. Vooral nu we moeten kiezen om de prik wel of niet te nemen.
* We bidden U om wijsheid en doorzicht in de motivaties van ons eigen hart. U doorgrondt het hart en toetst de nieren (Jer.17:10). Heer, doorgrond en ken ons en zie of bij ons een heilloze weg is.... en leid ons op de eeuwige weg (Ps.139:23,24), in de weg van Uw zuivere evangelie.

* Gebed voor Amerika, dat daar de waarheid boven tafel komt, en Uw wil daar zal geschieden.
* Gebed voor ons land, dat steeds meer mensen zullen zien wat er gaande is.
* Gebed om moed, kracht en volharding om U te blijven volgen, ook als het moeilijk wordt.
* Gebed om onze onderdrukkers te kunnen zegenen, zodat ze zich zullen bekeren.

BIJLAGE:
Opmerkelijk getuigenis van een RIVM medewerkster, al van een paar jaar geleden.
https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/binnenland/rivm/rivm-medewerkster-neemt-ontslag-vaccins-passen-niet-meer-in-mijn-beeld-van-het-bevorderen-van-gezondheid/

Maak een gratis website.