Aan de boezem van Jezus

15-01-2021

Vandaag lezen we uit Genesis 18.

'Daarna verscheen de HEERE aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij (Abraham) sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem.
Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei: Mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen; daarna kunt u verdergaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden: Doe zoals u gesproken hebt.
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei: Haast je! Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht, die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk, en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij.
Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom; en Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen.
De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.
Verder zei de HEERE : De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE.

En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van deze vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de HEERE : Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.
Abraham antwoordde en zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben! Misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te gronde richten? En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten, als Ik er vijfenveertig vind.
Hij sprak opnieuw tot Hem: Misschien zullen er daar veertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen omwille van die veertig.
Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar dertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind.
Hij zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; misschien zullen er daar twintig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die twintig.
Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.
Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.
Genesis 18:1‭-‬8‭, ‬16‭-‬33 HSV

Wat ik zo mooi vind aan bovenstaand verhaal is dat er vanuit intimiteit, (samen maaltijd vieren) geheimenissen worden bekend gemaakt. Denk ook aan Johannes die aan de boezem van Jezus ligt en aan Jezus vraagt wie Hem gaat verraden. Daar maakt Jezus dat aan hem bekend.
In dit verhaal laat God vanuit zijn vriendschap met Abraham weten wat zijn plannen zijn. Vanuit die openbaring en vanuit die vriendschap kan Abraham voorbede doen en pleiten voor de rechtvaardigen.
Ik geloof persoonlijk dat God de gebeden van Abraham heeft verhoord en dat Lot en zijn dochters daardoor de verwoesting hebben overleefd. Lot en zijn familie waren namelijk niet zo happig om te vertrekken, uiteindelijk moesten de engelen hen een handje helpen. De Heere wil gebeden worden.

Zo mogen ook wij door het offer van Jezus en Zijn kostbare bloed maaltijd met Hem vieren en wil Hij ook ons Zijn geheimenissen bekend maken om daarna voorbede te kunnen doen.
Jeremia 33:3
'Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.'
Laten we vandaag samen met elkaar het avondmaal vieren en van daaruit gaan bidden wat de Heer ons openbaart om vandaag voor te bidden.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer voor het kruis.
* Dank U Jezus voor Uw volmaakte offer.
* Dank U Heer dat U maaltijd met ons wil vieren.
* Dank U Heer dat Uw met ons geheimenissen wil delen.
* Dank U Heer dat U ons vandaag bekend maakt voor wie wij voorbede mogen doen.

Speciaal bericht voor vandaag, 15 januari:

Wachters,
Vandaag is een belangrijke dag voor ons Nederland. Nu alles er op wijst dat vandaag na de ministerraad het kabinet zal aftreden vanwege het toeslagenrapport, begint waarschijnlijk onmiddellijk daarna de verkiezingscampagne. Met nog twee maanden tot de verkiezingen worden het belangrijke weken voor de toekomst van ons land, de volgende regering die gevormd kan worden en de keuzes die die regering gaat maken. Ten aanzien van de corona-crisis, maar ook ten aanzien van het beleid rond abortus, euthanasie, voltooid leven, prostitutie, onderwijsvrijheid, enz.
Ik roep jullie daarom op om de komende weken te bidden om Gods leiding over de verkiezingen en de te vormen regering 🙏 Kunnen we hierin samen op de bres staan voor ons land?

BIJLAGE:
Uitleg Dirk Hiemstra over leugen en misleiding
https://youtu.be/rpzLCkN_B-o

Maak een gratis website.