ALGORITMES

22-03-2021

Misschien besef je het niet maar jij hebt er elke dag mee te maken.
Wat is een algoritme?

Algoritmes kunnen we in 2 categorieën onderverdelen:

 1. Kunstmatige intelligentie, laat een algoritme zelf leren. Het zgn. machine-learning
  Youtube bepaald welke fimpjes jij krijgt te zien op jouw homepage.
 2. Geprogrammeerde algoritmes. Een programmeur bepaalt een volgorde op basis van regels. De toeslagen affaire is zeer goed mogelijk door een dergelijk algoritme ontstaan.

Een algoritme op zichzelf is niet verkeerd. Een definitie is:
Een reeks instructies om vanaf een beginpunt een bepaald doel te bereiken.

Hedendaagse toepassingen:

 • Prioriteren - Google beslist welke zoekresultaten bovenaan komen te staan.
 • Classificeren - Een medisch algoritme onderscheidt kankercellen van gewone cellen.
 • Associëren - Tinder beveelt je een geschikte partner aan op basis van bepaalde kenmerken.
 • Filteren - Siri en Alexa filteren het achtergrondgeluid weg voor hun spraakherkenning

Door o.a. kunstmatige intelligentie en geprogrammeerde algoritmes wordt wordt een nieuw tijdperk ingeluid, de 4e industriële revolutie. Het samenbrengen van mens en computer.
De algoritmes die hier worden gebruikt zijn, mijns inziens, pure toverij.
Een waarschuwing van God t.a.v. toverij lezen we in Deuteronomium 18:9-14:
"Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de HEERE, uw God. Want deze volken, die ú uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de HEERE, uw God, heeft dat ú niet toegestaan"

Ik zei al dat een algoritme op zich niet verkeerd is. We zien dat God als geen ander instructies gebruikt om vanaf een beginpunt een bepaald doel te bereiken. Daarom is het niet verwonderlijk dat de tegenstander dit zelfde principe kopieert en toepast.
Er is maar 1 Intercontinentaal wapen waarmee wij de macht van de toverij van wereldse algoritmes kunnen verbreken en dat is gebed!

Lees: Matt.7:7-8; 21:22; Marcus 11:24; Joh.14:13-14; 15:7; 16:24

Een algoritme voor beantwoorde gebeden:

 1. In Jezus naam: Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Joh.14:14
 2. Met lofprijs en dankzegging: Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Ps.22:4
 3. Zonder veroordeling: laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Hebr.10:22
 4. Met het juiste motief: U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Jak.4: 2-3
 5. Vergevingsgezindheid: Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Marcus 11:26
 6. Laat je leiden door de Heilige Geest: En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Rom.8:26-27
 7. In overeenstemming met Gods Woord: Jezus zegt in Matt.6 vers 9: Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Jezus is het levend Woord en in het gebed wat Hij ons leert bidden vinden we deze voorwaarden voor beantwoorde gebeden.

Tot slot een geheimenis die je mogelijk nieuwe inzichten geeft en je motivatie van het gezamenlijk gebed zal laten toenemen:
Ten eerste Mattheüs 18 vers 19 en 20: Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
In het engels(KJV) lezen we in vers 20: gathered together, oftewel samengebracht! Waar God mensen samenbrengt is vers 19 van toepassing. Dus als God ons heeft samengebracht is de Hemel a.h.w. open want de belofte is: 'Het zal ons ten deel vallen!'
Ten tweede 1 Petrus 3 vers 7: Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
Twee mensen die sowieso zijn samengebracht door God zijn man en vrouw. Wat een kracht schuilt er dan in het gebed van een man en zijn vrouw.

Gebed:

* Wij danken U Heer dat Uw algoritmes van eeuwigheidswaarde zijn.

* Wij danken U voor Uw Woord waarin wij Uw ritmes van leven mogen ontvangen.

* Wij prijzen de grote naam van Jezus voor het volbrachte werk aan het kruis, een volgorde van handelingen die al klaar lag vanaf de zondeval en welke niet doorzien werd door de vijand.

* Heer maak ons een biddende natie, breng ons samen door Uw Geest.

* Heer we bidden U in het bijzonder voor de mannen in Nederland: Laten wij onze vrouwen begripvol en als broos vaatwerk alle eer geven die haar toekomt, opdat onze gebeden niet verhinderd worden.

* Geef mannen en vrouwen die U hebt samengebracht een gezamenlijk gebed, opdat wat zij eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen.

* Zo bidden wij dat Uw Zoon Jezus Christus verhoogt zal worden in ons land.

* Heer wij bidden dat de formatie van een nieuw kabinet zal ontstaan door Uw wil en niet door computermodellen.

* Wij bidden voor de nieuwe regering dat zij zich niet zal laten leiden door de algoritmes van deze tijd, maar door de ritmes van Uw Woord en van Uw Geest.

Derek Prince. 7 basic conditions for answered prayers: https://youtu.be/hdudgLxh0tI

Maak een gratis website.