Alles in Hem verzoend

06-04-2021

Lezen Kol. 1:15-23
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,
want in Hem zijn alle dingen geschapen,
die in de hemelen en die op de aarde zijn,
de zichtbare en de onzichtbare,
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;
en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden,
zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
en door Hem,
vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises,
alle dingen weder met Zich te verzoenen,
door Hem,
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken,
heeft Hij thans weder verzoend,
in het lichaam zijns vlezes, door de dood,
om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,
indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof
en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt
en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel,
en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Wat een diepe openbaring van Wie Jezus is en wat Zijn offer heeft bewerkt!
-Jezus is het beeld van de onzichtbare God
-Jezus is de eerstgeborene uit de doden
-In Hem is alles geschapen.
-Jezus is het middelpunt van alles,
-Alles heeft zijn bestaan in Hem.
-Hij is het hoofd van het Lichaam (de gemeente)
-Hij is de eerste en enige, die door Zijn eigen kracht uit de dood verrees, en daardoor bewees Hij de Zoon van God te zijn en de Heer van alle dingen.
-Hij is de Middelaar en de ultieme verzoening, in Wie alle dingen verzoenend worden samengebracht.

Door Zijn sterven aan het kruis, is Jezus de onderwereld ingegaan en heeft daar overwonnen!
Daardoor behaagde het God om woning in Hem maken, met de hele overvloed van Zijn volheid. Die verzoening en die volheid liggen ook klaar voor ons, als Zijn Bloed in ons doorwerkt en verdere reiniging en heiliging bewerkt.
Als we tenminste ons volhardend en standvastig blijven uitstrekken naar die verzoening.
En het kon alleen door Zijn Bloed. vs. 20
Laten we het tot ons door laten dringen wat er voor ons gedaan is.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat wij verzoend zijn met U door het Bloed van Uw Zoon Jezus!
* Dank U dat er zo'n geweldig plan was om ons te redden.
Wij geven U alle eer en glorie
* Wij bidden voor diegenen die deze genade nog niet kennen. Dat ze hun leven en hart aan U mogen geven en de waarheid mogen leren kennen.
* Wij bidden voor hen die lijden....
* Wij bidden voor hen die in verwarring zijn
* Wij bidden voor de regering, voor de coalitie, voor een regering die U wil volgen.
* Wij bidden specifiek voor Pieter Omtzigt, voor kracht en herstel en een plek van invloed in de regering.

Maak een gratis website.