Als wij ons kleine beetje aan Jezus geven mogen we wonderen verwachten.

13-11-2020

Afgelopen zondag was ik gevraagd om aanbidding te leiden bij een huisgemeente. Nou is zingen voor mij geen probleem, daarin heeft de Heer me vrijmoedigheid gegeven, maar gitaar spelen? Ik kan wel wat akkoorden en prima om mezelf te begeleiden maar een groep mensen... Heer, hoe moet ik dit doen? De Heer zei me tijdens mijn gebed, die paar akkoorden zijn als de 5 broodjes en 2 visjes, maar toen ze dat bij mij brachten, werd het vermenigvuldigd. Ik brak het, deelde het uit aan de discipelen die het vervolgens ook weer uitdeelden en een hele menigte werd voorzien van een maaltijd. Wat bent U toch een liefdevolle papa!
's Avonds hoorde ik hetzelfde verhaal van Delise die bij de Opendoors-conferentie zong. Ik was er zo door bemoedigd. Zij maakte Als wij het kleine beetje wat we hebben aan Jezus geven mogen we wonderen verwachten.er zelfs een eigen liedje van. Ik deel een klein stukje wat de hele week al in mijn hoofd zit om jullie te bemoedigen.

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen.
Met mijn talent en een handje vol tijd.
Het wonder zit hem niet in wat ik U kom brengen.
Het wonder zit hem in wat U er mee bereikt!

Ik mocht op Hem vertrouwen en Hij voorzag, we mochten met de groep mensen God aanbidden en lofprijzen wat een zegen en wat wordt je er ook zelf weer door bemoedigd en opgebouwd.

Zo geloof ik dat dit ook voor jullie geldt. Het béétje wat jij hebt, wordt een grote zegen en een wonder als je het bij Jezus brengt en Hij het breekt en uitdeelt. Hij wil gráág dat we naar Hem toe gaan. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

We lezen vandaag uit Johannes 6:
Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uit gedeeld , zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.
Johannes 6:1‭-‬15 HSV

Danken:
* Dank U papa dat U een God bent van meer dan genoeg.
* Dank U papa dat U met het beetje dat wij U brengen grote dingen kan en wil doen.
* Dank U Vader voor het allergrootste wonder dat Jezus Zijn leven gaf, om iedereen die in Hem gelooft te redden en eeuwig leven te geven.

Gebed:
* We bidden voor vrijmoedigheid voor alle gelovigen om uit te stappen en het beetje dat ze hebben aan Jezus te geven, zodat Hij er grote dingen mee kan doen.
* We bidden voor de gelovigen dat ze bewogenheid krijgen om voedsel te zullen uitdelen in het natuurlijke maar ook in het geestelijke aan hen die het nodig hebben.
* We bidden voor mensen die depressief zijn en lopen met suïcide gedachten, dat ze naar Jezus zullen gaan. En we bidden ook voor de gelovigen dat ze zullen uitreiken naar deze groep mensen.
* We bidden voor onze overheid. Voor Arie Slob die onder druk zijn standpunt heeft teruggedraaid en in het bijzonder voor Kees van der Staaij die zo op Gods Woord wil blijven staan dat de Heer hem wil gebruiken om een Daniel te zijn.
* We bidden voor eenheid en Jezus liefde in christelijke gezinnen en kerken

Maak een gratis website.