Bidden naar Zijn wil

10-11-2020

Als wij naar Gods wil willen bidden, is het goed om te kijken wat de Bijbel daarover zegt.
Rom 8: 26,27 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij zullen bidden naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Daarom mogen wij bidden dat de Here Jezus en de Heilige Geest ons onderwijzen wat en hoe te bidden.
Bidden leidt tot het realiseren van het plan en de wil van God.

We mogen met gezag bidden.
Gezag betekent dat een persoon of een instantie de macht heeft een bepaald beleid uit te voeren, dingen tot stand te brengen, net zolang tot de doelen zijn verwezenlijkt.
Het is door de genade van God dat we, als we gered en opnieuw geboren zijn, aangesteld zijn als gezagdragers in het koninkrijk van God. We zijn allemaal koningen en priesters van God geworden. In de naam van Messias Jezus, die het hoofd is van de kerk, hebben we het gezag gekregen om de opdrachten van de troon van God uit te voeren.
We zijn een soort managers, in die zin, dat we niet ons eigen beleid en onze eigen wil uitvoeren, maar die van Hem.
Jezus geeft ons de basisprincipes in Het onze Vader ( Matth. 6 )
Hierin leert Hij ons niet bidden op een "wens"- achtige manier, maar met gezag
Laat Uw koninkrijk kome, Laat Uw wil geschiede, Laat Uw wil gedaan worden op aarde.
In de Bijbel staan veel voorbeelden van handelen en bidden met gezag.
Mozes moest de zee splijten. Mozes kon dat doen doordat Hij de opdracht van God kreeg.
Ex 14 vs 16a
En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar.

Het gezag dat we gekregen hebben geldt voor het Lichaam van Christus,
Als Lichaam van Christus kun je in Zijn Naam optreden, een enkel persoon kan in gevaar komen.
Binden en ontbinden is ook aan het Lichaam gegeven.
Toen Jezus zei in Matth. 16 vers 18-19, Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult zal ontbonden zijn in de hemelen.
Jezus gaf aan Petrus deze sleutels als vertegenwoordiger van Zijn lichaam.
Sleutels staan symbool voor authoriteit en gezag
Jezus had de sleutels van de dood en het dodenrijk. ( Openb.1:17b)
Jezus had de sleutel van David, Wanneer Hij opendoet kan niemand sluiten, wanneer hij sluit kan niemand openen. (Openb.3:7b)
Jezus had Goddelijk gezag maar deed niets in Zijn leven voordat Hij het de Vader had zien doen. Joh.5 vers 19,20
Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen, want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Jezus is ons grote voorbeeld in hoe we mogen bidden.
Stil worden en luisteren naar wat de Vader zegt en zien wat Hij doet.

Er kunnen belemmeringen zijn waardoor onze gebeden niet verhoord worden.
Jac. 4 vers 2b -4 Gij hebt niets, omdat Gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet doordat gij verkeerd bidt.
De belemmering is vriendschap met de wereld, zegt Jacobus hier achteraan.
Vriendschap met de wereld is, dingen boven God stellen, wereldse dingen liefhebben boven God.
Jacobus zegt ook dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God.
Een voorbeeld is als we liever niets zeggen als we voor een keuze staan dan voor onze bijbelse mening uitkomen.
Jac 4 vers 8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen.

Markus 11 vers 23-26 Voorwaar Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat hij het hebt ontvangen en het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft zal ook uw Vader die in Hemelen is , uw overtredingen niet vergeven.
In dit stuk gaat het over geloof beoefenen (wat soms niet eenvoudig is) en over vergeven.
Vergeven kan soms een heel moeilijk proces zijn, maar ik denk dat het belangrijk is tegen God te zeggen dat je het nog niet kunt maar wel wilt, en dan gaat God je daarin helpen.
1 Petrus3 vers 7 Mannen behandeld uw vrouwen als brozer vaatwerk zodat uw gebeden niet belemmerd worden.

Het is ook belangrijk om in de juiste naam te bidden en wel in Jezus' Naam. Joh 16 vers 24 Tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Als wij in de liefde blijven zullen wij ontvangen wat wij begeren, 1 Joh 3 vers 18-24
Als we in de Bijbel lezen zien we vaak dat er een belofte (gebedsverhoring) is én een voorwaarde, dus datgene doen wat er in Gods woord staat.
Een hele uitdaging, maar we zijn eenvoudig op weg.

Danken:
* Dank U wel Vader dat U ons leert hoe we mogen bidden.
* Dank U wel, dat U ons helpt om met Uw ogen te kijken naar onszelf en datgene te doen wat er in Uw Woord staat.
* Dank U wel, dat er genade is en als wij onze zonden belijden, U ons ook vergeeft.

Gebed:
* Vader we bidden dat U ons leert te bidden, U te eren, en te aanbidden, dankbaar te zijn, te vergeven.
* Vader we bidden dat we een voorbeeld mogen zijn en worden voor onze naasten, onze familieleden, en vrienden
* Vader we bidden dat als er iets is wat tussen U en ons instaat, dat U ons dat bekend wil maken.
* Vader we bidden voor onze natie, dat we weer een Godvrezend volk mogen worden.
* Vader we bidden voor onze regering, dat er Godvrezende mannen en vrouwen ons land mogen gaan leiden
* We bidden tegen al het onrecht wat er gebeurt, we bidden dat U in gaat grijpen.

Maak een gratis website.