Building Back Better

22-02-2021

In Numeri 21 vers 4 staat: onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Letterlijk staat er: 'de ziel van het volk werd verkort'.
Alsof zij de omstandigheden niet meer aan konden en daardoor bewust kortzichtig werden.
De ware toedracht van deze verkorte ziel lezen we in vers 5: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.
Het zijn de lusten van het vlees en de overleggingen van het hart die het volk doen terugverlangen naar de afgoderij van Egypte. Het klagen/morren maakt hen bitter. Bitter naar de gever, naar God!
Is het bij ons niet net zo? Hoe vaak hoor je niet: 'ik zal blij zijn als we weer terug naar normaal gaan'. Oftewel 'breng ons weer terug naar de beschaving, verlos ons uit deze woestijn zodat we kunnen feesten, kopen en verkopen.'

Vorig jaar werd gesproken over het 'nieuwe normaal'. Diegenen die zich een klein beetje verdiepen ontdekken dat er een 'Great Reset' aankomt. Ingezet door het World Economic Forum(WEF). Jaarlijks organiseert het WEF een conferentie in Davos, Zwitserland. Als je de agenda van Davos bestudeert dan weet je dat wij nooit meer naar 'normaal' gaan. Dan weet je dat de wereld nu een Great Reset staat te wachten, een 4e Industriële revolutie. Dan weet je dat de elite van deze wereld, waaronder Klaus Schwab de voorzitter van het WEF, op weg zijn naar een New World Order(NWO). Wereldleiders bezigen nu massaal de kreet 'Building Back Better'(BBB).
Het jargon van wereldleiders is identiek. De kracht van herhaling is een psychologisch speeltje geworden waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
Laten we eens kijken op welke structuren BBB wordt toegepast. Als de inhoud van de 4e industriële revolutie het ultieme doel is van het WEF, wat zijn dan de structuren van de 1e, 2e en 3e industriële revoluties?

De eerste industriële revolutie vond plaats toen James Watt de stoommachine introduceerde. Machines vervingen menselijke en dierlijke arbeidskracht, hetgeen leidde tot een explosieve stijging van industriële bedrijvigheid. Deze energierevolutie versnelde veel processen, wat leidde tot alfabetisering op grote schaal. De levensstandaard nam toe en laagwaardige arbeid ging verloren.

De tweede industriële revolutie betrof de introductie van de interne verbrandingsmotor door onder andere Otto in combinatie met elektrificatie van de informatie-uitwisseling. Eerst via de telegraaf, toen per telefoon en ten slotte tot op de dag van vandaag met behulp van de computer en het internet. Ook hier heeft een exponentiële stijging van de industriële activiteit plaatsgevonden en ook hier ging dat ten koste van veel laagwaardige arbeid.

De derde en huidige industriële revolutie betreft het samengaan van wederom een energierevolutie en een grote doorbraak op het gebied van de informatietechnologie. De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, gefaciliteerd door internettechnologie die onze elektriciteitsnetten transformeren naar een intelligent stroomnetwerk, het Intergrid.

Bovenstaande structuren zijn het fundament van de 4e industriële revolutie, hetgeen ons denken, ons handelen, ons doen en ten diepste wie wij zijn hebben beïnvloed sinds 1750.
Is dit niet het beeld van de toren van Babel die half afgebouwd is en nu zijn ultieme voltooiing gaat krijgen?
Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is geïnspireerd op deze half afgebouwde toren van Babel. Voor het gebouw staat een standbeeld van een vrouw op een stier/beest (Openbaring 17)

Laten we eens kijken op welk fundament God ons wil laten bouwen:
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Matt.7:24
Laten wij bouwen op Christus, op de rots.
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is Efeze 2: 19-20

Op het getuigenis van Simon Petrus wil Jezus Zijn kerk bouwen:
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Matt.16: 18-19

We kunnen de conclusie trekken dat de wereld iets bouwt op een fundament. Hierin volgt zij Gods principes. Echter de vraag is: 'Op welk fundament wordt er gebouwd?'
en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. Matt.7: 27
Lijkt dit niet op het beeld uit Daniël 2? Als het fundament niet de rots is dan zal het huis uiteindelijk door de rots vernietigd worden.

Als laatste wil ik zomaar een gedachte met je delen die bij mij opkwam toen ik Daniël 2 vers 43 las: Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem - ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
Dit vers is de uitleg van vers 33 waarin Daniel de koning uitlegt dat dit laatste koninkrijk verdeeld zou zijn. Ik vroeg mij af of deze verdeeldheid uiteindelijk zo ver gaat dat de mens zijn door God gegeven identiteit gaat opgeven door aanpassingen te doen op DNA niveau en zijn lichaam beschikbaar stelt voor implantaten zodat hij of zij niet meer aangestuurd kan worden door Gods Geest, maar weer volledig slaaf wordt van Egypte.

Is het God die hier spreekt en zegt: ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten!

Gebed:

* Heer dank U wel dat U hebt voorzien in een fundament wat eeuwig is, onverwoestbaar, wat zelfs bestand is tegen de dood, een fundament die de dood heeft verslagen.

* Heer wij prijzen Uw grote naam dat wij op ons fundament meer dan overwinnaars zijn.

* Heer dank U wel dat het menselijk zaad niet vermengt zal worden met het ijzer van de industriële revolutie.

* Heer dank U wel dat alle structuren die gebouwd zijn tot eer van Uw naam zullen blijven bestaan.

* Heer dank U wel dat alle structuren die gebouwd zijn zonder U de eer te geven zullen verbranden en vergaan als stro en als hout als Uw oordeel komt.

* Heer wij bidden voor de wereldleiders, voor hun harten. Raak hen aan. Als zij U niet kennen, geef een krachtige aanraking van Uw Geest.

* Heer wij bidden voor ons land en vragen vergeving voor het fundament wat onze voorouders, maar ook wij hebben gebouwd.

* Heer leer ons effectief te bidden met als doel dat met Uw kracht vijandelijke acties gestopt worden.

* Laat ons mensen zijn die hun huis bouwen op de rots, op Christus, en laat ons permanent bekleed zijn met Hem.

Op verzoek een kort getuigenis:

Ik woon op het eiland Tholen. Ik heb van God een bediening gekregen bij de Krijgsmacht. Tegelijkertijd geloof ik in een bediening binnen je eigen gezin en gemeenschap.
Zowel bij de Krijgsmacht als op Tholen willen wij doorpakken op fysieke samenkomsten. Ik geloof dat God ons roept om een huis te bouwen waar Christus het fundament is waarop gebouwd wordt. Waar gebed centraal staat en waar we gericht zijn op Bekering, bevrijding, genezing, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest.
Wat doen wij bij de Krijgsmacht: https://www.ncok.nl/
Wat is in ontwikkeling op het eiland Tholen: https://www.komenzietholen.nl/

BIJLAGEN:
In herhaling:
Wat je mag verwachten in 2021 van het Financiële Systeem
https://youtu.be/vhJrAuTyNoo

Maak een gratis website.