Daniel, een man om na te volgen

18-02-2021

Lezen Daniel 12.
Het boek Daniël en het boek Openbaring spreken over dezelfde gebeurtenissen die in de eindtijd zullen plaatsvinden. Zie ook Openbaring 12
Het boek Openbaring is een geopenbaarde aanvulling op het boek Daniël.

Door heel het boek Daniël zien we de geschiedenis zich afspelen en kunnen we een vergelijking trekken met onze tijd.
Wij zijn als volgelingen van Jezus in deze wereld, als Daniël in Babylon.
Ook wij worden steeds meer gedwongen om te buigen voor de voorschriften van de machthebbers van deze tijd.
De Nebukadnezars staan weer op, maar de Steen is in aantocht: 'de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde'. Dan.2: 34-36. In vers 44 wordt dat zo omschreven:
'Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid',
De geschiedenis van Daniël leert ons, dat als we ons vertrouwen op de Heer stellen en Hem méér gehoorzamen dan mensen, er grote wonderen kunnen gebeuren.
In de vurige oven en de leeuwenkuil was de Heer bij hen en werden ze gered, daardoor moesten de machthebbers erkennen: 'Er Is maar één God en dat is de God van Daniël'.
In Daniël 12 lezen we de "goede" afloop.
Er zal een tijd van grote nood aanbreken zoals er nog nooit geweest is, 'maar de grote vorst Michaël zal voor uw volk strijden', wordt hem verteld.
Ook in Openbaring 12:7 lezen we over die strijd van Michael in de hemelse gewesten. Satan wordt daar ten lange leste uit de hemel gegooid, prijst de Heer!
Wij leven toe naar deze tijd, we zien het aankomen. 'Maar zegt de Heer, ieder die in Mijn boek staat opgeschreven zal ontkomen en ook degene die slapen in het stof zullen opstaan' (vs.1,2). In 1Kor.15 wordt dit uitvoerig beschreven.
Wat een verantwoordelijkheid om in deze tijd te leven, te onderzoeken, te getuigen en te gehoorzamen.
Wat een beloften. In Dan.12:3 staat: 'En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos!'
We leven in een tijd van zoeken, loutering en reiniging. 'Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen...' (vs.4b), 'velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren... ', (vs.10a) '... de verstandigen zullen het verstaan!' (vs10b)

Een getuigenis:
In de plaatselijke PKN gemeente , waar we jaren terug lid van waren, was door een vrijzinnige predikant veel schade aangericht. Matt.13:36-46.
Zijn opvolger mocht de puinhoop helpen opruimen.
Op onze vraag om eens te spreken over abortus, begon hij zijn preek uit Daniël met de woorden ,
'Wij moeten zijn als Daniël in Babylon en noemde daarbij allerlei zaken die daar mee te maken hadden. Abortus, euthanasie enz.'
'Dat zeg IK niet', zei hij, 'maar DAT ZEGT DE HERE GOD IN DIT BOEK', en hij hield de bijbel omhoog.
De strijd brak meteen los. Er viel iemand flauw, wat voor een hoop afleiding zorgde, en enkele mensen liepen scheldend de kerk uit.
De Heilige Geest begon te overtuigen, maar ook de tegenstander zat niet stil. Na verloop van tijd liep het op een scheuring uit, met veel verdriet en verwarring.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer voor mensen en voorbeelden zoals Daniel.
* Dank U, Heer, voor Uw beloften, voor Uw bemoediging vanuit Uw Woord!
* Dank U dat ook nu de engelen als dienende geesten mee strijden.
* Dank U dat U ons een goede afloop belooft.

* We bidden om moed, toewijding, volharding in deze eindtijd.
* We bidden dat de werken van de duisternis ontmaskerd zullen worden.
* We bidden dat nog veel zielen gered zullen worden .
* We bidden dat binnen de regering en elders mannen en vrouwen zullen opstaan als Daniel.
* We bidden om Elia's die vuur van de hemel bidden.
* We bidden om verlangen naar U en naar Uw woord en gerechtigheid, bevrijding, genezing .
* We bidden dat U Zich bekend zult maken, als de God van Abraham, Izaak en Jacob, de énige, ware, levende God!.
* We bidden om een Geest van genade en gebed ook in Israël.

Maak een gratis website.