Dankt God in alles

19-02-2021

Dankt God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1Tes5:18)

Toen de Kanaäniet, de koning van Harad, die in het Zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atharim kwam, bond hij de strijd aan met Israël, en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg. Toen deed Israël de HEERE een gelofte en zei: Als U dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de ban slaan. En de HEERE luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaänieten in zijn hand . Hij sloeg hen en hun steden met de ban, en hij gaf die plaats de naam Horma.
Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken.
Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen.
Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.
En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.
Numeri 21:1‭-‬9 HSV

Het volk van Israël zat midden in de woestijn. De situatie overviel hen regelmatig, dan begonnen ze te mopperen en te klagen en dit was een klap in het gezicht van God. God die hen een paar verzen van te voren nog had verlost van de Kanaänieten nadat ze Hem daarom hadden gebeden, God die hen voorzag in brood, vlees en water, het volk keek echter in een kokervisie. Ze zagen alleen wat er in hun ogen niet was. God reageert hierop met giftige slangen en hierdoor stierven er veel. Dan komt het volk tot inkeer en bekeren ze zich. Ze belijden hun zonden. Ze vragen dan aan Mozes om voorbede te doen voor het volk en Mozes krijgt de opmerkelijke opdracht om een koperen vurige slang te maken en die op een stang te zetten. Iedereen die opkeek naar de koperen slang bleef in leven.

Hoe mooi als wij hier met onze bril naar kijken. We zien hier een afspiegeling van Jezus.
'En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven'. Johannes 12:32‭-‬33 HSV
Als wij opzien naar Jezus en onze hoop op HEM vestigen worden wij gered en mogen wij eeuwig leven ontvangen.
Nu naar deze tijd. Voor ons kan het momenteel aanvoelen als een woestijn. Dor en droog door alle maatregelen die worden getroffen, maar juist in woestijnperiodes worden we gevormd, groeit ons karakter en vraagt God ons om dankbaar te zijn in alles en onder alle omstandigheden. De wortels van bomen bij droge plekken groeien dieper en daardoor worden die bomen ook sterker.
De slangen die bijten doen me denken aan de aloude slang die probeert de mensen te bijten. Als wij mopperen en klagen geven we voet aan de tegenstander i.p.v. aan HEM die al onze aandacht verdient. Letterlijk kunnen we gebeten worden door de slang, omdat we poorten openzetten voor hem. Juist wanneer we het tegenovergestelde doen, dankbaar zijn en God prijzen en eren voor wie Hij is, en Zijn wil uit bidden, dán overwinnen we het kwaad.
We overwinnen immers het kwaad door het goede te doen.
Laten we God danken en prijzen dat Hij Koning is!

DANKEN:
* Wij danken U voor al Uw goede gaven en voorzieningen die U ons schenkt. Redding, vrede, Uw Woord, eten, drinken, een dak boven ons hoofd, schoon drinkwater, warmte, kleding, bescherming, broeders en zussen om ons heen, muziek, gezelligheid, prachtige natuur, etc. Alles wat de Heilige Geest ons ingeeft.
* Wij danken U dat U, Jezus, bent verhoogd aan het kruis op Golgotha en dat U ons naar Uzelf hebt toegetrokken. Dank U voor het eeuwig leven dat U verworven hebt voor ons.
* Wij danken U dat wij geborgen zijn in U. Leer ons daarin te rusten en daarin onze vrede en vreugde te vinden. Ook als het moeilijk is.
* Wij danken U Heer dat deze vreugde onze kracht is.
* Dank U Heer dat de woestijn een plek is waar we doorheen trekken. We blijven er niet in. 'Ik leid jullie uit ( Egypte) om jullie in (het beloofde land) te leiden'. Deuteronomium 6:23

BIDDEN:
* Vader laat ons zien waar wij aan het mopperen en klagen zijn zodat we ons daar van kunnen afkeren.
* Vader wij bidden, help ons onze ogen te richten op Uw beloofde land, het onzichtbare eeuwige i.p.v het zichtbare en tijdelijke.
* Vader stort Uw Geest uit over de gelovigen, dat ze juist in deze woestijnperiode zullen hongeren en dorsten naar meer van Uw Woord en dieper te groeien, te wortelen in U.
* Vader we bidden dat vele mensen die op dit moment nog slaaf zijn van Egypte ( het wereldsysteem) bevrijd zullen worden door Jezus en mee zullen trekken naar het beloofde land (het eeuwige Jeruzalem).
* We bidden U om recht en gerechtigheid ten aanzien van de avondklok.....

BIJLAGEN:
1) Vanavond is er weer een 'IN GESPREK-workshop' om door info en gesprek meer inzicht te krijgen in deze tijd, vanuit Bijbels perspectief.
Om 19:30u - plm. 22:00u. Geef je op, dan ontvang je een link voor de internetverbinding.
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-19-maart-2021/

2) Op o.a. dinsdagavond 23 februari 2021 wordt er vanuit JHOP Den Haag gebeden voor de verkiezingen. Tweede Kamerlid Eppo Bruins zal hierbij aanwezig zijn en met ons bidden voor de aanstaande verkiezingen. Om 18:30 uur starten we met de livestream en kan je thuis met ons meebidden.
Kijk op ons kanaal: www.youtube.com/JHOPdenhaag

3) Vandaag start 10 dagen bidden en vasten. De ontmoetingen zijn allemaal online. Je kan nog meedoen:https://biddenenvasten.nl/informatie/ 

4) Van 12 tot 14 maart Esther-vasten speciaal voor de verkiezingen. Misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit! Bid en vast mee: https://biddenenvasten.nl/bidvaststem/ 

5) Elke vrijdagavond meebidden via de livestream vanaf het Binnenhof. Vanavond met Christian Verwoerd:https://www.youtube.com/channel/UCXKMM24N7n3zrvQ9lGVMCcQ

Maak een gratis website.