De bazuinen

05-12-2020

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 19: Openbaring 8-9 (Tirza)

Voordat we specifiek kijken naar wat elk van de bazuinen inhoudt (dit komt de volgende keer), geloof ik dat het goed is een basis te leggen voor wat de bazuinen in hun geheel inhouden, een context te geven. Als we, om het plat te zeggen, alleen naar het rijtje ellende kijken dat gebeurt bij het klinken van de bazuinen, kunnen we bang worden en onwetend blijven over wat onze plek in het geheel is. Maar onthoud dat de bazuinen en schalen geen oordelen over Gods mensen zijn, maar over het rijk van de antichrist. Het boek Openbaring gaat over hoe de grootste onderdrukker in de menselijke geschiedenis, de antichrist, op wereldniveau verslagen en vernietigd wordt doordat Jezus Zichzelf openbaart als de rechtmatige eigenaar van de wereld.

De eerste vijf bazuinen hebben veel weg van de plagen die Mozes onder Gods leiding over de farao en Egypte uitriep. Dit is geen toeval... Laten we er eens naar kijken:
De eerste bazuin (Openb. 8:7) lijkt op de zevende plaag van hagel met vuur (Ex. 9:22-25).
De tweede en de derde bazuin (Openb. 8:8-11) lijken op de eerste plaag van het water van de Nijl dat in bloed verandert (Ex. 7:19-21).
De vierde bazuin (Openb. 8:12) lijkt op de negende plaag van duisternis die over het land valt (Ex. 10:21-23).
De vijfde bazuin (Openb. 9:1-11) lijkt op de achtste plaag van de sprinkhanen (Ex. 10:12-20).

Kijk nu eens naar Micha 7:15-16:
'Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik het wonderen doen zien. De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden.'
Hier staat dat als in de dagen toen het volk Israël uit Egypte trok, God opnieuw wonderen zal laten zien. Dat zou heel goed kunnen duiden op een soort herhaling van de plagen, omdat we die dus terug zien komen bij de bazuinen in de eindtijd.
Zoals de plagen in het OT waren bedoeld voor de farao in Egypte, omdat hij Gods volk en Gods plannen wilde dwarsbomen, zo zijn de bazuinen en schalen bedoeld voor de antichrist, omdat hij Gods volk en Gods plannen in de eindtijd wil dwarsbomen. Het boek Openbaring is eigenlijk het verhaal van Mozes opnieuw verteld, maar dan op wereldschaal. Nu zijn het niet de Israëlieten onder leiding van Mozes, maar de heiligen in de eindtijd onder leiding van Jezus, die de oordelen vrijzetten over de eindtijd farao; de antichrist.

Zoals in de eindtijd de plagen van Exodus weer gezien zullen worden, maar dan op grotere schaal, zo is het ook goed mogelijk dat hetzelfde geldt voor de wonderen die in Handelingen gebeurden. In Handelingen 2:16-20 zegt Petrus:
'Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.'

In Handelingen begon deze uitstorting van Gods Geest, maar dit was het begin. Deze tekst spreekt ook over de grote en ontzagwekkende dag van de Heere, over de eindtijd. God zal Zijn Geest meer en meer uitstorten in de eindtijd. Zoals Mozes onder leiding van God de plagen over Egypte vrijzette en de apostelen in Handelingen de kracht van God vrijzetten (wonderen, tekenen, genezingen) onder leiding van de Heilige Geest, zo zal de biddende gemeente in de eindtijd de kracht van God vrijzetten onder leiding van Jezus. Denk je eens in, de wonderen in Exodus door Mozes en de wonderen in Handelingen door de apostelen, gecombineerd en vermenigvuldigd door de gemeente in de eindtijd...

Een ander bijbelgedeelte dat ik wil noemen is Jozua 6; bij de zeven bazuinen in Openbaring zien we op een bepaalde manier een gelijkenis met de zeven bazuinen in Jozua 6. Hier trekt Jozua met het volk Israël het beloofde land in en wat is het eerste wat ze doen? Ze gaan naar Jericho, trekken om de stad heen, blazen op zeven bazuinen en verslaan de stad. Het is de eerste grote overwinning in het beloofde land door het blazen op zeven bazuinen. Het bolwerk van de vijand wordt op bovennatuurlijke manier vernietigd en ontmanteld. Een profetisch beeld hier zou kunnen zijn dat de zeven bazuinen in de eindtijd zullen klinken voordat de heiligen van God het eeuwige Beloofde Land zullen binnengaan. Het doel van de bazuinen is het bolwerk van de vijand, van satan te raken.

De bazuinen hebben niet alleen als doel om vernietiging te brengen aan het rijk van de antichrist door elementen te raken die hij als natuurlijke bronnen gebruikt (hierover volgende keer meer), maar het schallen van de bazuinen is ook een geluid van waarschuwing. De bazuinen waarschuwen de mensen die Jezus nog niet kennen voor de oordelen van God en het tekeer gaan van satan. Het is een oproep voor mensen om gered te worden.

Het derde doel is dat het bazuingeschal een krijgsgeschal is voor de heiligen om samen in eenheid Gods wil uit te bidden.

Bij de bazuinen wordt steeds aangegeven dat het om 'een derde' gaat dat geraakt wordt. Zou het kunnen zijn dat daar een waarschuwing in ligt dat er nog heftigere dingen zullen komen bij de schalen? De beperking tot een derde deel dat steeds getroffen wordt, geeft de mensen in ieder geval nog mogelijkheden om zich te bekeren. Dit is in lijn met Gods doel; dat Hij de minst hevige middelen gebruikt om het grootste aantal mensen te bereiken.

Gebed:
* Vraag God dat Hij Zijn Geest uitstort in deze tijd als nooit tevoren, dat veel mensen gered zullen worden, zoals Hij verlangt.
* Vraag God Zijn kerk samen te brengen in gebed, dat in deze tijd een krachtige wereldwijde gebedsbeweging zal groeien, die meer en meer in eenheid zal staan in gebed.
* Vraag God Zijn geest van voorbede over de kerk uit te storten en voor openbaring van Zijn wil en plannen, zodat we samen in eenheid Zijn wil zullen uitbidden over de aarde.

De kerk onder leiding van de Heilige Geest is de krachtigste stem op aarde!

Maak een gratis website.