De eerste vier bazuinen

12-12-2020

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING (Tirza)
Deel 20: Openbaring 8:7-13
Tirza's eerdere Openbaring-studies zijn te vinden op:
https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

Zoals de plagen van Egypte bedoeld waren voor de farao, geloof ik dat de oordelen van de bazuinen bedoeld zijn voor het rijk van de antichrist, en ook opdat mensen die nog niet voor Jezus hebben gekozen, Gods macht zien en zich nog kunnen bekeren.
De eerste vier bazuinen zijn erop gericht de natuurlijke bronnen van het rijk van de antichrist te schaden. Ze treffen elementen in de natuur (bomen, gras, zee, rivieren, lucht), voedselvoorziening (gewassen, vlees, vis), zeehandel, watervoorziening, licht en warmte (zon, maan, sterren). Het doel van deze bazuinen is om de bronnen te schaden die het leven mogelijk maken, zonder direct mensen te doden.

Laten we kijken naar de eerste bazuin (lees Openb. 8:7):
Er wordt hagel en vuur, vermengd met bloed op de aarde geworpen. Dit valt niet zomaar op aarde; het wordt geworpen. Het verbrandt een derde deel van de bomen en al het groene gras. Het lijkt een soort bovennatuurlijke meteorenstorm met vuur en bloed die alle bomen verbrandt. (Denk ook aan de zevende plaag in Exodus met hagel en vuur.)

De tweede bazuin (lees Openb. 8:8-9):
De tweede bazuin schaadt de voedselvoorziening en de zeehandel die invloed heeft op de economie. Bij het klinken van de tweede bazuin wordt er iets wat op een berg lijkt in de zee geworpen. Sommigen zeggen dat het hier kan gaan om de Middellandse Zee. Hierbij wordt gewezen op Jesaja 2:12-18 waar de 'schepen van Tarsis' genoemd worden (stad aan de Middellandse Zee). Bij de eerste bazuin is het hagel, nu bij de tweede bazuin is het iets als een berg. Het wordt dus intenser. In plaats van in de bossen van bomen waar de hagel werd geworpen, wordt dit, wat op een berg lijkt, in de zee geworpen. Een derde van de zee verandert in bloed. Een derde deel van de schepselen in de zee sterft. Dat schaadt de zeehandel, de voedselvoorziening en andere dingen aanzienlijk. Dat een derde van de schepen vergaat, zou te maken kunnen hebben met dat ze brokstukken van de berg op zich krijgen, of door de hoge golven die het vallen van de berg in zee teweegbrengt. Het zou ook te maken kunnen hebben met het bloed in de zee dat de schepen en hun motoren binnendringt en zo vernielt.

De derde bazuin (lees Openb. 8:10-11):
Bij de eerste bazuin was het hagel, bij de tweede iets van een vallende berg. Bij de derde bazuin is het een grote ster die uit de hemel valt. Steeds worden er dingen vanuit de hemel op aarde geworpen en steeds is het met vuur. Zou dit te maken kunnen hebben met wat we bij het zevende zegel lazen?
'En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.' (Openb. 8:4-5)
Al deze elementen gemengd met vuur worden bij het klinken van de bazuinen op aarde geworpen vanuit de hemel bij de troon van God waar het reukwerk gemengd is met de gebeden van de heiligen. Zou het kunnen zijn dat de elementen branden met het gebedsvuur van de heiligen dat afkomstig is van het altaar voor de troon van God? Het zou in ieder geval in lijn zijn met dat de oordelen op aarde komen vanuit de samenwerking tussen de biddende heiligen en Jezus.
De grote ster valt op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen - de watervoorziening - en zo raakt een derde deel van de watervoorziening op aarde vergiftigd.

De vierde bazuin (lees Openb. 8:12):
Bij de vierde bazuin valt er niet iets uit de lucht, maar de lucht zelf wordt getroffen; de zon, de maan en de sterren. We weten niet hoe ze getroffen worden, alleen dat ze worden getroffen. Het is iets bovennatuurlijks; een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren wordt verduisterd. Deze bovennatuurlijke gebeurtenis zal de warmte en het licht op aarde beïnvloeden, maar nog meer dan dat. Denk eens aan landbouw, navigatie, criminaliteit... Een ding weten we, dat er in Egypte ook zo'n soort plaag voorkwam. De negende plaag waar drie dagen lang duisternis over het land kwam. Het interessante is dat toen die plaag kwam, het in het gebied Gosen bij de Israëlieten wel gewoon licht was. De plagen waren niet voor de Israëlieten bedoeld, maar voor farao en Egypte. Heb je er ooit over nagedacht dat dit misschien in Openbaring ook zo kan gebeuren? Dat het zou kunnen zijn dat de heiligen in de eindtijd op aarde niet door die duisternis geraakt worden? De bazuinen zijn immers bedoeld om het rijk van de antichrist te schaden en waarschuwingen te uiten voor ongelovigen, en niet om de heiligen te schaden. Ik geloof dat door het verhaal van Israël in Egypte en de plagen te bestuderen, we ook een steeds dieper inzicht kunnen krijgen in Gods hart en plannen met de oordelen in het boek Openbaring.

Gebed:
- Vraag God je inzicht te geven in Zijn hart en plannen m.b.t. de bazuinen in het boek Openbaring, zodat je Zijn wil kunt bidden vanuit Zijn hartsgesteldheid.
- Vraag de Heilige Geest je overeenkomsten te laten zien tussen de plagen in Egypte en de bazuinen in Openbaring.
- Bid voor de mensen om ons heen die Jezus nog niet kennen, dat hun ogen open zullen gaan voor de ware aard van de antichrist en dat ze zullen zien Wie Jezus werkelijk is. Uiteindelijk hebben we te maken met een strijd tussen goed en kwaad om de zielen van mensen.

Maak een gratis website.