De Erfenis

09-03-2021

Lezen: Titus 3: 4-7
'Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij gerechtvaardigd door Zijn genade, ERFGENAMEN zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens'.

Als er iemand overlijdt en een erfenis nalaat, gebeuren er verschillende dingen.
Er zal ten eerste verdriet zijn omdat je iemand mist.
Maar als er nalatenschap is en je bent de erfgenaam dan weet je vaak niet wat het allemaal in houdt,
Je krijgt een document waarop staat wat je krijgt.
Dat document is het bewijs totdat je het daadwerkelijk ontvangt.

Hebr. 9:15-17
'En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige ERFENIS ontvangen zouden.
Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.'
In het testament staat wat we gaan ontvangen.
Jezus is gestorven en daardoor ontvangen wij de erfenis.
Efez. 1:13,14 'In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord, in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze ERFENIS, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof Zijner heerlijkheid.
Jezus zegt hier van de Heilige Geest dat Hij een onderpand is. Want Hij, Jezus, wilde ons niet als wezen achterlaten.
Als je wees bent, heb je niemand die bij je hoort om iets te vragen, te overleggen, troost, raad en advies te krijgen.
In wezen is de Heilige Geest een "bewijs" dat we ons ERFDEEL gaan ontvangen. Ook de verlossing van dit leven hier.
Daarom is het zo belangrijk dat we zeker weten dat we de Heilige Geest hebben ontvangen.
Juist in deze tijd. Dat we door alle rumoer en drukte, informatie, Zijn leiding en troost kunnen ontvangen. Anders zouden we daadwerkelijk wezen zijn.

Deze ERFENIS is dat wij eeuwig leven hebben bij de Vader, dat we als Bruid van Jezus bewaard blijven tot dat Hij komt.
En voor altijd bij Hem mogen zijn. Als Bruid rein en onbevlekt. In een nieuw huwelijksverbond.
In de Bijbel staat dat het een onvergankelijke erfenis is, een onbevlekte erfenis, die gereed ligt. Dus het is voor altijd, voor eeuwig.
1Petr.1:3-5 'Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke ERFENIS, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
Het ligt klaar, onze erfenis in de hemel, bewaard door God Zelf. De voorwaarde is dat we in Jezus geloven, dat Hij gestorven is en opgestaan. Het zal ook geopenbaard worden in de laatste tijd,
Zou daar deze tijd mee bedoeld worden?

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U dat U voor ons gestorven bent
* Dank U dat U ons als Uw Bruid en Erfenis wilt. (Wij zijn ook Zijn erfenis, Mozes bad in Ex.34: 'Neem ons als UW erfenis in bezit!'
* Dank U wel dat we Uw Heilige Geest ontvangen hebben totdat we voor eeuwig bij U mogen zijn als Bruid van Jezus
* Wij bidden voor onze broers en zussen die de Heilige Geest nog niet ontvangen hebben, dat ze een diepe honger daarnaar mogen ontvangen.

* We bidden voor de verkiezingen - Heer geef doorzicht in hoe te bidden en hoe te stemmen. We bidden dat alle geheime agenda's zichtbaar worden en gebarricadeerd worden.
* Help Uw Kerk om op te staan in gebed, ook voor de verkiezingen. Help ons ons te realiseren dat gebed de motor van Uw bemoeienis in ons land. U wacht op ons gebed. Richt een enorm gebedsleger op, Heer, in ons land!
* Help ons om onze vasthoudendheid in gebed te trainen door te vasten. Doe ons groeien in diepte in gebed.
* We bidden voor ons land, dat we een regering krijgen die U dient en volgt.
* We bidden voor het wakker worden van mensen, die nog niet weten wat er aan de hand is.
* We bidden voor de kinderen, die lijden, gedood of misbruikt worden
* We bidden voor onze jongeren , dat ze U mogen leren kennen.

Maak een gratis website.