De geest der waarheid

27-11-2020

Haggai2:7,8 en Hebr.12:25-28
Nog eenmaal zegt de Here zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.
Ernstige woorden, maar wel met een duidelijk doel en een belofte.

Op een avond half juli, al weer een aantal jaren geleden, waren we als regiogebed bij elkaar.
Het werd een avond, die we niet snel zullen vergeten.
De Here bepaalde ons die avond bij Sefanja 2: 1-4
Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt (als kaf gaat een dag voorbij) voordat over u komt de brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren.

Het werd laat die avond en toen we buiten kwamen, stormde het met een soort draaiende wind.
De volgende ochtend waren de gevolgen duidelijk zichtbaar.
Het graan dat al begon te rijpen, (we hebben een boerderij), lag door elkaar gewaaid en op meerdere plaatsen helemaal platgeslagen.
Dit was het geval in heel ons land.
Enkele weken later, begin augustus, was tot ons aller verbazing het graan ineens rijp en klaar om te oogsten.
Binnen een week was de oogst binnen, het ging heel snel en zonder problemen.
Maar wat schetst onze verbazing, het graan dat het diepst gebogen lag, gaf de grootste oogst.. !!
Heel tegenstrijdig .
Wie het diepst buigt voor Gods Geest, zal het meest vrucht dragen.
Ik moest daarbij denken aan Opwekkingslied 391 'Zoals koren op het veld, wordt bewogen door de wind, buigen wij ons voor Uw kracht, opdat Uw Geest het werk begint'....en lied 552 'Als Mijn volk zich vernedert voor Mij, vernedert voor Mij en bidt'.
Ook in Sefanja 3 : 9 e.v. wordt daarover gesproken: Maar dan zal Ik de volkeren reine lippen verstrekken, opdat allen de Naam van Jahweh aanroepen, en Hem dienen, schouder aan schouder.

Deze gebeurtenis kwam de laatste week steeds in mijn gedachten.
Heeft dit te maken met de tijd waarin we nu leven?
De hele verwarring rond covid-19 heeft ook soortgelijke gevolgen.
Gaat het natuurlijke niet vooraf aan het geestelijke zoals staat in 1Cor.15:46?
Herkennen we hierin Gods hand, die ons tot de orde roept, die ons wakker schudt?
In Joh.16:5-15 lezen we over de Heilige Geest, die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
De Geest der Waarheid (vrs.13) zal de weg wijzen tot de volle waarheid.

Wat hebben we dit nodig in deze tijd, waarin zoveel verwarring is, zoveel verschillende meningen. Alles moet kunnen en mogen onder het mom van de liefde die alles bedekt.
Kreeg zojuist een berichtje dat hier in onze stad een christelijke yogaschool is gestart. Degene die hier de leiding over heeft, leidt ook regelmatig de aanbidding in een evangelische gemeente. Het schokte me. Wat een verblinding, ook in het lichaam van Christus!

Daarom steeds weer ons gebed:
Here, zend Uw Geest, de Geest der Waarheid!
Ef.1:17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen..

Danken:
* Dank U Vader voor Uw Heilige Geest, die ons overtuigt en die ons de juiste weg zal wijzen.
* Dank U, dat U belooft dat U alles aan het licht zal brengen wat nog in het duister verborgen is.
* Dank U dat U bezig bent met alles los te schudden, zodat blijft wat niet wankelen kan.
* Dank U dat U de verblinding weg gaat nemen.
* Dank U dat U elke vermenging met de afgoden aan het licht wilt brengen.

Gebed:
* We bidden dat de Gemeente gezuiverd zal worden, van vreemde smetten vrij. We bidden voor bekering van afgoden.
* We bidden dat de aanbidding zuiver zal zijn en los gemaakt van elke inmenging vanuit het heidendom.
* We bidden dat Uw Woord weer meer gelezen, begrepen en gehoorzaamd zal worden. Dat daardoor Uw Woord en Geest weer samen kunnen werken.
* We bidden dat de vreze des Heren weer terug zal keren in Uw lichaam en dat U de eer krijgt, die U alleen toekomt.
* We bidden dat er een grote oogst binnen gehaald gaat worden uit ons land. tot eer van Uw naam

Maak een gratis website.