De goede strijd strijden

19-10-2020

Paulus roept Timoteüs tweemaal op om de goede strijd te strijden:
1 Tim.1:18: ​ Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timoteüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt.
1 Tim.6:12: ​ Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Uiteindelijk komt Paulus tot de conclusie dat hij de goede strijd heeft gestreden:
2 Tim.4:7: ​ Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.

Kort geleden schreef ik een overdenking ​ 'Blijf op je post'​.
Ik begon toen met de woorden: 'De nummer één tactiek van de satan is 'twijfel zaaien'.' Dit is een twijfel op geloofsniveau zoals de slang deed bij Eva. Deze twijfel brengt verdeeldheid en scheiding met God.

Stel: Als gemeenschap van Christus bevinden wij ons in een groot kamp. Met elkaar zijn we onderweg. We bevinden ons in vijandelijk gebied.
Met elkaar liggen wij onder het vergrootglas van de vijand. Alles wat wij doen wordt uitvergroot. Velen hebben het niet door maar de vervolging is begonnen. De vijand gaat tekeer als een brullende leeuw. Zijn activiteit wordt steeds heftiger en het lijkt wel alsof er een climax bereikt is, alsof hij zich voorbereidt voor een laatste vernietigende slag.

Voor deze slag zet hij alles in het werk.
Op het slagveld zijn zijn werken zichtbaar: ​ overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst,
woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke ​ (Gal.5:19-21)

Af en toe sluipt de vijand ons kamp binnen. Tovenarij is een wapen waardoor sommige wachtposten worden bedwelmd. In het kamp brengt hij vooral verdeeldheid. Hij gebruikt het woord van God om onenigheid te zaaien.
Het effect is zichtbaar in liefdeloosheid, onvrede, boosheid, ongeduld, onvriendelijkheid, slechtheid, ontrouw, hardheid en instabiliteit.

Onze commandant roept ons op tot het volgende:
'Als wij ons geloof willen behouden, geen schipbreuk willen lijden en de goede strijd willen strijden dan worden wij geroepen voor de strijd tegen de juiste tegenstander met de juiste wapens.
Uit 1 Tim.1:19 kunnen we opmaken dat het geweten als een thermometer functioneert. Dit geweten roept jou op tot rechtvaardige daden. Blijf in deze daden standvastig en volhardend.'
Hij drukt ons op het hart te beseffen dat het crisistijd is en eindigt met de woorden: 'Een tijd van crisis sluit oude deuren en opent nieuwe deuren.'

's Avonds bij het kampvuur vertelt een oudere broeder ons een verhaal uit zijn tijd in het verzet. Hij vertelde hoe hij in 1935 begon door te krijgen dat er een andere agenda was. In zijn stad was zelfs de burgemeester lid van de NSB en sommigen volgden zijn voorbeeld.
Anderen zagen de verdrukking komen maar hielden hun mond. Tenslotte was de burgemeester wel het aangestelde gezag. Met een klein groepje mannen kwamen wij samen. Wij gingen bidden en vroegen God om wijsheid. Zo ontstond een groot ondergronds netwerk waardoor we in 1940 klaar waren om bescherming te bieden aan Joden en later aan gewonde soldaten.

Deze avond bij het kampvuur hebben we lang nagepraat met elkaar. Het was alsof God wilde zeggen: Ga uit elkaar in kleine zelfstandige eenheden. Stel leiders aan over deze groepen. Houd verbinding met elkaar zolang het nog kan.
Als het gruwel der verwoesting (Daniel) zichtbaar is dan bent u er klaar voor en is uw vluchtplaats voorbereid (Matteüs 24:16).
Start met degenen die zien en ik zal anderen toevoegen. Blijf gefocust op het licht en ​'Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.' Jer.33:3

Dankgebed:
* Heer ik dank U voor Uw leiding in deze bijzondere tijd;
* Dank U dat U mij leert te danken in alle omstandigheden;
* Dank U voor Uw Woord dat mij rust en vrede geeft in een tijd als deze;
* Dank U dat U mij leert volharden als de boze mij door allerlei winden van leer van mijn stuk probeert te brengen;
* Dank U dat wij met elkaar de goede strijd mogen strijden.
* Ik dank U dat wij van U afhankelijk mogen blijven en vanuit die afhankelijkheid Uw stem mogen verstaan en wijsheid ontvangen voor de bijzondere taak die U ons geeft in deze tijd.

Smekingen om eenheid:
* Heer ik bid U voor een echte eenheid in U Here Jezus.
* Ik smeek U dat wij één zullen zijn zoals U en de Vader één zijn. Joh.17:21
* Ik smeek U dat wij als eenheid gaan functioneren als een lichaam waarin alles functioneert. Een lichaam waarin elk lichaamsdeel wordt geaccepteerd en mag functioneren in zijn of haar specifieke functionaliteit.
* Heer laat ons mensen zijn die de tekenen van de tijd kunnen duiden, elkaar waarschuwen en onszelf voorbereiden.
* Maak Uw gemeente wakker Heer. Zet hen op scherp. Laat hen de lampen vullen met olie.
* Heer geef ons onderscheiding voor elke wind van leer.
* We bidden voor de Amerikanen die deze week hun stem uitbrengen.

Maak een gratis website.