De noodzaak van herinnerd worden

03-02-2021

We lezen 2Petr.1:12-21.
'Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.'
Waar Petrus naar verwijst is naar wat erboven staat:
2Petr.1:3 'Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.'
Wat een geweldige belofte is dit: '.... opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur... '
We hebben uiterst kostbare en zeer grote beloften gekregen om deel te kunnen krijgen aan het karakter van Jezus!
Wat een doel, wat een perspectief om met alles in ons voor te gaan!
Geen wonder dat hij ook zegt:
'Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus'. 2Petr.1:10-11
Dit is zo belangrijk dat Petrus hier steeds naar wil verwijzen.
Hij wil zijn discipelen, waar ter wereld ook, wakker houden voor dit doel en voor deze waarheid.
vers 13-15: 'Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden........Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.'

Hij schreef over de beloften om het Koninkrijk van God binnen te gaan, door ons te oefenen in het praktiseren van de beloften.
Wanneer een sportteam voor een kampioenschap gaat, zullen ze dezelfde basisprincipes keer op keer oefenen. Ze doen dit, ook al kennen ze de technieken, omdat ze de overwinning willen. Om deze reden zouden wij als christenen nooit moe moeten worden om de basisprincipes van het christelijk leven te horen en te beoefenen. We moeten ons elke keer verheugen als Jezus Christus en zijn evangelie en het plan voor ons leven wordt gepredikt. Steeds horen we het weer nieuw, en horen we weer nieuwe dieptes in de beloften. Petrus vervulde dat gebod van Jezus. Hij zou ons vestigen en versterken door ons te herinneren aan de grondbeginselen van het christelijke leven.
Er was een urgentie in het hart van Petrus. Ja, hij vond het juist, zolang hij in deze tent was, om ons op te wekken door ons te herinneren aan Gods doel voor ons. Hij wist dat hijzelf binnenkort zijn tent moest afleggen, zoals onze Heer Jezus Christus hem had laten zien. En hij kón met een gerust hart zijn tent afleggen, want hij had zich geoefend, en bleef dat doen tot het einde.
Ook wij moeten natuurlijk voor onze aardse tent zorgen, maar we zouden geen grote middelen moeten investeren in het opknappen van deze tent. Onze meer permanente plek om te wonen is de hemel, en we zouden meer in de hemel moeten investeren dan in onze tent - ons fysieke lichaam.
Petrus was zich aan het voorbereiden op de toekomst. Zijn wij klaar voor onze toekomst met Jezus?
De aanmoediging die de apostel ons geeft, is om de Schriften te onderzoeken. Hij zegt ons: jullie doen er goed aan om daar acht op te slaan. Dat wil zeggen: onze geest te gebruiken om de bedoeling te begrijpen, en ons hart om de waarheid van het woord te geloven, ja, ons voor Uw Woord te buigen, opdat we erdoor gevormd worden.

Het is in deze gevaarlijke tijden nodig om terug te komen op deze elementaire waarheid. De waarheden die ons in Gods Woord worden geleerd, zijn geen fabels, mythen of louter gelijkenissen, maar het zijn de werkelijke feiten.
Petrus wees daarbij op de transfiguratie die hij zelf had meegemaakt. Hij had zelf Jezus verheerlijkt gezien en de stem uit de hemel gehoord. Gods Woord is geschiedenis ... in het Engels klinkt het zo perfect history = His story.

Vader, we danken u voor uw Woord en herinneren ons er elke keer aan, vooral wanneer we de neiging hebben om te vergeten hoe Groot en Machtig u bent, in Jezus naam

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader, versterk ons dieper en dieper in Uw waarheid en in Uw liefde. Help ons om onszelf voortdurend te bepalen bij Uw Woord, Uw waarheid en Uw bedoeling.
* Vader help ons om een ​​licht te blijven in deze donkere wereld door Uw waarheid door te geven waar we kunnen. Geef ieder van uw bidders situaties waarin we kunnen getuigen, Heer!
* Vader, we brengen de situatie rondom vaccin bij U. We bidden voor de mensen die een oproep hebben gehad - we bidden om helderheid en inzicht in het hoe en waarom van het vaccin. We bidden om duidelijke beslissingen en sterke motivaties waarin mensen zullen volhouden, ook als de druk toeneemt. We bidden dat berichten over gevolgen gaan toenemen.
* Vader herinner Uw kinderen voortdurend aan Uw Woord en Uw waarheid. We bidden, Vader, voor de kerken om herinnerd te worden aan de Waarheid
* We bidden voor de gezinnen. Voor wijsheid en rust in alle vragen en problemen. We bidden dat ouders elkaar vinden en elkaar versterken om samen stevige standpunten in te nemen.
* We bidden voor scholen die zich klaarmaken op herstart. We bidden om wijsheid en eensgezindheid om eerlijke en vrije keuzes te geven aan elkaar, aan ouders en kinderen.
* We bidden, Vader, voor alle beslissingen die de regering neemt. We bidden voor recht en gerechtigheid. Voor het naar boven komen van waarheid, en ontmaskerd worden van wat niet waar is.

BIJLAGEN:
* Graag petitie tekenen: geen virustesten op scholen
https://geenvirustestschool.petities.nl/
* Dit filmpje kwam ons onder ogen, lijkt ons betrouwbaar, maar toets zelf: Many dying in Israel after receiving vaccine (8 min)
https://youtu.be/t7rkJ1pnxgM
*Workshops IN GESPREK:
- 'Drie-info-blokjes'- workshop over een Bijbelse kijk op deze tijd: 5 febr, 19 febr., 5 mrt, 19 mrt. (Steeds dezelfde workshop)
- 'Graadje Dieper' - Workshop over vaccin: 12 febr., 26 febr., 12 mrt. 26 mrt.
- Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop/

Maak een gratis website.