De vrouw in barensnood

20-02-2021

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 27: Openbaring 12:2
Lees Openbaring 12 en Romeinen 8

Vorige keren zagen we hoe bij de laatste bazuin Jezus het Koningschap opneemt, en dat vervolgens de Ark zichtbaar wordt met een enorme manifestatie van hemelse schittering en kracht ..... en hoe daarna een gróót teken aan de hemel zichtbaar wordt: een VROUW in barensnood!
Deze vrouw is stralend, want ze is bekleed met de zon! De maan is onder haar voeten, en ze draagt een kroon van 12 sterren.
Dit doet mij meteen denken aan Jezus, want ik ken maar Eén Wiens aanzien gelijk is als de zon in haar kracht! (Op.1:16b)
Daniël 12:3 zegt: 'En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen stralen als de sterren, voor eeuwig en altoos'.
Dat geeft een bijzondere denkrichting!
Matt.13:43 verklaart: 'Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders.'
Zou de vrouw dan bekleed kunnen zijn met de glorie van Jezus, de zon der gerechtigheid, dat Hij haar lichtgevende krachtbron is?
Maar ze is ook in barensnood.
Rom.8: 22,23 zegt: 'Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.
En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.'

Rom.8 gaat over de geboorte van 'het leven in de Geest'.
En dat wordt het 'zoonschap' genoemd.
Vs.14: 'Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.'
Vs.19 'Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.'
Vs.15: '.....gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.'
Heel Rom.8 lijkt wel een hoofdstuk van barensnood en van geboorte, gepaard gaande met lijden en smart.
vs.18: 'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden..'
Vs.35-37: 'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.
Maar IN DIT ALLES ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS door Hem, die ons heeft liefgehad.'
Het zoonschap als overwinnaars wordt door verdrukking heen geboren!
Ook Gal.4 spreekt over die bevalling in het zoonschap.
In Gal.4:19 spreekt Paulus: 'mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeen doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft;'
De 'gestalte van Jezus' moet dus geboren worden ....... in de christenen.
Gal.4:26: 'Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder'.
In Ef.4:13 komen we ook die volwassenheid tegen: '.....totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.'
In Op.2 en 3 roept Jezus Zijn gemeenten stuk voor stuk op om te volharden tot die volwassenheid:
'Wie overwint....., wie overwint.... wie overwint....'
Wel zeven keer!
De overwinnaars zullen eten van de boom des levens, geen schade lijden van de tweede dood, eten van het verborgen manna, een nieuwe naam ontvangen, bekleed worden met witte klederen, een zuil worden in Gods Tempel, met Jezus zitten op Zijn Troon.
Maar óók geldt voor deze overwinnaars Op.2:26: 'En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.'
En dát is nou precies wat over dat Kind wordt gesproken dat uit deze Vrouw geboren wordt in Op.12:5.
'En zij baarde een Zoon, een mannelijke zoon, die alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon'.
Precies zoals van Jezus gesproken wordt in Op.19:15 'En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf..' en in Ps.2:9 'Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.'

Kan dit zijn wat geboren wordt: 'Jezus-in-ons'....... in volwassenheid.... in overwinnaarsschap..... het ware leven in de Geest?
'Niet meer mijn ik, maar Jezus in mij', zoals we afgelopen week in Galaten 2:20 zagen: 'Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.'
Het nieuwe leven in zijn overwinningskracht...
Zou de vrouw hiervan zwanger zijn....? En zij schreeuwt in haar weeën, en in haar pijn om te baren. Blijkbaar verloopt de (open) baring van de vrucht van de Geest niet zonder slag of stoot.
Geen wonder dat de vijand hier bovenop zit en dat de baring van deze vrucht met veel kwellende moeite gepaard gaat. Want het openbaar worden van de zonen Gods vormt een omslagpunt voor hem en voor heel het wereldgebeuren: de volheid der tijden komt ...

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader, dat U ons wilt leren dat er nog veel méér op ons ligt te wachten, dat er overwinnaarsschap klaar ligt voor ons om in geboren te worden. We bidden dat U ons daar meer begrip over geeft en meer verlangen naar geeft.
* Bewerk in ons het overwinnaarsschap, dit zoonschap in de Geest, deze 'maat van de wasdom der volheid van Christus'. Het lijkt een ongrijpbaar geheim, maar U kunt het open-baren in ons.....
* Dank U duizendmaal dat we ons, nu het zo donker om ons heen wordt, mogen richten op onze eeuwige toekomst! Dat die toekomst helderder en duidelijker mag worden. We bidden dat Uw hele Kerk zal groeien in passie voor dit prachtige vooruitzicht. Dat we met elkaar spreken, zoeken, bidden, preken hierover....
* We bidden voor het herontdekken van Uw Woord.... ook dit weekend. We zegenen alle diensten en preken en aanbidding en contacten. Bouw Uw Kerk Heer, zoals U het bedoeld heeft!

BIJLAGEN:
1) Voor het weekend een documentaire over de bijzondere geschiedenis van de Herrnhut-beweging die 100 jaar lang vanuit gebed de hele wereld overgingen om op de moeilijkste plaatsen mensen tot God te brengen. Over overwinnaars gesproken...... (wel in het Engels)
https://youtu.be/eQNWCQbm4bc

2) Vandaag start 10 dagen bidden en vasten. De ontmoetingen zijn allemaal online. Je kan nog meedoen:
https://biddenenvasten.nl/informatie/

3) Van 12 tot 14 maart Esther-vasten speciaal voor de verkiezingen. Misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit! Bid en vast mee: https://biddenenvasten.nl/bidvaststem/

4) Elke vrijdagavond meebidden via de livestream vanaf het Binnenhof. 
https://www.youtube.com/channel/UCXKMM24N7n3zrvQ9lGVMCcQ

5) Op o.a. dinsdagavond 23 februari 2021 wordt er vanuit JHOP Den Haag gebeden voor de verkiezingen. Tweede Kamerlid Eppo Bruins zal hierbij aanwezig zijn en met ons bidden voor de aanstaande verkiezingen. Om 18:30 uur starten we met de livestream en kan je thuis met ons meebidden.
Kijk op ons kanaal: www.youtube.com/JHOPdenhaag


Maak een gratis website.