De vrouw met de zon, maan en sterren

13-02-2021

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 26: Openbaring 12:1

Lezen: Openbaring 12
Vorige week lazen we in Op. 11:15-19 hoe Jezus Zijn Koningschap heeft opgenomen. Het eerste dat er gebeurt is dat de ARK des Verbonds in de hemel zichtbaar wordt. Stemmen, bliksemschichten, donderslagen, aardbeving, hagel - wat een beweging aan licht, geluid, en natuurgeweld komt er tevoorschijn!
Ps.50:1-3
'De God der goden, de Here,
spreekt en roept de aarde
vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat.
Uit Sion, de volkomen schoonheid,
verschijnt God in lichtglans.
Onze God komt en zal niet zwijgen,
vuur verteert voor zijn aangezicht,
rondom Hem stormt het geweldig'
Gods oordeel maar ook verzoening gaat UITGEVOERD worden. God gaat ingrijpen.

Dan lezen we in Openbaring 12:1
'En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.. '

Vorige week tijdens het gebed schreven we de kenmerken op van deze Vrouw die een 'groot teken' is.
1. Ze is bekleed met de zon.
Waar zien we dat vaker in de Schrift?
Paulus spreek over de intense glans die straalde van de Zoon van God toen hij Hem ontmoette op de weg naar Damascus:
'schitterender dan de glans der zon' (Hand26:13)
Op de dag des Heeren zal: 'De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.' (Hand2:20)
Hoewel tijdens het zesde zegel 'de zon zwart werd als een haren zak en de maan werd geheel als bloed', (Opb6:12), zal de vrouw in een stralende lichtglans zichtbaar zijn.
Ook van Jezus zelf wordt gezegd: 'Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht'. (Openb1:16)
Deze Vrouw is dus bekleed met schitterend licht!!

2. De maan is onder haar voeten.
De maan kan verband houden met de vele religie's die de wereld kent, islam, vrijmetselarij etc. zijn allemaal 'maan-godsdiensten'. Maar deze vrouw heeft de maan 'onder haar voet', dat kan zeggen dat zij overwinning heeft behaald op de wereld en haar misleidingen. Rom16:20 'En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.'

3. Op haar hoofd draagt zij een KROON van twaalf sterren.
Het woord 'KROON' komt wel 18 keer voor in het Nieuwe Testament, en wordt vertaald met krans, kroon en erekrans. De evangeliën wijzen erop dat Jezus een KROON droeg van DORENS. Paulus, Jacobus en Petrus schrijven in hun brieven over de KROON die de héiligen zullen ontvangen. Dus zowel Jezus als de heiligen zullen KRONEN dragen.

1Petr5:4 En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare KROON van de heerlijkheid verkrijgen. (het woord dat hier gebruikt wordt is 'krans' maar helaas niet consequent vertaald)

Filipp4:1 'Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en KROON, blijf zo staande in de Heere, geliefden!' Paulus noemt zijn lezers (discipelen) 'MIJN KROON', dat zijn wij dus.

Ook in de brief aan Tessalonica worden wij de KROON genoemd.
1Thess2:19 'Want wat is onze hoop of blijdschap of EREKROON? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap!'.

Jak1:12 'Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de KROON van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben'.

In Openbaring wordt de KROON gegeven aan hen die overwinnen (Op.3:10).
De 24 oudsten dragen KRONEN en leggen die neer voor de voeten van het Lam. Op.4:10

Op.14:14 'En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden KROON op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand'.

Uit deze teksten (en nog vele andere) blijkt dat JEZUS de KROON draagt, maar dat ook GODS VOLK een KROON ontvangt.
Deze Vrouw, dat grote teken, zou dus iets te maken kunnen hebben met Gods volk.
Dat zou kunnen, maar we hebben nog niet alle kenmerken bestudeerd.
Haar KROON bestaat uit twaalf sterren.
Zouden die twaalf sterren te maken kunnen hebben met de twaalf stammen van Israël, waar zij uit opgebouwd is?
Gods kinderen in Israel en de twaalf stammen in de verstrooiing die weer ingezameld worden via de kinderen Gods uit de volken?

Jak1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!
Petrus schrijft aan 'de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn' (1Petr.1:1): 'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk (KROON) priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht...'1Petr2:9

Voordat we een duidelijker idee kunnen krijgen van wie deze vrouw zou kunnen zijn, moeten we naar de verdere kenmerken kijken.
# Zij is hoogzwanger
# Zij schreeuwt in haar barensnood
# Zij baart een zoon
# De zoon wordt naar de hemel gevoerd
# Zij staat oog in oog met de draak
# Ze vlucht naar de woestijn
# God voedt haar
# Zij baart nog meer kinderen (12:17)

Volgende week gaan we verder op zoek naar de identiteit van dit Grote Teken: De Vrouw!

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Jezus voor Uw geweldige Woord! Heer, het is wel zoeken, maar tegelijkertijd ook zoveel vreugde dat U spreekt en dat we mogen leren doorvorsen wat U zeggen wilt! Leid ons door Uw Geest van de waarheid in de volle waarheid.
* Dank U voor het gezág van Uw Woord. Het zal nóóit ledig terugkeren, maar altijd doen wat U behaagt (Jes.55:11)
* We buigen ons voor Uw Woord. Dank U dat U zegt in Jes.66:2 dat U acht slaat op 'de verslagene van hart (wie buigt voor U) en op wie vréést voor Uw Woord'.
* Geef ons en onze gezinnen liefde en ijver voor Uw Woord. Dat ons hart en denken VERVULD wordt met Uw Woord. Uw Woord is de werkelijke waarheid en de werkelijke wereld.
* Hervorm ons land door de kracht van Uw Woord!!
* We bidden voor alle (online) kerkdiensten van dit weekend - laat Uw Woord met krácht en gezág spreken Heer.... laat het 'vaneenscheiden ziel en geest, gewrichten en merg, en overleggingen en gedachten schiften' (Hebr.4;12, 2Kor.10:5), opdat we gaan denken en leven naar Uw waarheid.

Meer studies uit deze serie vind je hier:
https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

Maak een gratis website.