De Zaligsprekingen

17-12-2020

Lezen: Matth. 5: 1-12
Deze week werd ik regelmatig bepaald bij de Zaligsprekingen.
Als we lezen in Matth. 5 en ook in Lucas 6 kan de moed je in de schoenen zakken.
In deze rede van de Here Jezus gaat het over Gods heiligheid en kunnen we uitroepen met Paulus : wie kan dan nog gered worden?
Maar prijst God voor het offer van Jezus!
Het doet mij (ons) ook weer extra beseffen, hoe noodzakelijk het was dat de Here Jezus naar deze wereld kwam, niet om ons te veroordelen, maar om ons te redden.
Joh.3:17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Genade - Zijn offer - kocht ons vrij.
Na onze redding begint het dagelijks leven met Hem - leven door de Geest, gestorven aan ons vlees.
Hij was door Zijn leven hier op aarde ons tot voorbeeld en navolging. En wij mogen veranderen naar hetzelfde beeld. Dat betekent dat we hetzelfde karakter ontwikkelen als Hij.
2Petr.1:4 'door Deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur....'
2Kor.3:18 'En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is'.

In de zaligsprekingen gaat het over de groei van ons karakter. Het beschrijft de eigenschappen van een Goddelijk karakter zoals in Gal. 5: 22,23: 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'
Deze vrucht is onze karaktervorming.

Matt. 5: 3 Zalig (gelukkig, HB) de nederigen, het Koninkrijk is voor hen bestemd (Jes.57:15, Jes.66:2).
vers 4: Gelukkig de treurenden, God zal al hun tranen drogen (Psalm 126: 5,6 - beloning).
vers 5: Gelukkig de zachtmoedigen, zij beƫrven het land (Ps.37: 11).
vers 6 : Gelukkig als je naar gerechtigheid zoekt (Matt.6:33).
vers 7 : Gelukkig als je barmhartig bent, want wat je zaait zul je oogsten (2Kor.9:6, Gal.6:7).
vers 8 : Gelukkig als je eerlijk en oprecht van hart bent, zij zullen God zien (Ps.24:4).
vers 9 : Gelukkig de vredestichters, zij zullen kinderen van God genoemd worden (Rom.12:18-21).
vers 10 : Gelukkig de vervolgden (1Petr.3:14).
vers 11 : Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten (heel actueel, 1Petr. 4:14-16).
vers 12 : Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel
Ons loon wacht dus in de Hemel.

Ook op aarde wacht al een stukje loon.
Hebr.12:14 14 Jaagt naar ... de heiliging, zonder welke niemand DE HERE ZAL ZIEN!.

Dank:
* Dank U Here voor Uw komst naar deze wereld om te redden wat verloren was.
* Dank dat U een geweldig Plan voor ons heeft, dat wij gaan veranderen naar het beeld van Uw Zoon!
* Dank U Jezus, dat U voor ons bidt en pleit bij de Vader voor onze heiliging.

Gebed:
* We bidden, help ons om onze heiliging serieus te nemen.
* Spreek tot ons Heer door Uw Woord, laat het zijn als een spiegel waarin we Jezus zien waardoor wij kunnen veranderen naar Zijn beeld.
* We bidden dat de Bijbel weer gelezen zal worden, en dat ontdekt wordt hoe actueel Uw Woord is. Dat U doet wat U zegt en en zegt wat U gaat doen.
* We bidden dat de tijd verstaan gaat worden naar Uw Woord.
* We bidden, dat door alles wat er nu gebeurt veel mensen U zullen gaan zoeken en vinden.
* We bidden dat een groot gebedsleger gaat opstaan in ons land.
* We bidden om troost voor de gedupeerden in deze moeilijke tijd. We bidden voor bereidheid om met elkaar mee te leven en elkaar te helpen. We bidden om creatieve manieren van hulp en oplossing, ingegeven door Uw Geest.
* We bidden dat door deze omstandigheden Uw kinderen groeien in het karakter van Jezus. Werk het uit in onze harten.
* We bidden voor waarheid en gerechtigheid voor hen die gevangen zitten in leugens en verblinding.
* We bidden: Kom Heilige Geest en leidt ons in de Waarheid, Uw Woord is de Waarheid.

Maak een gratis website.