Eerste kenmerk van het 'beest-systeem'

20-03-2021

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING (elke zaterdag)
Lezen Openbaring 13 en Openbaring 17

Nadat in Op.12 de strijd in de hemel is uitgevochten en de duivel naar beneden is geworpen op de aarde, is hij er zich ten volle van bewust dat hij weinig tijd heeft. In grote grimmigheid gaat hij rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. (1Petr.5:8, Op.12:12)
Hij misleidt en betovert de regeringen van alle landen en volken om met hen samen te zweren tegen de God der goden!
Psalm 2 vers 1 zegt:
'Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!'
Als een levensgroot monster komt deze samenzwering, die op alle levens- en scheppingsgebieden betrekking heeft, naar boven op aarde. Het beest-systeem wordt zichtbaar. Straks zal het uitlopen op een tirannie met een leider die herkenbaar zal zijn als de antichrist of/en de valse profeet. Maar eerst moet de aarde daarvoor klaar worden gemaakt door een allesomvattende wereldwijde RESET van waarden en doelen.
Om die RESET te kunnen bewerken moet de hele aarde onder de kracht van misleiding gebracht worden; onder een betovering die als een deken werkt, zodat de mensheid niet merkt dat ze voorgelogen en bedrogen wordt. Dán zal ze alles moeiteloos slikken van het 'beest-systeem'.

In Openbaring 13 lezen we waar we dat beest-systeem aan kunnen herkennen. We bespreken deze week één kenmerk.
GODSLASTERING
Op.13:2 '....en op zijn koppen namen van godslastering.'
Op.13:5 'En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt....'
Op.13:6 'En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen.'
Op.17:3 'En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen....'

Het beestsysteem spreekt recht tegen God in.
Tegen Gods bestaan in! Gods bestaan moet verbannen, uit het onderwijssysteem, uit de boeken, uit de Tweede Kamer, uit de wetten. Gods bestaan moet worden ontkend!
Tegen Gods schepping in. God mag niet Schepper zijn. Er moet een evolutie gepredikt worden.
Tegen alle mooie, pure en rechtvaardige waarden van Gods Koninkrijk in. Hij veracht die en werpt die omver in zijn woorden en daden.
Tegen het gezin in, tegen het huwelijk in, tegen Gods leefregels in, tegen vrijheid in, tegen eerlijkheid in, tegen rechtvaardigheid in....
Ook spreekt hij lasterlijk tegen 'Gods tent en zij die de hemel bewonen'. Hij maakt met zijn woorden dus ieder die bij God hoort belachelijk.
Zijn godslasterlijke woorden dreunen als het ware door de hele schepping, over de hele aarde. Net als Goliaths woorden het hele leger van Israël in Davids tijd terroriseerden. Elke ochtend en avond riep Goliath zijn godslasterlijke woorden als een toverspreuk uit en het leger van Saul kromp ineen, elke keer dieper en dieper in onderwerping aan deze woorden.
Woorden hebben kracht. Woorden uit de hel hebben helse kracht. Ze brengen 'de hel op aarde',
Het beest is vol van zichzelf, spreekt gróót over zichzelf, en vernederend over God.
Hij spreekt dus leugen. Zijn spreken is vol van bedrog. Hij misleidt met zijn mooie praatjes de héle wereldbevolking.
Hij is vol bedriegerij.
Op.13:14 'En het verleidt hen, die op de aarde wonen....'
Op.12:9 '....de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt'
Op.18:23 '....want door uw toverij werden alle volken verleid;'
Op.19:20 'En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hén verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden;'

Aan elke wereldbewoner de keus wie we geloven!
Het is onze keus of we ons laten misleiden of niet.
Daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Dat doet God niet voor ons.
We moeten goed beseffen dat er maar twee rijken zijn: die van God en die van Gods tegenstander.
Meer geestelijke rijken zijn er niet. Er is niet zoiets als 'neutraal'. Je bent óf voor God, óf tegen God. Een tussenin is er niet. God geeft tijd om tot een keuze te kunnen komen.
Tegenover dit alles willen we ons herinneren de bijzondere plek die God heeft voorbereid voor de Vrouw in de woestijn..... de plek aan Zijn hart...... de plek waar zij veilig is...... waar ze gevoed én opgevoed wordt ......en klaargemaakt wordt voor de Bruiloft van het Lam!

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U ons heeft laten weten wat we kunnen verwachten in het einde van de tijd.
* Dank U Heer dat U een groots plan uitwerkt en dat wij daar deel van uit mogen maken. Help ons Uw plan scherper en scherper te zien, en ons aan U over te geven.
* Help ons ons kruis op ons te nemen en ons vormingsproces zeer hoog te achten. Dank U dat U zo enorm toegewijd bent aan hen die U toegewijd zijn.
* Waai met Uw Geest en maak Uw Kerk wakker voor de werkelijkheid van deze tijd.
* Stort Uw Geest van genade en smeekbede uit over ons volk..... een ware zoektocht naar de enige ware God, de God van de waarheid.

Maak een gratis website.