Elia, een mens zoals wij

18-03-2021

Lezen 1Kon.18:17-46, Elia op de Karmel

Wat een bijzonder verhaal, deze test tussen Baal en de God van Israël. Wie is de Ware God?
De God die antwoordt met vuur is de ware God!!
En Israëls God komt met machtig vuur dat het offer en tevens het hele altaar voor hun ogen verzengt.
Wat een manifestatie van Gods bestaan, van Zijn ontzagwekkend almacht!
Dat is wat we in deze tijd zo broodnodig hebben;
En wat een moedige man, die Elia!

Wie is nú de ware god?
Zijn het de goden van de huidige tijd in opmars naar een Nieuwe Wereld Orde via een Great Reset?
Of is het de God van Israël? De Schepper van Hemel en Aarde? De God van de Bijbel, de God van Elia? Onze Eeuwige Vader, Wonderbare Raadsman en Vredevorst, onze Heiland? Is Hij de God die antwoordt met vuur uit de Hemel?

Daarna komt als antwoord op het gebed van Elia de lang verwachte regen, de uitstorting van Gods Geest.
Elia's gebed had een enorme uitwerking. Toch was Elia een mens zoals wij, staat in Jac.5:17 . Juist daarvoor staat de opdracht om voor elkaar te bidden en zieken te zalven en over de zieke een gelovig gebed uit te spreken, dat de zieke gezond zal maken. Ons geloof in werking!
Voordat de Here Jezus Zijn zware weg naar Golgotha moest gaan, kwamen Elia en Mozes Hem bemoedigen. Jezus' kleren werden schitterend wit en een Stem uit de wolk zei:
'Deze is Mijn Zoon, de geliefde, hoort naar Hem'.
Wat een bovennatuurlijke ontmoeting. , wat een manifestatie van Gods macht en heerlijkheid.
Alleen de discipelen konden Jezus in die heerlijkheid zien, Marcus 9: 2-14 .
Ook voor de tweede komst van de Here Jezus speelt 'Elia' weer een bijzondere rol.
In Openb.11:3-7 e.v. gaat het over de twee getuigen die twaalfhonderd zestig dagen zullen profeteren in Jeruzalem. 'Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen'.
Maleachi4:5,6 :
'Zie Ik zend de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffen met de ban.'
Elia een mens als wij - wat een opdracht hebben wij, maar ook wat een belofte en bemoediging!

Getuigenis:
In ons plaatselijk krantje werd bekend gemaakt dat ter ere van Ingenieur Lely een zuil gebouwd zou worden van 30m hoog, midden in Lelystad.
Boven op de zuil zou het standbeeld van Lely geplaatst worden, zodat hij uit zou kunnen kijken over de omgeving, die door hem gerealiseerd was.
Iedereen mocht daarover zijn of haar inbreng kenbaar maken.
Omdat bij mij allerlei bellen begonnen te rinkelen, heb ik een brief met mijn bezorgde bezwaren geschreven, met de gedachten dat ik een van de velen zou zijn.
Het bleek dat ik de enige was die bezwaar tegen deze zuil had ingediend. Daarom werd ik uitgenodigd om mondeling mijn bezwaren kenbaar te maken.
Het werd een goed gesprek, waarin ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat niet een mens op de hoogste plaats moet staan in onze stad, maar God als de Schepper en degene die Lely de kennis en wijsheid heeft gegeven om dit te kunnen realiseren.
Kreeg na enkele weken te horen dat ze mijn bezwaren niet deelden, met een groot boekwerk er bij met alle bouwtekeningen enz.
Op de dag dat de Zuil van Lely officieel onthuld werd, goot het van de regen, de burgemeester lag met hartproblemen in het ziekenhuis en de voorzitter was overleden.
Dat zet wel aan tot denken en tot verootmoediging.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer voor mensen zoals Elia. Dank U voor hem en alle geloofshelden die ons voor zijn gegaan.
* Dank U voor alles wat nog komen gaat. Voor Uw almacht en Uw profetisch Woord.
* We bidden dat U nieuwe Elia's gaat oprichten. Dat de geest van Elia krachtig werkzaam zal worden op aarde en in Nederland.
* We bidden dat Uw altaar hersteld zal worden.
* We bidden dat heel duidelijk zal worden dat U de enige waarachtige God bent .
* We bidden om genezing en bevrijding van ons land en volk.
* We bidden dat de harten van de vaderen en de kinderen weer verenigd zullen worden.
* We bidden om een regering die U vreest en die de Here Jezus erkent als de enige Weg, Waarheid en het Leven.

BIJLAGE:
LIed 570 Dit is de tijd van Elia
https://www.youtube.com/watch?v=0o9-LpQVqsY

Maak een gratis website.