Gebed, dinsdag 14 juli 2020

14-07-2020

Hoe de gemeente ooit begonnen is (in grote vervolging) zo zal zij ook eindigen!

Petrus schreef zijn brieven aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. 1 Petrus 1: 1

Lees 1Petrus1:5-9 eens in het besef dat deze brieven allemaal naar kleine (huis)gemeenschappen zijn geschreven die allemaal te maken hadden met vervolging:
U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd - als het nodig is - bedroefd door allerlei verzoekingen,
opdat de beproeving van uw geloof - die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt - mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 5: 8-9
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Vrijdag konden 2000 christenen nog vrij samenkomen op het Malieveld in Den Haag om God te aanbidden.
Wij, christenen, worden nog een korte tijd getolereerd. De Bijbelse denkwijzen worden al lang niet meer getolereerd. De manipulatie naar een compleet goddeloze samenleving is al lang ingezet en zal binnen afzienbare tijd overgaan naar intimidatie, geholpen door nieuwe wetten die het mogelijk maken om andersdenkenden te elimineren uit de samenleving.

We gaan nu naar 1 Petrus 5: 1-9 nu eens alsof jij één van die oudsten bent die Petrus aanspreekt.
Misschien ben je wel iemand die zijn leven lang heeft geconsumeerd in de kerk en roept God jou nu om thuis een 'EINDTIJD-BESTENDIGE KERK' te starten. Een huisgemeente waar iedereen een woord heeft. Een plek die veilig is, waar de gaven van de Geest worden uitgeleefd. Een plaats waar vanuit de Geest de 5-voudige bediening zichtbaar is als een goed functionerend organisme. Een kerk die zich vermenigvuldigt door discipelschap.

Gebed 1: naar 1 Petrus 5:1-7
* Dank U Heer dat U Uw kerk gaat herstellen in deze tijd naar Uw wil.
* Dank Heer dat we vanuit Uw principes vermenigvuldiging gaan zien op een ongekend grote schaal.
* Dank Heer dat U Uw kerk eindtijd-bestendig gaat maken.
* Dank Heer dat deze eindtijd-bestendige kerk zal gaan opstaan uit de bestaande kerken.
* Bid of jij wordt geroepen om de kudde bereidwillig te hoeden? Niet uit winstbejag, niet gedwongen, maar vrijwillig.
* Bid dat jij een getuige van het lijden van Christus en van Zijn heerlijkheid zal zijn?
* Dank dat als Jezus verschijnt jij een onverwelkbare krans zult ontvangen.
* Bid dat God juist in deze tijd een geest van nederigheid gaat geven, dat jongeren aan ouderen onderdanig zullen zijn. Dat wij aan elkaar onderdanig zullen zijn.
* Bid en werp al je zorgen op Hem en besef dat Hij voor je zorgt.
* Bid dat je een visie mag ontwikkelen voor jouw omgeving. Een 'Safe harbour' voor jouw geliefden, voor hen die God op jouw hart legt.

Gebed 2: naar 1 Petrus 5: 8 en 9
* Bid dat de tovenarij die als een mantel over gelovigen ligt wordt weggenomen en dat alle gelovigen gaan zien wat het werkelijke 'complotdenken' is.
* Bid dat God je geestelijk onderscheid geeft over de tijd die komen gaat.
* Bid dat als de beproeving van jouw geloof gaat komen dat je standvastig zult zijn.
* Bid dat je veel wijsheid mag ontvangen t.a.v. de vaccinatie die gaat komen: Wel of niet vaccineren?
* Bid dat jouw kerk niet meegaat in het wereldwijde één-religie systeem dat nu in wording is.
* Bid dat wij als christenen in een actieve houding komen v.w.b. de poorten van het dodenrijk. Bid dat wij uit de verdediging komen en een offensieve houding aannemen als wij worden aangevallen.
* Ga eens al biddend door de teksten uit Mattheüs 16: 18-19 en vraag je eens af wat er van de kerk over is, van de Petra waarop de Heer Zijn kerk heeft gebouwd?

https://www.derekprince.nl/overdenkingen/satan-zenuwachtig-maken/

Vandaag weer zoomgebed 13:00-13:30 (iets uitloop), link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Maak een gratis website.