Gebed, dinsdag 19 mei 2020

19-05-2020

Bolwerken overwinnen
2Kor.10:3-6
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.
Gisteren lazen we dat Jezus over Zijn discipelen blies, Hij heeft ons levend gemaakt door Zijn Ruach Ha Kodesh, Zijn heilige Geestes-adem. We leefden eerst alleen in het vlees, maar door onze overgave aan Hem zijn we in de Geest geboren. We leven in de Geest, en onze strijd is ook geestelijk.
Wat betekent dat?
De tekst lezend betekent dat in ieder geval dat we ieder bolwerk slechten dat opgeworpen is tegen de kennis van God; dat we elk bedénksel brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.
Dus WIE GOD IS staat centraal. Elk denken, elke gedachtepatroon moet daaraan gehoorzaam zijn, moet daarmee in overeenstemming gebracht worden.
Wie God is. Hoe God het ziet. Wat God zegt. Hij is de Waarheid, de Waarachtige, de Absolute Werkelijkheid.
Hem te kennen is waar ons leven om draait (Joh.17:3).

Geestelijke strijd is bolwerken in ons eigen denken neerhalen en brengen onder de gehoorzaamheid aan WIE HIJ IS. En geestelijk strijden is in de wereld om ons heen gedachten patronen onderscheiden en confronteren. Gods waarheid zíen, benoemen, uitbidden, proclameren, vertellen, dat is geestelijke strijd. Daarmee confronteren we onwaarheid. Want dat is wat de vijand ons zo graag wil doen geloven.
Geestelijke strijd gaat om waarheid en leugen.
Ef.4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

⏰ 10-11u
Gebedsonderwerp: vrij worden van leugens door het omarmen van waarheid

Gebed 1: onszelf
* We bidden om meer begrip in ons hart over hoe de waarheid ons vrij maakt.(Joh.8:31,32). Vrij van misleiding, van onwetendheid, van angsten, van druk, van schaamte, van zorgen en meer.
* We verklaren de oorlog aan de leugens in ons denken. We bidden dat God ons heiligt in Zijn waarheid, Zijn Woord is de waarheid. (Joh.17:17)
* We zijn even stil en vragen God ons te laten zien welke bolwerken nog veel kracht hebben in ons denken.
* We bidden welke leugens Hij wil ontmaskeren in ons denken om ons weer een stukje vrijer te maken.
* We kiezen om Zijn waarheid te aanvaarden en ons daaraan over te geven. Welke waarheid komt naar voren?

Gebed 2: ons land
* We bidden voor onze land dat we niet overschillig zijn tegenover leugen, maar sterk in verzet komen als we leugens ontdekken (op verstandige wijze natuurlijk). Dat waarheid belangrijker is voor ons dan ons comfort en gemak. Dat we de gevolgen doorzien van het laten voortbestaan van de leugen.
* We bidden dat de liefde voor waarheid sterker wordt in ons land en hoog gewaardeerd in politiek en media.
* We bidden dat de angst overwonnen wordt die ons weerhoudt om ons te verdiepen in de waarheid en daarvoor op te staan.
* We bidden met kracht voor verbreking van dit bolwerk van angst en passiviteit over Nederland zodat we massaal voor de waarheid opstaan.

⏰ 14-15u
Gebedsonderwerp: economie

Gebed 1: bedrijven en winkels
* We bidden voor bedrijven, winkels, restaurants... we bidden dat de waarheid onder ogen gezien kan worden, ookal is die soms hard en moeilijk. We bidden om nieuwe en onverwachte ideeen en mogelijkheden.
* We bidden om een hart dat uitreikt naar Gods waarheid en dat we rijkdom relativeren. Dat we het koninkrijk van God stellen boven onze eigen rijkdom. Geestelijk inzicht voor ondernemers.
* We bidden om kracht voor ondernemers en hun gezinnen. We bidden dat de lockdown voor hen een reset is geweest waardoor ze op een nieuwe, minder gestresste manier zullen kunnen blijven leven, meer in Gods normen en waarheid.
* We bidden voor bijzondere samenwerkingen in het bedrijfsleven, die blijvend leven zullen brengen.
* We bidden voor eerlijkheid en waarheid in bedrijfsvoering en administratie.

Gebed 2: boeren en tuinders
* We bidden voor regen over ons land en onze akkers, zodat het zaad goed kan opkomen en een goede oogst kan gaan geven.
* Bid de zegen van God over alles wat groeit en bloeit.
* We bidden voor de boeren en tuinders, en hun gezinnen. Voor rust, saamhorigheid, gerustheid, wijsheid in beslissingen, duidelijkheid en doorzicht in wat van hen gevraagd wordt. Ook bereidheid om op te staan voor waarheid en hun stem te laten horen.
* We bidden om eerlijke bejegening vanuit de politiek voor de boeren en tuinders.
* We bidden dat burgers groeien in respect en waardering voor boeren en tuinders en voor hun werk en opbrengst.

Gebed 3: beleid
* We bidden wijsheid en eerlijkheid in het beleid tav economie. Dat ook op beleidsniveau waarheid boven komt en ware bedoelingen duidelijk worden. Leugens en oneerlijkheid ontmaskerd.
* We bidden om wijsheid om ondernemers te helpen om hun bedrijven weer op te bouwen.
* We bidden eerlijke mensen op de plekken van invloed, die het belang van het volk behartigen.
* We bidden dat eerlijke en kritische vragen gesteld kunnen worden en beantwoord worden. Geen plek voor onverschilligheid.
* We bidden voor toename van gebed, voor een atmosfeer van eerlijkheid en waarheidsliefde in Kamer, Kabinet en ministeries.

Maak een gratis website.