Gebed, dinsdag 28 juli 2020

27-07-2020

God is in control

Mensen vragen zich af of God echt alles in de hand heeft. Heeft Hij de natuur onder controle? Heerst Hij over de mensheid? Beheerst Hij de tijd?
In het boek Job kunnen we duidelijk zien dat God zelfs voor de satan zijn speelveld bepaald en nauwgezet zijn grenzen bepaald.
Jona was hier ook bekend mee en mocht na zijn escapades op een boot en in een vis getuige zijn van wellicht de grootste opwekking in de menselijke geschiedenis van de stad Nineve.
Ook de profeten Sefanja en Nahum moesten een oordeel uitspreken over Nineve. Na Nahum was het oordeel definitief. God had oneindig veel geduld maar de maat van de zonde was vol. Gods toorn kwam over Nineve, de hoofdstad van het grote Assyrische rijk.

Nahum profeteert: De bergen beven voor Hem, de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners. Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen worden door Hem stuk gebroken. Nahum‬ ‭1: 5-6

Wat een beeld. Bergen en heuvels die verdwijnen en en een aarde die oprijst. Ik zie het voor mij als een presenteerblad met daarop de bewoners van de aarde waarop niets meer verborgen kan worden. Niets of niemand kan meer vluchten naar schuilplaatsen. Alles is zichtbaar voor de almachtige en niets ontsnapt aan zijn aandacht.
Toen Jona sprak was er een massale bekering. Van Sefanja en Nahum trokken de mensen zich niet veel meer aan en zij bleven hun slechte wegen bewandelen.
Zal het ons land zo vergaan? Onze steden? Onze kerk? Ons huis? Mijn hart?
Een stad die ook wel wordt beschreven als Jezus Zijn eigen stad is Kapernaum. Het betekent letterlijk dorp van Nahum. Jezus deed hier vele werken, maar sprak uiteindelijk dit uit over de stad:

En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Matteüs 11: 23-24

En zo geschiedde met Kapernaum en haar bewoners.
Laten wij luisteren naar de profeten en tot Hem onze toevlucht nemen:
De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. ‭‭Nahum‬ ‭1: 7

Gebed 1 Lofprijs en aanbidding

 • Vader dank U dat niets U uit de hand loopt. Dat U alles onder controle heeft. Dat U ook het speelveld voor de satan en zijn demonen bepaald.

 • Jezus dank voor Uw getuigenis, de geest van de profetie. Openbaring 19: 10

 • Heilige Geest Uw aanwezigheid is meer dan een trooster. Dank U wel dat U ons laat bouwen op het fundament van de apostelen en de profeten. Efeze 2: 20

 • Dank U Heer dat U hoog verheven bent boven alle krachten en machten, maar ook boven de tijd en tijden. Dat heuvels en bergen zullen verdwijnen op Uw spreken. Rivieren en zeeën zullen verdrogen op Uw bevel.

 • Dank U Heer dat er herstel zal komen over de mensheid. Dat de mensheid de kroon op Uw schepping zal worden. Niet door ons toedoen, maar het offer van Uw Zoon.

 • Dank U dat de waarschuwingen uit Uw woord zo levendig zijn en zo herkenbaar als wij die projecteren op onze tijd.

Gebed 2 Ons land en onze steden

 • Heer wij belijden de grote zonde van ons land: U NIET (ER)KENNEN

 • Heer wij belijden de zonden van ons land: de kindermoord die wij dagelijks plegen door abortus, de verregaande wetgeving op het gebied van levensbeëindiging, de maakbare samenleving die wij hebben gecreëerd waarin wij U vaarwel hebben gezegd

 • Onze steden zijn een Sodom van de huidige tijd geworden waar alles wordt getolereerd, behalve man of vrouw zijn en het uiten van christelijk gedachtegoed. Heer vergeef ons.

 • Verlos ons land van blindheid ten aanzien van de tekenen beschreven in Uw woord. Tekenen van liefdeloosheid, van grote afvalligheid en lauwheid.

 • Heer ik dank U dat Uw werken overeind blijven als alles geschud zal worden. Heer ik dank U dat wij door Uw profetisch woord meer zicht krijgen op Uw werken.

 • Leer ons omgaan met tijden van onzekerheid. Waarin corona weer de kop op lijkt te steken. Waarin angst zich weer meester maakt over de maatschappij.

 • Heer geef mannen en vrouwen visie voor ons land. Geef hen draagvlak en vermenigvuldig in de steden, dorpen en op het platteland.

 • Laat een gebedsbeweging ontstaan in onze steden en dorpen.

 • Heer bewerk door het gebed een gewillig hart.

 • Heer genees ons land

Gebed 3 Onze kerk, Ons huis en mijn hart

 • Heer U houdt van Uw kerk. Heer geef een nieuwe weg in Uw kerk. Laat Uw kerk ontspruiten uit een afgehouwen stronk die ogenschijnlijk geen leven meer voortbrengt. Die niet meer in staat is te vermenigvuldigen.

 • Jezus U bent het leven. U bent voortgekomen uit een afgehouwen stronk. U bent degene die de gemeente weer ongekende groei kan geven.

 • Laat een nieuwe kerk opstaan. Een kerk gebouwd door Uw handen. Een kerk waarin een ieder actief is en mee bouwt aan Uw Koninkrijk. De kerk waarin de heiligen waarlijk worden toegerust.

 • Laat mijn huis Uw kerk zijn. Laat het een plaats van rust en vrede zijn waar mensen zich welkom voelen. Laat het die plek zijn waar Uw liefde is en gevoeld wordt.

 • Heer wij stellen onze huizen beschikbaar. Heer wij belijden de individualiteit waarin ook wij zijn meegegaan. Heer maak ons gereed voor Uw koninkrijk door te gaan leven op een wijze die U welgevallig is.

 • Heer herstel mijn hart!

 • Heilige Geest spreek tot mijn geest, spreek tot mijn denken, spreek tot mijn hart.

 • Laat mijn hart vervuld zijn van Uw geest en leer mij meer en meer mijn vlees te kruisigen.

Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

Psalm 97: 4-5

Let it rain

Michael W Smith - LET IT RAIN & HEALING RAIN ft. Alex Seeley (LIVE CONCERT VIDEO)

Maak een gratis website.