Gebed dinsdag 5 mei 2020

05-05-2020

Bevrijdingsdag

God bevrijdt op ons geroep!

In Egypte, gebukt gaande onder zware slavernij, RIEP het volk Israël uit alle macht tot God.

Ex.3:7 'En de Here zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden...'

1Sam.12:9-11 Maar zij vergaten de Here, hun God, en Hij gaf hen over in de macht van Sisera, de legeroverste van Hasor, en in die van de Filistijnen en de koning van Moab; die streden tegen hen.

Zij RIEPEN tot de Here en zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben de Here verlaten en de Baals en Astartes gediend; nu dan, red ons toch uit de macht onzer vijanden, dan zullen wij U dienen. Daarop zond de Here Jerubbaal, Barak, Jefta en Samuel, en REDDE u uit de macht der vijanden die u omringden, zodat gij veilig woondet.'

In 1945 zijn ook wij bevrijd. Lag daar ook veel gebed aan ten grondslag?

Dit zet ook de vraag voor ons neer, hoe is de verbinding nu is van ons land met God?

Roepen wij als volk tot God? Waar blijft de boodschap vanuit de regering om tot Koning Jezus, onze Geneesheer, te bidden voor ons land?

⏰ 10 - 11 u

Gebedsonderwerp: Roepen tot God

Gebed 1: regering

*Bid voor onze koning Willem Alexander dat hij zal oproepen tot gebed.

*Bid dat de regering eerbied en ontzag krijgt voor onze God en dat zij in het hart krijgen om op te roepen tot gebed aan God.

* Bid voor vrijmoedigheid van christenen in de regering, dat ze een helder geluid laten horen en oproepen tot gebed en terugkeer naar God.

Gebed 2: Terugkeer van ons volk naar God

* Bid dat ons volk gaat bidden, God diep gaat zoeken, en dat de roep om gebed in onze harten uitgewerkt wordt.

* Dat vurige bidstonden gaan ontstaan in onze dorpen en steden, ministeries, scholen en bedrijven

Gebed 3: Bevrijding

* Dankgebed dat we vanaf de '45 in vrijheid mogen leven

* Bid dat God ons volk bevrijdt van de macht van de duisternis die in ons land bezet houdt.

* Bid voor de zieken die lijden onder Corona en andere ziekten en dat Jezus genezend rond mag gaan. Bid dat er getuigenissen in het nieuws mogen komen wat God heeft gedaan.

Lied: Gebed voor Nederland

https://www.youtube.com/watch?v=CI_oxBZcsY0

⏰14-15 uur

Gebedsonderwerp: Nederland

Gebed 1: Christenen op posities

*Dank dat God aan het werk is, achter de schermen ook al zien wij het nog niet altijd.

*Bid dat er Samuels en Daniels opstaan die worden gebruikt als dienaren van God in contact met de regering.

*Bidden voor christenen op strategische posities in de regering en bedrijfsleven

Gebed 2: Volharding

*Bid voor geduld voor de bidders die al zolang bidden.

*Bid om bemoediging voor hen/ons en dat we mogen volharden in het gebed.

Lees Micha 2:13-15 over de Doorbreker

Gebed 3: Doorbraken

*Gebed voor doorbraken voor jezelf en voor ons volk.

*Gebed dat (kleine) bedrijven door kunnen gaan.

* Gebed voor de doorbraak dat de economie op gang komt.

Lied: Opw. 36 Roep Mij toch aan https://www.youtube.com/watch?v=kHbHzxk-k_A

Maak een gratis website.