Gebed, donderdag 21 mei 2020

21-05-2020

Lees: 1 Samuël 16:14-23 en dan m.n. de verzen 21 + 23.

Muziek, film, kunst en entertainment is oorlog!
Huh... wat zeg je nou?
Wat ik bedoel is dit: de geest waardoor iets geïnspireerd is, komt naar voren in hetgeen dat geproduceerd wordt. Je kunt dus geestelijk gezien 'besmet' worden door wat je bekijkt of beluistert, wanneer je je daarvoor openstelt. We kennen allemaal de verhalen wel van mensen die anderen verschrikkelijke dingen aandeden en later toegaven dat ze zich geïnspireerd voelden door bepaalde films die ze gezien hadden of muziek die ze luisterden.
Maar andersom kan ook: de Geest van God kan de geestelijke ballast/druk/kwelling waar mensen onder leven helpen verlichten - de zegen stroomt dan over van de makers naar de kijkers/hoorders. Dit zien we bij Saul en David: Saul kwam innerlijk voor een moment tot rust wanneer hij luisterde naar de psalmen van David. En in onze tijd worden sommigen diep geraakt worden door de worship in de kerk, of hoor je van mensen dat hun onhandelbare kinderen rustig werden tijdens het luisteren naar bepaalde (christelijke) muziek.

⏰ 10 - 11 uur
Gebedsonderwerp: cultuur, kunst en entertainment

Gebed 1: jongerencultuur
* Bid voor de jongeren-cultuur die over het algemeen behoorlijk door de duisternis beïnvloed wordt.
* Bid om een groter onderscheidingsvermogen en dat jongeren behoefte gaan krijgen aan muziek uit een goede bron.
* Bid dat jongeren die in occulte of slechte muziek verstrikt zijn geraakt hulp gaan zoeken om zich daaruit los te maken, en dat ze ook andere vrienden krijgen zodat ze niet in hun oude 'wereldje' teruggezogen worden.
* Dat er nieuwe goede, creatieve, avontuurlijke muziekstijlen ontstaan waar jongeren graag naar luisteren en die een positieve uitwerking op hen hebben.

Gebed 2: cultuur in crisis
* Veel kunstenaars en muzikanten (velen zijn ZZP'er of zijn afhankelijk van fondsen) kunnen amper rondkomen. De klap van de coronacrisis komt in de cultuursector dus hard aan. Bid dat de vraag naar cultuur weer gaat toenemen en dat er goede exitstrategieën worden bedacht. Bid ook voor creativiteit om evt. op andere manieren te kunnen voorzien in levensonderhoud voor deze personen en gezinnen.
* Onze overheid lijkt al jaren de cultuursubsidies vrij willekeurig te verstrekken. Bid voor een wijze en zinvollere investering van subsidies voor cultuurdragers en -organisaties, die toch zo'n belangrijke functie hebben.

Gebed 3: cultuurpessimisme
In de loop van jaren hebben overheid en media ons wijsgemaakt dat we ons als Nederlanders eigenlijk zouden moeten schamen voor onze cultuur, omdat wij in heden en verleden zouden hebben geprofiteerd van andere culturen. Dat we daarnaast ook heel veel moois en góeds hebben gebracht (waaronder het evangelie) zou je bijna vergeten....
Het gevolg is alleen wel dat we onze normen en waarden en ons christelijk erfgoed steeds makkelijker prijsgeven ten gunste van andere culturen en religies. Hiermee lopen we flinke kans ook onze door God gegeven zegeningen te verkwanselen...
* Dank God voor Zijn zegeningen in heden en verleden: voor de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, rassengelijkheid, onze democratische waarden, invloed van consumenten op de markt en van werknemers op de werkvloer, onze zorgstructuur, ons rechtssysteem en alles wat Nederland 'Nederlands' maakt en vraag er Gods zegen over.
* Bid dat we als land de Joods-christelijke oorsprong van onze cultuur, en Gods vele zegeningen die daarin zijn meegekomen, weer gaan her-ontdekken, waarderen en beschermen.
* Bid dat we ook zorg en bescherming blijven bieden aan vreemdelingen die dat werkelijk nodig hebben, maar zónder dat we ons eigen land 'in de uitverkoop doen'.

⏰ 14 - 15 uur
Gebedsonderwerp: waarheid en media

Gebedspunt 1: overheid en waarheid
* Bid voor de bestuurders om wijsheid en inzicht. Voor zicht op de impact die de internationale verdragen die zij aangaan hebben op allerlei aspecten die nu en in de toekomst voor Nederland belangrijk zijn.
* Bid dat de adviesorganen van de overheid onze volksvertegenwoordigers voorzien van kwalitatief goede informatie. Bid om waarheid, en dat belangenverstrengelingen aan het licht worden gebracht.
* Bid om minder monocultuur en een grotere diversiteit aan politieke richtingen binnen het overheidspersoneel. Zij werken de bestuurlijke taken van de ministers uit en hebben door hun adviesrol ook invloed op het politieke proces.

Gebedspunt 2: media
* Bid dat over belangrijke thema's er een brede maatschappelijke discussie op gang gaat komen. Dat kritische vragen weer gesteld mogen gaan worden, journalisten weer echt onderzoek gaan doen, en dat de grote mediakanalen hiervoor een platform willen bieden.
* Steeds meer alternatieve mediakanalen worden gedwarsboomd en gecensureerd. Bid om een grotere tolerantie voor andere meningen dan de dominante mening die door de gangbare media wordt uitgedragen. Bid dat het debat weer mag worden gevoerd en dat de polarisatie binnen onze samenleving wordt omgebogen naar saamhorigheid en dialoog.

Maak een gratis website.