Gebed, donderdag 28 mei 2020

27-05-2020

DONDERDAG 28-5-2020

Heer, geef ons (Levend) water!

Lees: Job 36:22 - 37:24 (of evt. door tot 38:35).

Dit bijbelgedeelte gaat over Gods almacht in de natuur. We lezen dat God Heer en Meester is over het weer, o.a. over de kringloop van het water - nevels, regen, onweer, sneeuw en hagel.

Tegenwoordig weten we precies hoe die kringloop werkt. Kinderen leren er al over op de middelbare school. Maar wéten hoe het werkt is niet hetzelfde als er contróle over hebben. Als het in sommige delen van de wereld niet of juist te veel regent, kan dat vérstrekkende gevolgen hebben. Als mensen kunnen we dan vaak niet veel meer doen dan bidden of God wil ingrijpen...

Lied: Opw. 487 - O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit

https://youtu.be/9g78YLb3mEA

Momenteel beleven we het 3e droge jaar op rij. Steeds vaker hebben we natte winters en droge lentes en zomers. Voor een deel kunnen onze boeren dit opvangen door extra te besproeien, maar op een gegeven moment raakt de watervoorraad uitgeput en kwijnt de aarde weg...

De gevolgen voor onze natuur zijn bekend: bomen en struiken sterven, het gras wordt geel en de dieren gaan op zoek naar water.

Ook voor de waterschappen kan het moeilijk worden, denk aan de veiligheid van (uitgedroogde) dijken die kunnen gaan schuiven, sloten waar geen water meer in staat, de funderingen van gebouwen die bloot komen te liggen en kunnen gaan rotten, en de waterkwaliteit die achteruitgaat.

En dan hebben we natuurlijk nog onze agrarische sector waarvoor zulke droge jaren rampzálig kunnen zijn! Koeien hebben gras nodig, dieren moeten drinken, gewassen en bloemen groeien niet zonder water, en de oogsten komen in gevaar. Het raakt uiteindelijk onze voedselvoorraad!

De regen die afgelopen week gevallen is, is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Het tekort is zó enorm dat het niet zo 1-2-3 ingelopen is. We mogen dus terecht spreken van een gróte nood aan water..!!

In een ander deel van de wereld is er juist een enorme sprinkhanenplaag ontstaan door een tevéél aan water...

Kan het zijn dat God wereldwijd onze aandacht vraagt voor iets dat uitgaat bóven het belang van ons natuurlijke voedsel? Welke weg zijn wij als mensheid ingeslagen? In een cultuur die van God afgegleden is, gaan mensen vaak pas nadenken over zaken als leven en dood, God en de eeuwigheid, wanneer ze tegen de grenzen van hun eigen mogelijkheden oplopen....

Dus naast een nood is deze situatie ook een káns!

Gebedsonderwerp 1: boeren

De boerenbevolking stond altijd bekend als toegewijde christenen, maar het aandeel christelijke boeren is flink afgenomen.

- Laten we bidden dat zij God weer gaan zoeken en hun afhankelijkheid van God weer gaan erkennen.

- Dat zij tot Hem zullen gaan roepen om regen!

- Laten wij naast hen staan in dit gebed en God vragen om genade en regen voor ons land, en bidden om een geestelijke ommekeer. Dat God rivieren zal maken in ons geestelijk droge land. (Jes.41:17-20)

- Bid voor de boeren die als gevolg van de coronacrisis hebben moeten meemaken dat een deel van hun opbrengst op veilingen erdoor werd gedraaid, waardoor veel hard werken hun geen geld heeft opgebracht. De boerensector hád het al moeilijk door de niet altijd terechte maatregelen die de regering aan hen oplegde. Bid dat zij de moed niet laten zakken, maar doorzetten! Dat zij nieuwe hoop zullen ontvangen en financiële compensatie. Het is belangrijk om onze voedselvoorziening in eigen land te kunnen behouden.

Gebedsonderwerp 2: andere oplossingen bij watertekorten

- Ook de beschikbaarheid van materiaal voor besproeiing is een probleem. Bid dat er voldoende materialen voor boeren beschikbaar komen.

- Ons kleine land is dichtbebouwd. Het komt meer en meer vol te liggen met asfalt, steen en beton, waardoor er op veel plaatsen te weinig water in de bodem komt. Hierdoor klinkt de bodem in en komt het steeds een stukje dieper onder de zeespiegel te liggen.

Bid om innovaties op het gebied van het opvangen, vasthouden en hergebruiken van water. En dat méér mensen de noodzaak hiervan gaan inzien en deze innovaties ook daadwerkelijk gaan toepassen, in nieuwe wijken én bestaande bebouwing.

Bid ook dat de politiek zich sterk gaat maken hiervoor.

Maak een gratis website.