Gebed, het fundament van Apostelen en Profeten

09-04-2021

Lezen Kol.1:9-12

Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.
Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.

Deze verzen zijn één van de 'apostolische gebeden'. Het laat ons zien hoe de apostelen voorbede deden. Het is goed om ons daar eens in te verdiepen, en onze eigen manier van bidden daaraan te spiegelen. Hoe bidden wij eigenlijk? En welk voorbeeld geven zij in hoe zij baden?
Als we bouwen op 'het fundament van apostelen en profeten', kunnen we ook hierin van hen leren. (Ook het Nieuwe Jeruzalem is gebouwd op de fundamenten van de 12 apostelen, Op.21:14)

vs 9: 'Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden..'
Wat een gebedsleven had Paulus, om voortdurend te bidden en voortdurend voorbede te doen.... onvermoeibaar. 'Bid zonder ophouden', zegt hij in 1Thess.5:17, en in Ef.6:18 'En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen'

vs.9 'dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden........'
Dat betekent vól worden met het juist kennen van Zijn wil - wat is er in Zijn HART, wat is er in Zijn PLANNEN, in Zijn VERLANGEN - voor NU, voor HIER, voor ONS, voor NEDERLAND?

vs 9 'in alle wijsheid en geestelijk inzicht...'
Gezien vanuit GODS HEMELSE PERSPECTIEF, vanuit hoe GOD kijkt, niet vanuit óns perspectief.
1Kor.1:18-19: 'Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen...'
vs.25: 'Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen'.

vs.10: 'om de Here waardig te wandelen,
Hem in alles te behagen,
in alle goed werk vrucht te dragen
en op te wassen in de rechte kennis van God'.
Vooral dat laatste.... 'op te wassen in de recht kennis Gods'. Hier opnieuw de zoektocht naar hoe God denkt, voelt, hoe God wérkelijk is.....
Wij denken vaak dat we God wel kennen, dat we God wel snappen.... maar hier zie ik de apostelen bidden voor een diepe ijver om God RÉCHT TE KENNEN. Alsof je God ook gemakkelijk verkéérd kunt begrijpen, verkéérd kunt kennen. Je kunt dan dus zomaar misleid zijn in je kennen van God. Dat kan best ernstig zijn.

Iemand zei ooit: 'Het belangrijkste van jou is hoe jij over God denkt'. Dus je beeld van God, hoe je God denkt te kennen. Hieruit komen namelijk al je keuzes en beslissingen voort. Overdenk dat eens.
Als je Hem niet récht kent, ga je dus andere beslissingen nemen.

Hos.6:3 zegt het al: 'Ja, wij willen de Here kénnen, ernaar jágen Hem te kennen.'
Jezus zei in Joh.17:3: 'Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kénnen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt... '

God verlangt ernaar dat wij Hem wérkelijk kennen zoals Hij is. Dat we niet ons eigen beeld van Hem klaar hebben, maar dat Hij Zich steeds NIEUW mag openbaren aan ons hart, met nieuwe openbaringen vanuit Zijn Woord, die wij serieus nemen. Want Hij zal áltijd Zijn Woord zijn.

Laten wij - mét de apostelen - bidden voor ons eigen hart, maar ook voor Gods kinderen in ons land, maar ook voor ál onze landgenoten, om 'Zijn Geest van wijsheid en openbaring om Hem récht te kennen!' Ef.1:17
Dat het kénnen van Hem in élke situatie onze eerste zorg zal zijn.

DANKEN EN BIDDEN:
*Dank U dat we mogen leren van de apostelen hoe zij baden, wat zij belangrijk vonden om voor te bidden. Dank U voor hun voorbeeld en hun leraarschap voor ons.
* Heer, openbaar dit gebed van Paulus dieper aan ons hart. Dat dit gebed een nieuwe gebedstaal wordt voor ons.
* Heer, we bidden dat we U RECHT MOGEN LEREN KENNEN. Bevrijd ons van alle onware denkbeelden van U. Geef een ijver in ons hart, en een vreze voor U, om tijd en aandacht te steken in het wérkelijk leren kennen van U.
* We bidden voor een passie voor waarheid in ons land. Dat onrecht aan het licht komt en weerlegd wordt en waarheid en recht zal zegevieren.
* Dank U dat U een God van RECHT bent, en dat Jezus snel gaat komen om RECHT TE BRENGEN OP AARDE!

Jes.2:12: Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde;
Jes.2:17-19: Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de Here alleen is te dien dage verheven, en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken'.

Maak een gratis website.