Gebed, maandag 11 mei 2020

11-05-2020

Richting zoeken
Soms kan je jezelf verdwaald voelen. We krijgen zoveel informatie via social-media, TV, computer e.d. dat we soms vergeten dat we met mensen verbonden willen zijn.
Ik geloof dat de bestemming waar God ons voor roept, met die verbondenheid te maken heeft. Hierin wil God tot ons spreken. Hij geeft ons een gemeenschap van broeders en zusters waar wij gevoed mogen worden, maar Hij geeft ons ook mensen aan wie wij vervolgens mogen uitdelen.

Jezus zei: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn d​iscipelen​ en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Matteüs 28: 18-20

Vraag:
1. Waar wordt jij gevoed?
2. Wie zijn jouw discipelen?
Stel je voor: jouw lichaam is een vat, aangesloten op de eeuwige bron, echter er is een deksel met een klem op geplaatst. Het water kan niet meer stromen. Het vat gaat bol staan en staat op ontploffen. Als instroom en uitstroom niet met elkaar in balans zijn, gaat er iets verkeerd.

Lied: Opwekking 445 Bron van levend water
https://youtu.be/UnI795FEQLI

⏰10.00-11.00 uur
Gebedsonderwerp: in je bestemming leven

Gebed 1: Laat ons discipelen zijn
Bid dat jij de discipline ontwikkelt om elke ochtend als kind naar jouw Vader te gaan om je te laten vullen met Zijn Levende Water, en met Hem af te stemmen wat Zijn wil is voor jou voor deze dag.

Gebed 2: Laat ons discipelen maken
*Bid dat jij een vat bent, aangesloten op de eeuwige bron. Een vat waardoor het levend water van Jezus Christus overvloedig kan stromen. Bid dat iedereen in jouw nabijheid water kan putten uit die bron. Bid dat door jouw liefde, vriendelijkheid, vrede, vreugde, geduld, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing vele mensen worden aangeraakt.

Gebed 3: Laat ons de juiste dingen doen
*Bid dat zoals de discipelen diakenen mochten aanstellen en het werk mbt het levensonderhoud aan anderen mochten geven, dat jij ook gaat leren om werk te delegeren, zodat het werk wat de Heer jou heeft gegeven een gemeenschappelijk werk wordt.

⏰14.00-15.00 uur
Gebedsonderwerp: de 1,5 meter-samenleving

Gebed 1: de economie
*Bid voor ondernemers van kleine bedrijven die langzaamaan weer beginnen. Velen misschien met de moed der wanhoop. Bid troost, hoop, geloof, creativiteit, herstel, zegen, verbondenheid, relaties, gunst van God en mensen..... bid voor hun voortbestaan!
* Bid voor Gods gerechtigheid in de geldindustrie en de banken. We weten dat daar veel mis is, veel verkeerde agenda is, breng dat in gebed en belijd dat, pleit het Bloed van Jezus over deze wereld, Zijn heerschappij en Zijn gerechtigheid, en zegen alles wat in oprechtheid en eerlijkheid geschiedt.

Gebed 2: rechtsspraak
*Bid voor het behoud van onze wettelijke grondrechten. We zien dat er een enorme aanval is om in sneltreintempo onze grondwet te overtroeven met nieuwe wetgeving waardoor onze vrijheden beperkt worden. Breng dat in gebed en roep tot God om gerechtigheid in ons land!! Dat de agenda om onze grondwet te overrulen verijdeld wordt!!
* Bid voor eerlijke rechters en rechtsspraak. Bid voor Gods ingrijpen in dit segment van de samenleving waardoor mensen bij verkeerde agenda's van hun posities moeten verdwijnen.

*Lied:*Opwekking 697 Al wat ik ben
https://youtu.be/F057VCXk4go

Maak een gratis website.