Gebed, maandag 18 mei 2020

17-05-2020

De levensadem van God

Deze ochtend werd ik sterk bepaald bij een overdenking van Derek Prince:
https://www.derekprince.nl/overdenkingen/de-levensadem-van-god/

Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen Genesis 2: 7

Mijn gedachten gingen automatisch naar andere teksten waarin God krachtige beloften doet t.a.v. personen, maar ook van naties:
Toen kwam het woord van de HEERE tot mij:
Zou Ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? spreekt de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis van Israël.
Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan.
Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen.
Het andere ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het zal bouwen en planten.
Doet het echter wat kwaad is in Mijn ogen door niet te luisteren naar Mijn stem, dan zal Ik berouw hebben over het goede waarmee Ik zei het goed te doen. Jeremia 18: 5-10

Gaandeweg ontdekte ik een terugkerend patroon vanuit Gods genade. Hoe Hij telkens weer Zijn schepping en schepselen tot leven brengt:
Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Ezechiël 37: 6

Prachtig hoe Jezus zich vereenzelvigd met de Vader en de Heilige Geest als Hij na Zijn opstanding een ontmoeting heeft met Zijn discipelen:
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Johannes 20: 21-22

Vandaag de dag hebben we te maken met een geest voortvloeiend uit het Babylonische rijk. Een koninkrijk wat verdeeld is. Een koninkrijk wat in Daniël als ijzer en leem werd verbeeld. Een koninkrijk wat rebelleert tegen de almachtige God:
Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? Romeinen 9: 20

Zoals klei in de hand van de pottenbakker

Gebed 10.00-11.00 uur

De levensadem van God

Gebed 1: God van trouw.
* Ik bid dat Uw trouw in mijn eigen hart uitgewerkt mag worden en vrucht mag gaan dragen naar mensen om mij heen. Dat ik meer tijd ga vrij maken om mij dienstbaar op te stellen naar mijn directe omgeving.
* Heer laat ons een natie zijn die u weer gaat aanroepen opdat U Uw belofte nakomt want U bent trouw Heer: Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet. Jeremia 33: 3
* Sinds Uw dood en opstanding blaast U Uw levensadem weer in bij wie U dat wilt. Laat ons snakken naar die adem en ons uitstrekken naar meer.

Gebed 2: Rebellie.
* Heer laat mij zien elke vorm van rebellie in mijn leven. Ook alle onbewuste zaken. Heer geef mij dit geestelijk onderscheid voor hoogten die zich verzetten tegen Uw instellingen.
* Ik bid dat regeringsfunctionarissen worden bedauwt met uw geest. Dat zij diep berouw krijgen van wegen die zij zijn ingeslagen door druk vanuit de wereld. Ik bid dat U hun harten laat omkeren.

* In Christus heeft U ons een plaats gegeven aan Uw rechterhand. Een plaats met autoriteit over de Hemelse gewesten. Vanuit die autoriteit bind ik de rebellerende geesten over Nederland welke ingaan tegen Uw instellingen.
* Wij binden de krachten en machten van de vrijmetselarij in deze wereld maar in het bijzonder in Israël in de naam van Yeshua. Heer Jezus kom spoedig en maak een eind aan dit machtsmisbruik van mensen die zichzelf 'verlichten' noemen.

Gebed 3: Israël
* Machtig God en Vader vandaag danken wij U voor Uw volk dat zij weer een natie zijn. Dat U de dode beenderen hebt verzameld en pezen, vlees en huid op de botten hebt gegeven.
* Vader blaas opnieuw Uw levendmakende geest in zoals U dat deed bij Adam en zoals de Here Jezus dat deed bij Zijn discipelen en bij ons.
* Heer dank u wel dat we op 14 mei j.l. de 72e onafhankelijkheidsdag mochten vieren van Israël.

Gebed 14.00-15.00 uur
Visie voor de eindtijd-gemeente
actualiteit: 1 juni zijn bijeenkomsten tot 30 personen toegestaan

Gebed 1: Voorbereidingen
* Bid dat kerken een Bijbelse visie ontwikkelen hoe zij vanaf 1 juni samenkomen.
* Dat de Heilige geest de kleine gemeenschappen die ontstaan op een krachtige manier zal gaan aanraken.
* Dat gebed centraal komt te staan in iedere gemeenschap.

Gebed 2: Uitvoering
* Dat de groepen van 30 krachtig zullen worden doordat er leiders opstaan. Niet enkel leraren en herders, maar ook apostelen, profeten en evangelisten
* Dat zij de heiligen zullen toerusten in o.a. bovengenoemde taken. Efeze 4
* Dat er een veilige omgeving zal zijn waarin iedereen zich thuis voelt, een woord heeft en een taak.

Gebed 3: Openbaring
* Dat de geestelijke genadegaven worden erkent en gerespecteerd en dat zij worden uitgeleefd.
* Dat handoplegging plaatsvindt om de Heilige geest te ontvangen of geestelijke genadegaven door te geven.
* Dat de kerkgemeenschap gaat zien, erkennen en belijden dat we hebben gebouwd op menselijke fundamenten. Dat in de nieuwe kerk Gods Geest volledig de ruimte krijgt.

God van trouw   https://youtu.be/VA-QfDpEdEY


Maak een gratis website.