Gebed, maandag 29 juni 2020

29-06-2020

Bouw Uw Tempel

Een profeet die met de herbouw van de 2e tempel te maken had was Zacharia.
Misschien leefde hij in een tijd die vergelijkbaar is met deze. De Joden hadden 70 jaar in Babylon doorgebracht. In gevangenschap toch? Zij gingen niet vrijwillig naar Babylon. Echter na 70 jaar hadden zij hun leven in Babylon zo lief gekregen dat het grootste gedeelte van het volk de opdracht van God via Zacharia in de wind sloeg:
Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Zach. 1: 1

Het leven in Babylon was waarschijnlijk een leven in luxe op vruchtbare grond. We lezen er niet veel over. 2 Kronieken 36: 21 zegt: Het land rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig jaar vervuld waren. Jeremia spreekt over 70 sabbatsjaren. Wat dat betreft is de vergelijking met deze tijd minder relevant. Echter als sabbatsjaren worden besteed aan vermenging en gelijkvormigheid met heidenvolken dan is de parallel weer kloppend.
Zacharia krijgt 8 visioenen met opvallend veel gelijkenissen met het boek Openbaring.

1) Belofte: de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Zach.1:17
2) God spreekt over het Hemelse Jeruzalem waar Hij straks in ons midden zal wonen. Zach.2
3) De Heer spreekt over een nieuw priesterambt vanuit Zijn Knecht, de SPRUIT. Zach.3
4) De Heer spreekt over 2 gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Zach. 4
5) De Heer spreekt een vloek uit over ieder die steelt en een valse eed aflegt. Zach. 5
6) De Heer spreekt over vrouwe goddeloosheid. Zach. 5
7) 4 winden waaien in opdracht van God over de aarde. Zach. 6
8) Jezus zal Zijn Tempel bouwen. Zach.6:12-13

Gebed 1: Bekering en verkiezing
* Heer dank u wel dat er troost over Sion zal komen en dat Jeruzalem verkozen is als Uw bruid. Wij bidden dat zij voor U zal verschijnen in stralend wit linnen.
* Jezus wij bidden U dat wij Uw volk tot jaloezie mogen wekken. Dat wij één worden met de Vader en met U, en daardoor ook met hen tot 'één nieuwe mens'.
* Wij bidden voor al die gelovigen die niet tot het volle besef van behoudenis kunnen komen. Heilige Geest spreek door de woorden van Jezus tot deze harten: Bekeert U want het Koninkrijk der Hemelen is nabij.
* Heer wij vragen vergeving voor ons volk en gaan staan op de rechtvaardigheid van Jezus die in ons leeft. U was bereid om Sodom te sparen als er nog 10 rechtvaardigen waren. Here, genees ons land.

Gebed 2 : Een koninklijk priesterschap
* Heer, zalf mij met Uw olie zodat ik Uw getuige kan zijn.
* U zegt: Niet door kracht, niet door geweld maar door Mijn Geest. Werk met Uw Geest in mijn geest. In Uw kracht wil ik wandelen. Zonder geweld, maar met Uw wapens van gerechtigheid, liefde, kracht en bezonnenheid.
* Heer dank U dat ik als wilde tak geënt ben op de edele olijfboom. Dat het sap van die boom door mijn aderen stroomt. Laat dit een zegen zijn voor mijn omgeving.
* Heer laat mij beseffen dat ik in U tot koninklijk priester geroepen ben. Dat ik dag en nacht U mag vertegenwoordigen, Heer Jezus!
* Heer verdiep het priesterschap in mijn leven. Help mij te beseffen dat U mijn lichaam wilt gebruiken als een tempel voor Uzelf.

Gebed 3 : Oordeel en Herstel
* Heer wij bidden voor een ieder die een eed af heeft gelegd.
Alle artsen in Nederland hebben een eed afgelegd. Velen zijn in deze tijd onder zware fysieke en mentale druk komen te staan. Sommigen hebben misschien beslissingen moeten nemen tegen de door hen gezworen eed in. Vader ik bid U: Spreek tot het geweten van elke arts. Geef hen de moed om deze dingen aan het licht te brengen, en bespreekbaar te maken. Bescherm en versterk hen in de tweestrijd waar ze in terecht gekomen zijn.
* Ook onze regeringsfunctionarissen hebben een eed afgelegd.
In punt 1 van hun eed hebben ze trouw gezworen aan de Koning en de Grondwet en aan alle overige wetten van ons land;
Vader in de Hemel laat onze regeringsfunctionarissen getrouw zijn de wetten van de democratie, maar vooral aan die van U Koning Jezus.
(Lees meer over deze eed/belofte op de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/integriteit-overheid)
* Heer, we bidden voor ieder die een eed of belofte heeft gedaan (militairen, politiemensen en andere ambtsdragers). Help hen om hun ja 'ja' te laten blijven en hun nee 'nee'!
* Laat Uw 'paarden met wagens' uitgaan naar alle windstreken en laat waarheid zegevieren in harten van broeders en zusters. Ook in harten van ongelovigen en anders-gelovigen opdat zij gaan zien op Koning Jezus!
* Laat 'vrouwe goddeloosheid' over ons niet heersen. Als zij deel heeft aan de vaccinatie die ons wacht dan vragen we U om geestelijk onderscheid en wijsheid voor onze keuzes. Zelfs al zou het betekenen dat we niet meer kunnen kopen of verkopen. U zorgt voor ons, we zullen niet vrezen.
* Jezus, bouw Uw Tempel in onze harten!

Lied: Nabij Gods hoogverheven Troon
https://youtu.be/stMm925G-f4

Maak een gratis website.