Gebed, vrijdag 1 mei 2020

01-05-2020

Hoe bouwen wij op Jezus, ons Fundament?
Efeze 2:10 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.'

Op deze Dag van de Arbeid is het goed om te beseffen dat alléén de werken die uit Hem zijn geboren, vanuit Zijn leiding, blijvend zijn.

1 Korinthe 3:11-14. 'Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.'

Laten we zo Hem volgen: wandelend in zijn werken, beseffende dat we Jezus toebehoren, en dat we Hem dienen/eren in alles wat we doen.

⏰ 10 - 11 uur
Gebedsonderwerp: scholen, kinderen

Gebed 1: je directe omgeving
* Bid dat we evenals Jezus werken kunnen doen die Hem groot maken.
(Joh.10:25 'de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij').
* Bid voor je familie en vrienden die Jezus niet kennen. Dat zij ook het offer van Jezus voor hen gaan omarmen.

Gebed 2: gezinnen
* Bedenk de omstandigheden waarin jonge gezinnen zich bevinden door de druk van het thuis zijn en thuis werken. Zegen de vaders en moeders in hun taak als ouders.
* Bid voor de opa's en oma's die geïsoleerd zijn van hun kinderen en kleinkinderen. Vooral voor hen die gelovig zijn.
* Bid dat door de druk relaties in gezinnen juist groeien, en dat de roep naar God steeds sterker wordt. Ook vanuit de kinderharten zelf.
* Zegen huwelijken en zegen ook de nog ongeboren kinderen die in aantocht zijn.

Gebed 3: opvoeders in het algemeen
* Bid voor het onderwijzend personeel nu de basisscholen straks weer beginnen. Bid voor verfrissing, kracht en creativiteit als ze zich steeds weer moeten aanpassen aan nieuwe regels.
* Bid voor een helder bijbels geluid op de scholen, dat kinderen God ontmoeten door de lessen en de levens van de juffen en meesters.
* Dank God dat jonge kinderen weer kunnen sporten. Bid ook voor hun trainers die wel aan social distancing moeten doen.
* Bid voor jeugdzorg en bid Gods heerschappij en bescherming uit over dit gebied van geestelijke strijd.
* Bid dat de belangen van kinderen wordt ingezien en behartigd.
* Bid wijsheid en de vreze des Heren over overheden voor een wijs beleid voor kinderen.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

⏰ 13 - 14 uur

Gebedsonderwerp: actuele situatie

Gebed 1: krant, TV
* Bid voor journalisten, dat hun geweten wakker is voor Gods geboden.
Net als andere hulpverleners die tot de noodzakelijke beroepen horen.
* Bid dat de nieuwsstroom helpt zorgen weg te nemen i.p.v. aan te wakkeren.
* Bid dat de aan huis gebonden/geïsoleerde mensen alternatieven vinden in Gods Woord of goede boeken.

Gebed 2: regering
* Bid om Gods gedachten als we voorbede doen voor onze leiders. Geef de keizer (Rutte) wat des keizers is en God (de allerhoogste) wat Hem toekomt. Denk aan het voorbeeld van Jozef, Daniël en Ezra: lichtdragers in hoge posities.
* Bid dat angst steeds meer plaats maakt voor helder denken en het zoeken en onder ogen zien van waarheid.
* Bid om een wijs behartigen van de landsbelangen en die van de inwoners bij het nemen van beleidsbeslissingen

Gebed 3: zieken en verzorgenden
* Bid voor de coronazieken en verzorgenden in zorginstellingen, ziekenhuizen, en thuis. Bid om ontmoetingen met God en om genezing.
* Bid ook voor andere zieken en verzorgenden.
* Bid voor familie en nabestaanden van zieken die nauwelijks contact met hun geliefden kunnen hebben.
* Bid voor normalisatie en wijs beleid in ziekenhuizen en op de werkvloer

Maak een gratis website.