Gebed, vrijdag 29 mei 2020

29-05-2020

Trouw aan Gods Woord

De ander accepteren en liefhebben kan alleen maar vruchtbaar zijn als je God en zijn geboden liefhebt in de eerste plaats. Het gaat niet om mijn gelijk of mening maar wel over ontzag en gehoorzaamheid aan God.

Mij overvalt vaak een soort weemoed als ik naar ons land kijk. We zijn zover verwijderd van de geboden van God zoals Hij ze aan Mozes heeft gesproken en die later door Jezus zijn verdiept. Misleid zijn we als we Gods woorden die in waarheid gesproken zijn, verdraaien naar eigen gedachten en gevoelen.

Nu kan je de wereld niets verwijten. Die weet niet (meer) beter. Maar de Gemeente wel. Wij hebben Gods Woord, dat een duidelijke leidraad is. Het roept ons op om ons af te scheiden van de normen van de wereld. Lees 2Kor.6:14 - 7:12.

Paulus roept ons op om recht recht te noemen en onrecht onrecht. Om niet af te wijken van Gods normen. Dat vraagt heel wat van ons in een wereld die bol staat van eigengerechtigheid en eigen bedachte waarden.

In 2 Kor.7:10 verblijdt hij zich omdat zijn woorden effect hebben gehad: er is DROEFHEID ontstaan. De Korinthiers hebben ingezien dat hun houding en levenswijze Gods hart diep kwetst en dat geeft een diepe droefheid in hun eigen hart. Déze droefheid brengt een onberouwelijke inkeer.

'Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg - 2 Korintiers 7:10 (HSV)

Gebedsonderwerp: Trouw aan Gods Woord

Gebed 1: persoonlijk en de mensen om je heen.

* Bid om 'droefheid naar Gods wil' over onze onverschilligheid tegenover Gods Woord en waarheid. (2Kor.7:10). Bid om droefheid die tot een onberouwelijke bekering leidt. Zowel bij ons zelf als in het Lichaam van Christus.

* Neem de tijd om stil te staan bij de woorden van Jezus 'Jullie zullen mijn getuigen zijn'.

Herken je in jezelf nog steeds dit missionaire vuur?

* Bid om geïnspireerde ideeën om in deze tijd Gods goede nieuws te delen. Allereerst met de mensen om je heen. Getuige zijn van Gods mooie of moeilijke handelen in je leven.

Een getuigenis is bovenal persoonlijk. Vertel hoe je verheugd bent over wat God (Gods Geest) in je leven doet en waarmee je Hem eert.

* Bid voor de gemeenschap waar jij je liefde deelt en waar je God groot maakt. Bid dat ze de strijd tegen het wereldse denken en doen niet opgeven. Doe plaatsvervangend schuldbelijdenis en voorbede.

* Bid voor de Geest van openbaring, liefde en waarheid voor de gemeenschap waar je je in bevindt.

De Sinai en Sion zijn beide plekken waar God met kracht merkbaar werd. Dat is Shavoeot, Pentacosta.

Gebed 2: Media en Pinksteren

* Bid dat christelijke kranten en media geen agenda zullen zijn voor een wereldse agenda, maar een helder Bijbels geluid durven laten horen.

* Bid voor Pinksteren. Dat God opnieuw kan komen met Zijn Geest! Voor de Online Pinksterconferentie "Samen Kerk, Samen sterk" voor een groot kijkerspubliek. Voor de doorwerking van Gods Geest in diegenen die luisteren.

Voor een rijke oogst aan eerstelingen in de vorm van zielen of donaties.

*at onze harten diep geraakt worden door een nieuw besef van Wie God is en wat Hij zegt.... Zijn woorden weer als nieuw voor ons zullen zijn.

* Bid voor de Bijbelmarathon waarin we van 10-18u Gods Woord actief lezen en hooghouden over ons land. (24-7gebed.nl)

Maak een gratis website.