Gebed, zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020

16-05-2020

Groeien in eindtijdsbesef

Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome als een strik.
Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. Lucas 21:34-36

Zie je hoe vers 34 en 35 in feite de situatie van vandaag beschrijft?
Daarom geloven we dat ook vers 36 heel accuraat is voor nu.

Daarin worden we opgeroepen om te WAKEN (= scherp zijn, onderzoekend zijn, alert zijn, het Woord bestuderen) en te BIDDEN (bidt zonder ophouden).

Waartóe moeten we waken en bidden?

1) om te kunnen ontkomen aan alles wat geschieden zal
2) om staande te kunnen blijven in het aangezicht van de Mensenzoon.

Ad 2) Vorig weekend hebben we Openbaring 1:13-18 overdacht om Jezus dieper in de ogen te leren kijken. Dit intiem met Hem verbonden zijn is onze lévensader! Het is pertinent het eerste waar we ons aan moeten wijden. Onze eerste liefde!!
Ook is het de vóórwaarde om ons te kunnen wijden aan punt 1): De werkelijkheid onder ogen zien. Dat lukt alleen als we Hém steeds kunnen zien, vol van Zijn liefde blijven, en Zijn overwinning beseffen.

Ad 1) Om 'te kunnen ontkomen aan alles wat er geschiedt' moeten we eerlijk gaan onderzoeken wát er precies aan de hand is in de wereld om ons heen. En wat de Bijbel precies zegt over de eindtijd. Want uit die twee leren we hoe we moeten reageren om zoveel mogelijk te kunnen ontsnappen aan de valstrikken waarover wordt gesproken.

Door de verhaallijn van de Bijbel te onderzoeken en te kennen, leren we Gód opnieuw kennen, namelijk in Zijn eindtijdplan. Hij vertelde vanaf het begin het einde.
We kunnen God helemaal kwijt raken als er dingen gebeuren die we niet kunnen rijmen met ons beeld van God. En over die afval spreekt de Bijbel. Dus dit is een reëel gevaar waarvan we ons bewust moeten zijn.

Op deze twee aspecten van ons waken en bidden willen we ons in de komende tijd gerichter focussen in onze gebedsapps.
1) dichter naar Jezus groeien
2) meer begrip ontwikkelen van de eindtijd in het Woord én de situatie om ons heen, om adequaat en strategisch te kunnen reageren en leven.

Gebedsonderwerp weekend: IJver om God te leren kennen in Zijn eindtijd plan

Gebed 1: dichter naar Jezus
* Lees Psalm 16:8-11. Herlees, spreek uit, zing, neem in je op, overpeins, leer uit je hoofd deze prachtige woorden!
* Dank Jezus voor Zijn Aanwezigheid, en Zijn overwinning. Hij is het Zaad dat de slang de kop vermorzeld heeft!
* Bid om een zacht hart om te kunnen gelóven wat het Woord zegt.

Gebed 2: eindtijd in het Woord
* Bid Jezus om nieuwsgierigheid en ijver om Zijn Woord te bestuderen over de eindtijd.
* Vraag om wijsheid waar te beginnen in het Woord. Bijvoorbeeld in Openbaring.
* Bid om gelijkgestemden met wie je kunt sparren en antwoorden zoeken op de vragen.
* Vraag wijsheid om niet in theologieen te verzanden maar te in een eerlijke corrigeerbare zoektocht naar waarheid.

Gebed 3: huidige tijd
* Bid dat de HG ons meer inzicht te geven in wat er nu om ons heen gebeurt.
* Bid om opening van onze geestelijke ogen, zodat we de huidige situatie gaan zien vanuit Gods perspectief.
* Bid dat God verborgen waarheden aan het licht brengt. De oorlog waarin we ons bevinden is een informatieoorlog, ofwel van leugen (verborgenheden) tegen waarheid (licht). Bid om het naar boven komen van de waarheid.

Ik voeg een studie van Mike Bickle bij over het belang van Bijbelstudie over de eindtijd (helaas alleen Engels).
https://mikebickle.org/watch/E87174DB6081e6F4a5295Ce1597F
En een prachtig lied van een bijzonder gezin.
https://www.youtube.com/watch?v=hPZ65uV5exU&list=RD72mzKbEAP5g

Gods zegen in het weekend!

Maak een gratis website.