Gebed zaterdag 25 en zondag 26 juli 2020

25-07-2020

In onze eerste studie van het boek Openbaring vorige week, lazen we dat dit hele Bijbelboek in feite 'De Openbaring van Jezus Christus' is, zie Openb.1:1. Dit heeft mij persoonlijk erg geraakt en de hele week hebben we in onze gebedstijden van 13:00 uur steeds weer gebeden dat door alles heen deze tijd HEM méér zal gaan openbaren. In onze harten, onze gedachten, verlangens, gevoelens, keuzes, handel en wandel, relaties, levens, dorpen, steden, land.
Vandaag bestuderen we weer een stukje van Wie Hij is!

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING (Tirza)
Openbaring 1:1-20 De openbaring van Jezus.
Deel 2 (Openb. 1:13-14)
1. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. (vs.13)
Jezus verschijnt in de kleding van een hogepriester. Hij is de ultieme Hogepriester Die niet zoals andere hogepriesters ook voor Zijn eigen zonden hoeft te offeren, omdat Hijzelf nooit gezondigd heeft. Daardoor is Hijzelf het volmaakte offer geworden. Door Zijn volmaakte bloed te laten vloeien, kon alle zonde van de wereld verzoend worden. Dus Hij is een hele bijzondere Hogepriester en Hogepriester voor eeuwig.
In Hebr. 5:1 in de ESV staat heel mooi '...every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God...'
De hogepriester heeft als functie om de zaak van mensen te behartigen voor het Aangezicht van God.
Het ontmoeten van zo iemand op zich geeft al een gevoel van ontzag. Stel je voor hoe Johannes de ultieme, volmaakte Hogepriester zag staan, Die voor eeuwig Hogepriester zal zijn. Wat indrukwekkend en wat een eer om Die te ontmoeten... Geen wonder dat Hij aan de voeten van Jezus neerviel.

2. Zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. (vs. 14)
De vergelijking met witte wol en sneeuw komen we eerder tegen in Jesaja 1:18: 'Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.'
Toen ik de oorsprong van deze vergelijking opzocht, kwam ik het volgende tegen (delevensschool.org):
"De scharlaken rode kleurstof werd verkregen uit de dode lichaampjes van een 'worm', met de wetenschappelijk naam 'coccus ilicis'.
Wanneer het vrouwtje van de coccus ilicis haar jongen voortbrengt, hecht ze zich vast aan een boom. Zo beschermt zij de eitjes, totdat de larven hun eigen weg zullen gaan. Het vrouwtje hecht zich echter zo stevig vast, dat ze niet meer kan loskomen. Op het moment dat ze sterft, kleurt een scharlaken rood vocht haar lichaam en het omringende hout. Ook de larven worden voor de rest hun leven scharlaken rood gekleurd."
Het sterven van de worm gehecht aan de boom is een beeld van het sterven van Jezus op het kruis van Golgotha. Het scharlaken rood vocht is een beeld van het bloed van Jezus waar ook Zijn volgelingen voor de rest van hun leven mee bedekt zullen zijn.
Voor karmozijn staat in de Hebreeuwse tekst van Jesaja 1:18 niet het woord voor de karmozijnrode kleur, maar voor de worm. Letterlijk vertaald dus:
'...al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als de worm, zij zullen worden als witte wol' (Jesaja 1:18)
Witte wol en sneeuw staan o.a. voor puurheid en volmaaktheid. Als er staat dat onze zonden zullen worden als sneeuw en als witte wol, betekent het dat door de reiniging van Jezus bloed, Hij ons puur en volmaakt maakt.
"In de literatuur over de coccus ilicis wordt vermeld, dat op de morgen van de vierde dag na haar sterven, het dode lichaam van de worm verandert in een sneeuwwitte gel, met het uitzicht van een pluisje witte wol, dat op de aarde valt."
Denk bij dit stuk aan Jezus Die na drie dagen opstond uit de dood en later naar de hemel opsteeg met een verheerlijkt lichaam. Zoals de coccus ilicis na haar sterven een gedaanteverwisseling ondergaat en haar lichaam verandert in een sneeuwwitte gel dat eruit ziet als een pluisje witte wol dat op de aarde valt, zo heeft Jezus na Zijn dood en opstanding een gedaanteverwisseling ondergaan en zijn Zijn hoofd en haar geworden als witte wol, als sneeuw.
Jezus' hoofd, Zijn gedachten, zijn puur en volmaakt, Hij heeft geen enkele onzuivere gedachte. Alles wat Hij denkt, is puur en volmaakt. Zijn haar dat wit is, staat o.a. voor volmaakte wijsheid. Zijn gedachten en Zijn wijsheid zijn puur en volmaakt. Dit is belangrijk voor ons om te weten, omdat het betekent dat Zijn hele plan dat Hij in de volgende hoofdstukken van Openbaring aan ons openbaart, voortkomt uit zuivere en volmaakte gedachten en bedacht is in zuivere en volmaakte wijsheid. Er zit zoveel wijsheid en volmaaktheid in Zijn eindtijdplan in Openbaring, dat we Hem volledig kunnen vertrouwen. Het is absoluut het beste plan, Hij heeft aan alles gedacht, geen een fout gemaakt, niets over het hoofd gezien en daarbij komt ook nog eens dat Hij dit plan bedacht heeft met zuivere bedoelingen, er is geen kwaad in Hem. Alles wat Hij bedacht heeft, is enkel zuiver en goed en tot opbouw van ons. Wat een indrukwekkende God is Hij... Dit is hoe Jezus Zich openbaart aan Johannes aan het begin van het boek Openbaring. Hij zegt er als het ware mee tegen Johannes en tegen ons: "Je kunt Mij vertrouwen als Ik je de dingen laat zien die moeten gebeuren. Ik heb de volmaakte wijsheid, Ik heb alles in de hand. En Ik doe alles met de grootste liefde, zuiverheid en goedheid. Hoe bizar de gebeurtenissen ook zullen lijken... Vertrouw Mij."

Gebed 1: ons eigen hart
* Ik zucht als ik denk aan de kloof die er tussen Uw en mijn zuiverheid zit.
Help mij om er niet door te worden afgeschrikt, maar er werk van te maken. En mij gewillig over te geven aan de processen van reiniging en loutering in dit leven. Dank U niet loslaat het werk dat U in mij begonnen bent.
* Laat mij een persoon zijn die anderen op het hart drukt dat U te vertrouwen bent, dat U een plan hebt en dat U niet verrast bent door de omstandigheden.

Gebed 2: de Kerk en ons land
* Help ons een Kerk te zijn die vol bewondering en ontzag voor Jezus is. Een Kerk die gericht wil zijn op de openbaring van Jezus door alle eindtijd-omstandigheden van deze tijd heen.
* Bewerk in ons land een honger naar de ware God en naar Zijn Zoon. Een verlangen om ons te beroepen op Zijn Bloed voor onze reiniging en verzoening met U, de Vader.
* Bewerk in ons land een diepe, eenparige beweging van roepen tot U! Een beweging van 2 Kron.7:14, van oprechte bekering en verootmoediging voor U, zodat U onze zonden kunt vergeven en ons land kunt herstellen. We erkennen U als de enige, ware God over ons land. We erkennen onze afhankelijkheid van U. Dank U dat U een goede God bent, een barmhartig en genadig God! We bidden uw genade over onze dorpen en steden en ons land!

Lied: Behold the Blood
https://youtu.be/n4I1PHF-Alg

Praktische mededelingen:
- Ook vandaag kun je via zoom weer meebidden voor ons land van 13:00 tot 14:00 uur. Elke dag behalve zondag 13:00-13:30/45, zaterdag tot 14:00u. Welkom om mee te bidden!
De link blijft steeds hetzelfde:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Maak een gratis website.