Gebed, zaterdag 6 en zondag 7 juni

06-06-2020

We zijn in oorlog
We zitten in een oorlog, in een gééstelijke oorlog. Een oorlog die draait om wat we denken, en dientengevolge geloven. Dat is altijd al zo geweest, alleen zijn we ons dat niet altijd zo bewust. Maar zoals de vijand al bij de zondeval Eva mis/verleidde met zijn verdraaiingen van Gods woorden, zo gebeurt dat nu nog steeds.
Zoals de vijand in het verborgen het plan had voorbereid om Eva te verleiden, heeft hij ook eeuwenlang in het verborgene gewerkt aan een gericht eindtijdplan om de hele mensheid om de tuin te leiden en ertoe te bewegen om hém te aanbidden.
Wij leven in de tijd dat deze plannen zichtbaar aan het worden zijn. Hier zullen we nog vele onvoorstelbare ontdekkingen over doen in de komende tijd.

Openb 12.9: 'En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt'; Openb.13:3 '....en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,' Mensen tuinen er dus in grote getale in, ze herkennen het beest niet als béést. Ze denken dat het klopt wat hij zegt, gelóven hem.

Kijk naar Openb 13, naar het twééde beest: '....het had twee horens als die van het Lam'. Mensen dénken dus dat dat het Lam is, Jezus... maar hij spreekt als de draak..... hij doet zich dus voor als een engel des lichts.... en vs.14 'En het verleidt hen, die op de aarde wonen....'

O wat moeten we goed scherp in de Geest en in het Woord zijn om dat beest te herkennen en niet met de wereld mee te gaan in bewondering voor dat beest!

Het is dus een geestelijke oorlog waar we in zitten, een oorlog die gaat om wat waar is of wat leugen is. Wáár is wat Gód tot waarheid heeft bepaald, en leugen is wat voor Gód onwaar is. In Openb 14:5 en 22:15 zien we dat alleen degenen die géén leugen in hun mond hebben, ingaan in Zijn Koninkrijk. Het is dus van levensbelang om liefde voor de waarheid te ontwikkelen en die waarheid te zoeken en na te jagen, hoe oncomfortabel dat ook soms mag zijn.

Wij zijn daarmee een VERZETSBEWEGING die deze geestelijke oorlog vecht met geestelijke wapens.
Welke geestelijke wapens gebruiken wij? (2Kor.10:5, Openb 12:11, Hebr.4:12)
- allereerst de waarheid, Gods Woord
- het Bloed van het Lam
- het woord uit onze mond = proclameren Gods Woord, ons getuigenis over Jezus, standpunt innemen, prediking
- gebed (gemeenschap met Jezus)
- voorbede
- aanbidding
- bidden in tongen (Rom.8:26 we geven de Geest gelegenheid door ons heen te bidden)
- ons leven niet liefhebben tot in de dood
- ontmaskeren en doorzien van de werken/plannen van de boze (Ef.5:11, 2Kor.2:11)
- samenwerken in een Lichaam waarin de strijd zo praktisch mogelijk wordt opgepakt (in de Geest van Christus)

Gebedsonderwerp: maak ons klaar voor de strijd

Gebed 1: GEESTELIJKE oorlog
* Help mij om altijd eerst de intieme eenheid met U te zoeken. En vanuit die stevige verbondenheid pas andere doelen na te streven. Neem tijd om bijvoorbeeld een psalm je toe te eigenen, bijvoorbeeld psalm 27.
* Heer, help mij de geestelijke wereld meer te begrijpen en leer mij om daarin te functioneren. (We zijn op weg naar een geestelijke stad, het hemelse Jeruzalem Hebr.12:22, we moesten opnieuw geboren worden, uit de Geest, om het Koninkrijk te kunnen zien Joh.3:3,5,12, onze wapenen zijn geestelijk 2Kor.10:5, Ef.6:10-20, we hebben plek in de hemelse gewesten Ef.2:6)
* Heilige Geest, wilt het begrip 'geestelijk' opnieuw aan mij uitleggen?
* Heer, help mij om te groeien in het gebruik van mijn geestelijke wapenen. De kracht ervan te begrijpen en toe te passen.

Gebed 2: geestelijke OORLOG
* Maak mijn zicht scherp op de oorlog waar we in terecht zijn gekomen. Help mij te aanvaarden dat er een Nieuwe Wereld Orde is die de landen aan het overnemen is. Help mij te beseffen dat dit een geestelijke oorlog is die U heeft beschreven in Uw Woord.
* Help mij om mij bewust te zijn dat ik deel ben van een verzetsbeweging. Leer mij hoe we met elkaar effectief kunnen worden in verzet. Leer mij vanuit Uw Woord
Maak mij bewust
* Help mij meer en meer te begrijpen wat U over de eindtijd in Uw Woord schrijft. Vergroot mijn geestelijk inzicht als ik Uw Woord lees, zodat ik geestelijke principes en koninkrijken doorzie.

Gebed 3: verzet in Nederland
* Heilige Geest, maak Uw verzetsbeweging in Nederland effectief en volwaardig. Organiseer ons, we zijn UW leger! Breng elk van Uw soldaten op de juiste plek in het leger. Schuif aanvoerders naar voren, visionairs, onderzoekers, communicatoren, actievoerders, organisatoren, geef dromen en visoenen.... bewerk ontmoetingen, herkenning en samenwerken. Geef voortdurend begrip om het geheel en het doel te blijven zien.
* Openbaar strategie hoe we zoveel mogelijk kunnen ontkomen aan wat gebeuren zal. Breng onder onze aandacht wat we weten moeten, welke 'plannen' gesmeed worden en welke stappen wij moeten ondernemen om staande te blijven.
* Dank U dat U komt, Jezus, om de aarde schoon te maken van onrecht en om te regeren in recht en gerechtigheid. We verlangen naar die tijd! Doe wat nodig is, Heer, in onze levens om helemaal klaar te zijn voor Uw Komst! Heilig ons en louter ons. Help ons om voortdurend naar U te kijken. Bewerk in ons hart een diepe uitroep: 'Maranatha! Kom, Jezus kom!'

Maak een gratis website.