Gebed, zondag 31 mei 2020

31-05-2020

GEZEGENDE PINKSTEREN

Gods WOORD en Gods GEEST - wat een FEEST!

Let it Rain
https://youtu.be/ccoIvchSJB0

De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats op één van Gods Moadiem (vastgestelde tijden), op het Wekenfeest, ofwel Shavoeot. Sinds Mozes was dat het feest waarop herdacht werd dat het volk bij de berg Sinai aankwam en God hen Zijn wet en Zijn Torah gaf.

Ik zie dat altijd nogal levendig voor me. Mozes die daar met heel dat grote volk aankomt bij de berg en zich opstelt voor Gods Aangezicht. Bedenk dat dit precies de plek was waar hij God de eerste keer ontmoet had, in de bandende braambos, en waar God hem had geroepen en gezegd: bij déze berg zal Ik je terugbrengen, samen met het volk, en hier zul je Mij dienen! (Ex.3:12)

En toen was het dan zover... na alle uitdagingen, confrontaties, plagen, angsten, beslissingen, vervolgingen, ontberingen was het dan zover... Mozes was terug, mét het volk, op de plek waar hij God ontmoet had..... God wachtte op Hem. Het is alsof ik de opwinding in Gods hart kan voelen.... in die brandende, rokende, donderende, bliksemende berg...... alsof Gods hart vól ontroering is: daar zijn ze éindelijk... Mijn eigen volk... Mijn trots.... wat heb Ik lang naar hen uitgezien!!

En daar, op die bewogen plek, geeft God hen het mooiste wat Hij hen kon geven: Zijn eigen Woorden, met Zijn eigen vinger in steen gegraveerd. En de toepassingen ervan in de Torah, door Mozes opgeschreven. Hij opende Zijn wereld door Zijn woorden aan Zijn mensen! (Ex.24 en 25)

Eeuwen later, precies op die dag, voortbordurend op die dag, vond wéér zo'n bewogen gebeuren plaats...weer met vuur en wind en schudden.... Hij gaf ons Zijn eigen Géést, Zijn eigen adem/Ruach .. schreef met Zijn eigen vinger Zijn wetten IN ONZE HARTEN!

Jezus had al gezegd (Joh.6:63):
De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut;
de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn Geest en zijn Leven.

Zijn Woord en Zijn Geest ... samen is dat JEZUS!
Hijzelf leeft in ons door dat Woord!
Hij is het geheimenis Gods, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven, de hoop der heerlijkheid, in Wie alle schatten der kennis en wijsheid verborgen zijn, in Wie de volheid der Godheid lichamelijk woont! (Kol.1:15 - 2:15)

Gebedsonderwerp: Breng Uw Kerk tot Leven door Uw Woord en Geest!

Gebed 1: voor jezelf en de Kerk in Nederland
* Vul ons met verwondering en diep ontzag voor het vleesgeworden Woord Jezus! Giet Uw Geest van profetie uit, die het getuigenis van Jezus is! Openbaar het geheim van Wie Hij is meer en meer in ons hart!
* Maak ons door Uw Geest steeds vuriger om Uw Woord te bestuderen en uit te dragen. Help ons om ons leven zo in te richten dat we hier prioriteit van maken.
* Doe ons groeien in geestelijk inzicht, nu we Uw Geest ontvangen hebben. Help ons te wandelen in de Geest, en niet in het vlees. Leer ons het onderscheid.
* Doe ons meer en meer het héle plaatje van Uw geschiedenis met de mensheid verstaan en begrijpen. Dat dit begrip ons steeds enthousiaster maakt om U te willen toebehoren en U te volgen.
* We bidden voor onze kinderen en jongeren, dat ze aangegrepen worden door Gods Geest, en vol vuur worden voor de zaak en het doel van Christus met de aarde. Dat zij hun bestemming volledig gaan vinden en daarin wandelen.

Gebed 2: Pinksteren in Nederland
* We bidden voor deze Pinksterdagen - dat velen en velen de Bijbel gaan openen om te zoeken naar de betekenis van Pinksteren.
* We bidden voor gezinnen, families die weer bij elkaar komen.... voor verdieping in relaties, maar ook voor het vinden en delen van doel en eeuwige bestemming in God.
* We bidden dat door de Geest de Bijbel helemaal opnieuw ontdekt zal worden in ons land! Dat Nederland zal gonzen van Bijbelstudiegroepen.
* We bidden voor gewilligheid om te buigen voor wat Uw Woord zegt. Dat we werkelijk ons leven in lijn brengen met Uw Woord.

Gebed 3: Pinksterconferentie
* We bidden voor de Pinksterconferentie, voor de techniek, want het is voor iedereen de eerste keer. Dus best heel spannend. Dat er rust is en mensen niet in de war raken en alles soepel verloopt.
* We bidden voor veel diepte in de boodschappen en programma's en diepe inwerking in de harten.
* We bidden voor de kinder- en jongerenprogramma's. Dat ook in hun programma's de Bijbel en de Geest samenkomen en er passie voor het Woord ontvlamt.
* We bidden voor de Bijbelleesmarathon waarin we als ondersteuning voor het hele Opwekkingsgebeuren van 10-18uur Gods Woord op internet hardop lezen. (welkom om mee te lezen https://www.24-7gebed.nl/bijbelmarathon/)

Doop ieder die U zoekt met een nieuwe doop van Geest en waarheid overal in ons land! Laat ieder huis, ons hele land zinderen van Geest en het getuigenis van Jezus! We verlangen naar U!

Maak een gratis website.