Gods pijl ben jij!

26-02-2021

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik had eigenlijk een heel ander onderwerp bedacht, totdat vanavond een lieve zus voor mij bad en een beeld kreeg van een pijlkoker en pijlen. Ze zei, je bent een pijl die door God in de juiste richting wordt geschoten. Daarna deelde ze ook nog een prachtige tekst waar dit staat geschreven. Te mooi om niet te delen. Want ook jullie allen zijn pijlen in Gods pijlkoker. Ik ga er zo nog wat dieper op in, maar laten we eerst samen de tekst lezen uit Jesaja 49:1-13:
'Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moeder schoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd. Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE , en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God. En nu zegt de HEERE , Die Zich Mij vanaf de moeder schoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen - maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE , en Mijn God zal Mijn kracht zijn. Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo zegt de HEERE , de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten - zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE , Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft. Zo zegt de HEERE : In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim. Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.'

En het zwaard des Geestes dat is het Woord van God. Ef 6:17b

Ik wil inzoomen op vers 2:
'Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij ver- borgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken'.
Overduidelijk gaat het hier over Onze Heere Jezus Christus, maar omdat we in HEM mogen zijn is dit woord ook voor ons.
Ook ónze mond mag in deze wereld zijn als een scherp zwaard. Toen Jezus werd verzocht in de woestijn, kon Hij de boze weerstaan omdat Hij telkens kwam met het scherpe zwaard. Zo mogen ook wij komen in deze bizarre tijd, met het scherpe zwaard om de boze te weerstaan.
In de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen.
Wij mogen geborgen zijn in Zijn hand. We zijn veilig. Dwars door alle stormen en golven heen, mogen wij in Onze Ark verblijven. In onze Vredevorst. 'Mijn vrede geef Ik u Mijn vrede laat Ik u. De vrede die de wereld niet heeft geef Ik u'. Joh.14:27

Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl,
Wij zijn ook als die puntige pijl. De Heer wil ons afschieten en in onze bestemming brengen. Daarnaast geloof ik ook dat we een puntige pijl mogen zijn, een wapen om het rijk van de vijand te vernietigen.
Overal waar wij komen, moet de duisternis verdwijnen, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En onze gebeden zijn als pijlen, die het rijk van de duisternis versplinteren/versnipperen.
Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.
'Zie kinderen zijn het eigendom van de Heere, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft.' Psalm 127:3-5
Dat Hij ons in Zijn pijlkoker gestoken heeft, bevestigt ons dat wij zijn kinderen zijn, zijn eigendom.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat wij door het offer van Jezus niet langer slaven worden genoemd, maar kinderen, zonen en dochters van de Allerhoogste Koning.
* Dank U Vader dat wij in U geborgen mogen zijn. Wat er ook gebeurt, U bent onze Ark en wij zijn veilig in U.
* Dank U Vader dat U ons wapens hebt gegeven.
'Niet door kracht nog geweld maar door Mijn Geest, zo spreekt de Heer.'
We danken U voor Uw Woord, het scherpe zwaard om de vijand te weerstaan en in de aanval te gaan. En we danken U voor Uw Geest die ons nog zo veel meer schenkt (kracht, wijsheid, kennis, troost etc.)

* Vader we bidden voor alle heiligen dat ze hun door God gegeven positie zullen innemen en in hun bestemming zullen gaan wandelen.
* Wij bidden dat de gelovigen zullen zijn als pijlen die het kamp van de vijand zullen vernietigen.
Leid ons in dit punt door Uw Heilige Geest, op welke bolwerken mogen wij onze pijlen (gebeden) richten.
* Wij bidden voor de gelovigen dat ze een honger zullen krijgen naar Uw Woord.

Maak een gratis website.