Grote verzoendag

28-09-2020

Wat was het een mooie Dag van Verootmoediging afgelopen zaterdag in ons land! Fijn dat we via internet betrokken konden zijn bij wat er gebeurde en wat er gebeden werd. Op deze link kun je het terugkijken. https://www.youtube.com/channel/UC2zW7YSGg-Pr5snvMDyG0LA

Vandaag is het dan echt Grote Verzoendag. Sommigen vierden het gisteren of eergisteren, ook prima.
Laten we vandaag nadenken over verzoening.
God dánken voor het grote, grote wónder dat Jezus ons verzoend heeft met de Vader. We mogen onze verzoening in Jezus Christus van harte VIEREN! Maar ook samen nadenken waartóe Hij ons verzoend heeft!

2Kor..5:10-21
10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 11 Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen......
14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. _16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Even later legt Paulus nog duidelijker waartoe wij verzoend zijn: voor een leven helemaal apart gezet van de wereld, uitgetrokken uit Babel of Egypte, maar toegewijd aan Jezus. Een leven in de Geest, een heilig leven naar Gods normen. Een leven waarin wij een Tempel kunnen zijn voor God, waarin Hij kan wonen in Zijn heiligheid en puurheid. Een leven, helemaal ánders dan de wereld.

2Kor.6:14-1Kor.7:1
14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen, 18 En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.
2Kor.7:1
1 Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

Gebed 1: ons eigen hart
* Dank U Jezus dat U kwam naar deze hopeloos verloren wereld, om te behouden en met U en Uw Vader te verzoenen ieder die in U gelooft! We zijn U zo intens dankbaar!
* Dank voor Uw offer..... dank voor Uw Bloed.... dank dat we vandaag deze verzoening dieper tot ons door mogen laten dringen. We bidden om nieuwe openbaring aan ons hart over dit wonder!
* We bidden U om diepere uitleg en openbaring over het leven waartoe U ons roept. Dat we werkelijk mogen leren wandelen in de Heilige Geest, in plaats van in ons vlees. Heilige Geest, verlicht ons begrijpen over deze dimensie, waarin U ons wilt doen optrekken.
* Help ons te zien waar we ons moeten afscheiden, waar we uit moeten trekken... zodat we het nieuwe, Uw dimensie, werkelijk kunnen intrekken. Dat we werkelijk een drager kunnen zijn van Uw Tegenwoordigheid, van Uw glorie.

Gebed 2: ons land
* We bidden voor Uw Kerk in ons land, dat we sámen met alle heiligen in deze verzoening mogen léven.... dat het leven in de Geest steeds dieper geboren mag worden in ons land.
* We danken U voor de prachtige gebedsdag afgelopen zaterdag! Dat we U mochten zoeken en ons mochten verootmoedigen met zo velen.
* Geef Uw LEVEN in dit land Heer, in Kerk, Regering en Maatschappij... doe het Levend Water dat overal waar het komt levend maakt, vrijelijk stromen door Nederland! Zoals U in Joel 2 en Handelingen 2 belooft dat U Uw Geest uitstort op alle vlees in het eind der tijd.
* Geef een dieper zoeken met elkaar naar Wie U bent, naar wat U bedoelt in Uw Woord. Een ijver voor echtheid en waarheid, zodat we ons aan Uw Woord en Uw Geest onderwerpen in elk gebied.

Maak een gratis website.