Het Abraham akkoord

16-09-2020

Hebben jullie ook kennis genomen van het historische vredesverdrag dat gisteren is getekend in de USA tussen Israel en de Arabische Emiraten, het zgn. 'Abraham akkoord'? En dat ook verder uitgerold wordt met Bahrein en wie weet ook met andere Arabische staten?

Het is een politiek akkoord, maar gebaseerd op de religieuze broederschap van de drie Abrahamitische godsdiensten. Deze broederschap verenigt het christendom (onder de Paus), en het Jodendom en de Islam. Ook andere godsdiensten zijn welkom. In Abu Dhabi wordt er gebouwd aan een hoofdkwartier voor deze beweging met een enorme synagoge, een kerk, en een moskee, dat samen The Abraham House genoemd wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=4nVfyABeCQg

We zien dus hoe bijzondere vredesverbonden tot stand komen, die nooit eerder zijn geweest. Trump is zelfs al voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede.
En hoe de Eén Wereld Religie werkelijkheid wordt of zelfs is geworden. Het heeft zelfs een eigen naam: Chrislam.
Beide zijn grote tekenen van de eindtijd.
Zouden wij dan echt de generatie zijn die de profetieën van Openbaring zelf gaan meemaken?

Over het vredesverbond lezen we in Daniel 11:23,
En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen; zo zal hij omhoog komen en sterk worden...
Maar ook in 1Thess.5:3
Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Van de ene Wereld Religie weten we maar al te goed, dat het niet om Jezus Christus draait. De Paus, die al sinds zijn aantreden actief werkt aan deze eenheid, verklaart elke keer weer dat alle godsdiensten in feite dezelfde god aanbidden.
Maar de enig ware God zegt:
1Joh.4:2 zegt 'Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.
En 1Joh.1:22,23 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
Wie de Zoon NIET heeft, heeft dus ook de Vader NIET. Het kán dus niet de God van Jezus Christus zijn, die men aanbidt.

Ook weten we dat uit deze 'wereld eenheid' de valse profeet tevoorschijn gaat komen uit Openb.13:11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden...

Het 2e beest lijkt dus op het Lam, maar spreekt als de draak. Daarom is het zo gemakkelijk om door hem misleid te worden, zelfs voor christenen:
Matth.24:24 zegt: Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.

Gebed
* Heer we bidden dat we als Uw Lichaam de tekenen van de tijd verstaan en daarop reageren! Maak ons wakker, Heer, schud ons wakker!! Help ons te waken en te bidden!
* Heer, help ons om niet misleid te worden door alle (schijn) mooie verhalen over vrede en eenheid. Help ons om steeds weer door de oppervlakkigheid heen te kijken naar wat erachter zit.
* Help ons Uw Woord na te slaan op de eindtijd en er ernst mee te maken Uw Woord te kennen. Heer, help ons Uw Woorden te dragen in ons hart en uit ons hoofd te leren, zodat we ze paraat hebben als we ze niet meer lezen kunnen.
* Help ons woorden te geven aan wat we zien gebeuren, zodat we er met elkaar over kunnen praten en om zo te groeien in begrip en besef.
* We bidden voor onze kinderen, dat we hen kunnen helpen te groeien in besef van wat voor ons ligt. U zegt: als je deze dingen ziet gebeuren, HEF JE HOOFD OMHOOG, WANT UW VERLOSSING GENAAKT! (Luc.21:28) Leer ons ons hoofd omhoog te heffen in élke situatie, en leer het ook aan onze kinderen.
* We bidden dat we als Uw volk in Nederland voorbereid en toegerust zijn als de eindtijd vordert.

Maak een gratis website.