Het belang en de kracht van Jezus Woord

13-01-2021

De gelijkenis van de zaaier (Lucas 8: 1-15)

Jezus ging naar elke stad en naar elk dorp tijdens Zijn rondreizend predikingswerk. Hij bracht de blijde boodschap, góed nieuws, nieuws dat Gods Messias en Koning bij hen aanwezig was en Zijn koninkrijk aankondigde.
Een toevoeging die ik mooi vind is dat Maria Magdalena met haar duistere verleden, en Joanna, de hofdame, in één gezelschap te vinden zijn. Zulke dingen gebeuren in de aanwezigheid van Jezus.

Dan komt de gelijkenis van de zaaier.
Toen er zich een grote menigte had verzameld begon Hij te onderwijzen. Jezus sprak dus tot grote groepen tegelijk. Hij verachtte het onderwijs in kleinere groepen of zelfs aan individuen zeker niet, maar gaf bij veel gelegenheden les aan grote groepen. Hij trok menigten uit elke stad.
Een zaaier ging erop uit om zaad te zaaien: Jezus sprak volgens de landbouwgebruiken van zijn tijd. In die dagen werd eerst zaad uitgestrooid en daarna in de grond geploegd. Na het zaaien wist men pas de precieze kwaliteit van het stuk grond.
Terwijl hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg... een deel viel op rotsgrond... sommig zaad viel tussen de doornen... ander zaad viel op goede grond. In deze gelijkenis viel het zaad dus op vier verschillende soorten grond.
Hoewel dit gewoonlijk de gelijkenis van de zaaier wordt genoemd, zou het beter zijn dit 'de gelijkenis van de grond' te noemen. Het verschil is nooit het zaad, maar de soort grond waarop het terechtkomt.
De kant van de weg is het pad waar mensen lopen en waar kan niets groeien omdat de grond aangestampt is (of geasfalteerd) en droog.
Op de rots ligt slechts een dun laagje aarde. Op deze grond kiemt het zaad wel snel vanwege de warmte van de grond, maar het zaad kan niet wortelen vanwege de rotsachtige ondergrond.
Tussen de doornen ligt grond die vruchtbaar is - misschien te vruchtbaar, omdat er zowel doornen als graan op groeien. De doornen verstikken het goede graan en dat levert geen productieve oogst op.
Goede grond is een bodem die zowel vruchtbaar als onkruidvrij is. In de goede grond groeit een goed productief gewas. Het gewas kan honderdvoudig toenemen in verhouding tot wat er gezaaid is.

We zien vaak stukjes van onszelf in alle vier de bodems.
- Net als de kant van de weg, geven wijzelf soms het Woord geen ruimte in ons leven.
- Net als de steenachtige plaatsen, hebben we soms flitsen van enthousiasme bij het ontvangen van het woord dat snel opbrandt.
- Net als de aarde tussen de doornen, dreigen de zorgen van deze wereld, corona-maatregelen, de bedrieglijkheid van rijkdom voortdurend om Gods Woord en onze vruchtbaarheid te verstikken.
- Net als de goede grond, draagt ​​het Woord soms wél vrucht in ons leven.
Meer nog dan het beschrijven van de gemengde voortgang van de evangelieboodschap, dwingt de gelijkenis van de zaaier de toehoorders om te vragen: 'Wat voor soort aarde ben ik?

Deze gelijkenis nodigt uit tot actie, zodat we het woord van God ten volle zullen kunnen ontvangen en daaruit rijkelijk zullen leven en vrucht dragen.
Hoe kan ik mijn hart en geest voorbereiden om de juiste soort aarde te zijn?
Mijn ziel, onderzoek uzelf in het licht van deze tekst.

BIDDEN EN DANKEN
* We bidden voor de grondstof van ons hart. We bidden Heer, help ons om ons hart te laten bewerken zodat het vruchtbare grond wordt. Geef diepe wortels in ons leven die de levenssappen kunnen opdiepen uit Uw Woord. Zodat het rijkelijk vrucht kan geven in ons leven.
* Maak ons opmerkzaam waar in ons hart stukken onvruchtbare grond zitten. Help ons om eerlijk in deze spiegel te kijken.
* Help ons om Uw tuchtiging niet gering te achten, maar daar dankbaar voor te zijn, zodat we steeds meer 'deel krijgen aan Uw Goddelijke natuur' en het karakter van Jezus ontwikkelen. (Hebr.12::4-11, 1Petr.1:4)
* We bidden dat als we het zaad van Uw Woord zaaien, dat het in goede grond zal vallen. We bidden voor onze contacten, gesprekken, relaties, dat de woorden die we in Uw Naam spreken vrucht zullen dragen.
* We bidden voor Gods Kerk in ons land, dat het Woord rijkelijk kan groeien in onze harten en dat het overvloedig vrucht zal dragen en de planten diepe wortels krijgen.
* We bidden dat waar mensen de straat op gaan om bewust het zaad van Uw Woord uit te zaaien, dat er openheid en vruchtbare grond is. We bidden voor bedieningen van evangelisatie in dit land, geef vruchtbaarheid.

Maak een gratis website.