Het is volbracht

02-04-2021

Vandaag wil ik starten met het vieren van het avondmaal.
'Doe dit zo vaak ter nagedachtenis aan Mij'.
Zijn lichaam gebroken voor onze ongerechtigheid, Zijn bloed heeft ons bevrijd. Het volmaakte offerlam (Pesachlam) is geslacht, het bloed van Jezus is nu aan onze deurposten gesmeerd, zodat de dood voorbij móet gaan.
Het Pesachfeest is door Christus vervuld. Pesach = voorbij gaan, sloeg over - door Jezus Christus móet de dood ons voorbij gaan.
'Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
Johannes 11:25

Na de viering lezen we Johannes 19:17-30

'En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.
En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.
Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.
De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.
Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.
Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.'
Opnieuw gingen er schriftwoorden uit het oude testament in vervulling. Zelfs vlak voor Jezus' uitspraak: "Het is volbracht"

Ps 69:22
'Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.'
Alles moest gebeuren zodat God Woord in vervulling zou gaan.
HET IS VOLBRACHT.
Wat een uitspraak van Jezus.
Die ook voor ons geldt.
Ook al gaan wij door lijden en verdrukking heen: het lijden is volbracht. Gods offer Jezus was het volmaakte offer. Een eenmalig offer.
'Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt'. Joh 1:29
Jezus de perfecte Adam, die door Zijn offer de zonde van de wereld heeft weggenomen. Die de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Het voorhangsel is gescheurd, wij mogen nu het Heiligen der Heiligen binnengaan om zelf voor Abba te verschijnen. Dank U Jezus, door U sterven is het volbracht!

DANKEN:
* Dank U Jezus dat U alles hebt volbracht!
* Dank U Vader dat U ons zo hebt liefgehad, dat U Jezus naar de aarde hebt willen sturen, opdat een ieder die in HEM gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven.
* Dank U voor het kruis!
* Dank U voor vervulling van Uw Woord. U doet wat U hebt belooft.
* Dank U dat we ook mogen uitzien naar Uw tweede komst. MARANATHA!

BIDDEN:
* Heer we bidden voor de mensen die U nog niet kennen. Zielen die op dit moment nog niet hebben gezien dat het is volbracht.
* We bidden voor honger en dorst naar Uw Woord, Uw waarheid en gerechtigheid onder de gelovigen én ongelovigen.
* We bidden voor eenheid onder de gelovigen. (We zijn allemaal verschillende onderdelen van het Lichaam, maar U bent ons Hoofd)
* We bidden voor bekering onder de gelovigen, dat we ons verootmoedigen voor U en ons vernederen, ook voor elkaar. Een ieder die zich zelf vernedert zal verhoogd worden. In ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden te Zijner tijd.
* Jezus U bent ons grote voorbeeld, U waste de voeten van de discipelen, zelfs van Judas die U ging verraden. Help ons navolgers van U te zijn en voeten te wassen ook van degene waar het echt heel moeilijk is, kom ons tegemoet met Uw Heilige Geest en laat ons vanmiddag zien bij wie we geestelijk de voeten mogen wassen in onze gebeden.

BIJLAGEN:
1) De Brug (Het hart van Pasen)
https://youtu.be/R1k6DV8LWUU

2) Before - Mul - Shilo Ben Hod
https://youtu.be/lneADttxAHE


Maak een gratis website.