Het Koningschap van Jezus

30-01-2021

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 24: Openbaring 11:15-19

Als de zevende bazuin klinkt, gebeuren er hele bijzondere dingen. Het is een radicale ommekeer in de wereldgeschiedenis... Dit is het moment dat alle koninkrijken van de wereld worden overgedragen aan Jezus, de doden worden geoordeeld, de heiligen worden beloond en zij die verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de aarde worden vernietigd. Laat deze dingen eens inzinken...

De vierentwintig ouderlingen aanbidden God, omdat Hij Zijn grote kracht ter hand genomen heeft en Koning geworden is. Alle koninkrijken van de wereld zijn van Hem geworden. Hij heeft alle corrupte overheden op aarde vervangen en is nu Zelf Koning tot in alle eeuwigheid.
Wauw... dat is een heftige ommekeer in de wereldgeschiedenis. We zien dan ook in vers 18 dat de volken kwaad zijn; alle machtsposities van leiders die samenwerkten met de antichrist gaan over naar Jezus, de Enige rechtmatige Eigenaar en Koning van de wereld. Hier zien we heel duidelijk Psalm 2 in vervulling gaan.
Met alle onrust die in de wereld gaande is, mag dit onze hoop en focus zijn; wat er ook geprobeerd wordt, God heeft de wereld en de tijden van de wereld in Zijn hand en precies op het juiste moment, bij het klinken van de zevende bazuin, zal Jezus de macht overnemen en Zijn koningschap over de hele wereld gaan uitoefenen. Er is geen paniek in de hemel, er is een volmaakt plan waar de vijand niets aan veranderen kan.
In vers 19, nadat Jezus het koningschap van de wereld op Zich genomen heeft, lezen we:
'En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.'
Ik geloof dat de ark van Gods verbond in de hemel hier zichtbaar wordt, omdat het een teken is dat God trouw is gebleven aan Zijn verbond met ons dat Hij de wereld zou redden en Jezus Koning zou maken en alles nieuw zou maken. En het verbond is onwankelbaar, omdat het gebaseerd is op het volbrachte werk aan het kruis; Jezus heeft de volken gekocht met Zijn eigen bloed. Toen Hij riep: "Het is volbracht!" betekende dat o.a. dat Hij de prijs had betaald om de wereld vrij te kopen en daardoor rechtmatig Koning te worden over de hele wereld. Dit geeft een enorme rust voor ons, omdat Gods eindtijdplan dus niet gestopt kan worden door mensen die zich laten inspireren door de antichrist, en niet gestopt kan worden als wij als kerk tekort zouden schieten. We mogen in de eindtijd volledig rusten in het volbrachte werk van Jezus en weten dat niets en niemand Hem kan stoppen om de macht in de wereld op het perfecte moment over te nemen en de wereld te redden van de ondergang. We hoeven ons niet te laten intimideren door dingen die in de wereld gebeuren; de uitkomst staat al vast door het bloed van Jezus. Laten we onze ogen gericht houden op Hem alleen en Hem ons vertrouwen en onze aanbidding geven.
'Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.'
(Openb. 5:13b)
Er is nog iets dat lijkt te gebeuren bij de zevende bazuin. De zevende bazuin is de laatste bazuin in het boek Openbaring. De zeven bazuinen in Openbaring zijn ook de enige serie genummerde bazuinen die in de Bijbel worden genoemd. In 1 Kor. 15:51-52 staat:
'Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.'
In 1 Thess. 4:16-17 lezen we:
'Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.'
Zou het klinken van de laatste bazuin hier in Openbaring dan het moment zijn van de opname van de gemeente? Ik geloof dat dat heel goed mogelijk is.
Paulus heeft het in 1 Kor. 15:51 over 'een geheimenis' als hij het erover heeft dat we in een oogwenk veranderd worden bij de laatste bazuin. In Openbaring 10:7 staat:
'Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.'

Wanneer de zevende engel op de bazuin blaast, zou dan het geheimenis van God, dat we in een oogwenk veranderd worden en opgenomen, volbracht worden? Iets om over na te denken.
Wat we in ieder geval zeker weten, is dat onze toekomst veilig is met het vooruitzicht dat Jezus het koningschap over de wereld op het juiste moment op Zich zal nemen en dat dat voor eeuwig zal duren, en dat er een moment komt dat we opgenomen worden en met Hem in Zijn heerlijkheid mogen delen. Wat een hoopvolle toekomst!

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank God voor de hoopvolle toekomst die Hij voor jou en voor de wereld heeft, en dat deze toekomst verzekerd is door het vergoten bloed van Jezus aan het kruis.
* Vraag Hem je te vullen met Zijn hoop en Zijn vrede die alle verstand te boven gaat.
* We bidden voor groei in ons aller ontdekken en beleven van de hemelse dimensie en onze heerlijke toekomst.

BIJLAGE:
Lied: Verwonderd - Kees en Reni Kraaijenoord
https://youtu.be/PQmWKuUAjuk

Maak een gratis website.