Het zevende zegel

28-11-2020

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 18: Openbaring 8:1-5
Het zevende zegel

Bij de opening van het zevende zegel is er ongeveer een half uur stilte in de hemel. Ik denk dat het een moment is waarop de hemel vol verwachting is op de aankondiging van de zeven bazuinen, maar ook een stilte over de heftigheid van wat komen gaat. Ik vraag me ook af of het zo zou kunnen zijn dat de dingen die vervolgens in vers 2-5 worden beschreven, gebeuren tijdens deze half uur stilte. Het is interessant te bedenken dat er wel wordt geschat dat het een priester in de Bijbel ongeveer een half uur kostte om een wierook offer te brengen in de tempel.

Het wierook offer in de hemel in vers 3 bestaat uit reukwerk in combinatie met de gebeden van alle heiligen. De engel die het offer voorbereidt, wordt reukwerk gegeven. Wat zou dat reukwerk kunnen zijn dat gemengd wordt met de gebeden van alle heiligen? Het wordt er niet bijgezegd, maar in Romeinen 8:26 staat:
'En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.'
En in Romeinen 8:34:
'... Christus is het ... Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.'

Hier zien we dat wanneer we als mensen bidden, we nog zwakheden hebben, omdat onze gebeden nog niet volmaakt zijn en dat daarom de Geest van God ook voor ons pleit om onze gebeden bij te staan. Zijn voorbede is volmaakt. Zo pleit ook Jezus op een volmaakte manier voor ons. Zou het dan zo kunnen zijn dat het reukwerk dat vermengd wordt met de onvolmaakte gebeden van alle heiligen, de volmaakte voorbede van de Geest van God en van Christus Zelf is, Die aan de rechterhand van God pleit?

Er staat dat dit reukwerk gevoegd wordt bij de gebeden van alle heiligen. Denk je eens in, de gebeden van alle heiligen uit alle generaties samen, tot en met de heiligen die in de eindtijd op aarde leven toe, en dat samengevoegd met de gebeden van Gods Geest en Jezus Zelf... Hoe krachtig is dat! De gebedsbeweging in de eindtijd zal van ongekende kracht zijn. Lees wat het effect van deze gebeden is in vers 4 en 5:
'En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.'
Het is krachtig en bovennatuurlijk dat er vanuit de hemel vuur op aarde geworpen wordt en dat er stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving komen. Dit is de reactie op een krachtige gebedsbeweging in de eindtijd, gecombineerd met de gebeden van alle heiligen uit voorgaande generaties en de voorbede van de Heilige Geest en Jezus. De gebedsbeweging zal zo krachtig zijn in de eindtijd en zo eenparig. Heiligen wereldwijd zullen een eenparige gebedsfocus hebben, omdat ze allemaal het boek van Openbaring als gebedshandboek hebben en daardoor weten wat het eerstvolgende is wat te gebeuren staat. Deze wereldwijde gebedsbeweging zal door eenparige gebeden in overeenstemming met het plan van Jezus, de oordelen over de antichrist, de grootste onderdrukker in de hele menselijke geschiedenis, vrijzetten.

Het is dus niet de bedoeling dat we als christenen bang zijn voor de eindtijd en in een hoekje wegkruipen, hoewel de gebeurtenissen heftig en overweldigend kunnen lijken. Bedenk je dat het boek Openbaring niet gaat over een overwinnende antichrist en een verslagen kerk. Het gaat juist over een verslagen antichrist en een overwinnende kerk. De bazuinoordelen zijn ook niet gericht op de kerk, maar het zijn oordelen over het rijk van de antichrist (daarover de volgende keer meer). Wist je dat van de ongeveer 400 verzen in het boek Openbaring, minder dan 20 direct over vervolging van de heiligen gaan? Dat is minder dan 5%... Dit noem ik niet omdat de vervolging niet erg zou zijn, maar het is om aan te geven dat dit niet het hoofdthema van het boek Openbaring is. Het hoofdthema is dat Jezus Zijn plan uitvoert om het kwaad te vernietigen en alles te herstellen, samen met Zijn bruid. De eerste woorden van het boek zijn immers: 'Openbaring van Jezus Christus'. Niet: openbaring van de antichrist. Dat zou hij wel willen, maar die eer krijgt hij niet. Het gaat om Jezus en alleen om Jezus. Hém komt alle eer en glorie toe en Hij heeft overwonnen! Dat de ware aard van de antichrist openbaar zal worden, is alleen maar omdat Jezus openbaar zal worden. De vijand aapt altijd Gods originele plan na. Geef hem dus niet de eer dat het boek Openbaring om zijn verschrikkingen zou gaan, maar geef je aanbidding aan Jezus. Je kunt twee dingen doen in deze tijd: je laat angst voor de vijand en zijn werken toe in je hart en dat zal zijn als voeding, als aanbidding voor hem, of je vult je hart met liefde en bewondering voor Jezus, en dat zal aanbidding voor Jezus zijn.

Ik zeg het heel zwart-wit, maar weet dat dit een proces is waarin we allemaal groeien. Het gaat erom: waar zet jij je hart op? Voor wie is jouw aanbidding? Ik denk dat het belangrijk is om daar bewust een keuze in te maken en jezelf toe te wijden om daarin te groeien. Als je bijvoorbeeld angst voelt opkomen, kies dan om het meteen bij Jezus te brengen, zodat Hij het weg kan nemen en je kan vullen met Zijn liefde. En kies er vervolgens bewust voor een moment te nemen om Jezus te aanbidden voor Wie Hij is. Zo kun je groeien in aanbidding voor Jezus en zal angst voor de vijand steeds minder worden.
In de eindtijd zal de gebedsbeweging die Jezus aanbidt eentje zijn die gebaseerd is op liefde en bewondering. De vijand, de antichrist, zal ook een gebedsbeweging willen, en die zal dus gebaseerd zijn op angst. Daarom is het goed nu al een keuze te maken om steeds minder ruimte aan angst voor de vijand te geven en te groeien in liefde en aanbidding voor Jezus.

'...choose for yourselves this day whom you will serve... But as for me and my household, we will serve the Lord.'
Jozua 24:15 (NIV)
(..kiest dan heden, wie gij dienen zult...... Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!)

Wij mogen samenwerken met Jezus in Zijn eindtijdplan om Gods Koninkrijk baan te doen breken en het kwaad voor eens en voor altijd te verdrijven. Jezus wil Zijn plannen op aarde vrijzetten in diepe relatie met ons, Zijn geliefde bruid. Sta op en schitter, dit is de tijd om krachtig in je bestemming te staan! ❤️🔥

Gebed:
* Maak een bewuste keuze om jezelf eraan toe te wijden Jezus te aanbidden en angst voor de vijand te weerstaan. Denk aan de twee gebedsbewegingen in de eindtijd. Vraag de Heilige Geest je hierin te helpen; vraag Hem hoe en wanneer je bewust tijd kunt maken om Jezus te aanbidden. Vertel Hem ook heel eerlijk je angsten en vraag Hem wat Hij daarover tot jou wil spreken en hoe Hij jou wil helpen. Vraag Hem je te vullen met Zijn bovennatuurlijke vrede. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen, je mag op Jezus leunen:

'Who is this coming up from the wilderness leaning on her Beloved?'
Hooglied 8:5 (NIV)
(Wie trekt daar op uit de woestijn, leunend op haar geliefde?)

Maak een gratis website.