Hoe word je een overwinnaar? Deel 3 'Preek het Woord'

07-04-2022

Lezen: Matt.24:13-14

'Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.'

Het is mooi om deze tekst uit 'The scriptures 2009' te lezen:

'And this Good News of the reign shall be proclaimed in all the world as a witness to all the nations, and then the end shall come.'

Het woord 'proclaim' (proclameren) krijgt een heel andere lading en ligt in de lijn van uitroepen, verkondigen.

Wij hoeven niet de gave en bediening van leraar, herder of evangelist te hebben om het evangelie te brengen. Soms moeten we het Woord gewoon verkondigen.

Nog niet zo lang geleden stonden wij in Tholen voor de Albert Heijn om te evangeliseren. Het was koud, er stond veel wind en tot overmaat van ramp ging het ook nog regenen. Er waren nauwelijks mensen. En de mensen die er waren liepen in een versnelde pas met een grote boog om ons heen. Gelukkig was er bij de kruidvat een afdak waar we enigszins droog

konden staan.

In onze evangelisatie bakfiets ligt standaard een grote blue-tooth speaker met microfoon. Dit omdat ik al langere tijd op mijn hart heb om zgn. 'zeepkist-evangelisatie' te gaan doen. De Heilige Geest sprak krachtig door Williejanne, de lijsttrekker van Jezus Leeft op Tholen: 'Ja, Willem dit is je kans. Nu moet het gebeuren.'

Met enige tegenzin testte ik de microfoon in de hoop dat deze niet zou werken, helaas. Ik pakte ik mijn Bijbel en sloeg deze lukraak open op Jesaja 61. Toevallig de tekst die al eens over mij geprofeteerd is. Ik begon te spreken. Het galmde over het winkelplein:

'De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de

HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.'

Het leek wel of er iets in de atmosfeer veranderde. Tegelijkertijd veranderde er iets in mijn/onze harten. Er kwam vrijmoedigheid. Die ochtend hebben we Gods Woord geproclameerd, gepredikt. Wij ervaarden de kracht van het gesproken Woord. Sindsdien pakken ook anderen regelmatig de microfoon en proclameren een tekst gevolgd door een getuigenis of evangelieverkondiging.

Hoe toepasselijk is onderstaande tekst op onze dag met slecht weer:

́

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.' Jesaja 55: 10-11

Elke week staan wij op dezelfde plek.

Er staat een statafel met koffie, thee en wat lekkers.

Mensen leren ons kennen en langzaam werken we aan relaties. Tegelijkertijd verkondigen we de waarheid, een evangelie waar niets aan toe is gevoegd, maar ook niets is afgenomen.

https://www.revive.nl/evangeliseren-met-evangelist-willem-hoogenraad-in-tholen-elke-keer-weer-spannend/

DANKEN EN BIDDEN:

Lees het als een proclamatie voor jezelf

* Ik verblijd mij over Uw Woord. (1)

* Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (2)

* Uw Woord is kostbaarder dan goud en zoeter dan honing. (3)

* Uw Woord is als een spiegel. Ik wil mij spiegelen aan Uw volmaakte wet

en Uw vrijheid ontvangen. (4)

* Uw Woord is het zwaard van de Geest, waarmee ik weerstand kan bieden in de strijd. (5)

* Uw Woord is als een hamer, die een steenrots vermorzelt. God zal leugensprekers de mond snoeren, maar Uw Woord is onwankelbaar. (6)

* Uw Woord is het voedsel, waardoor ik diepe vreugde ontvang. (7)

* Uw woorden sterken mijn lichaam als een medicijn. (8)

* Uw Woord is een waterbad. Ik ben rein vanwege het Woord dat Jezus gesproken heeft. Ik blijf in Hem, en Hij in mij. (9)

1. Psalm 119:162 (NBG)

2. Psalm 119:105

3. Psalm 19:11

4. Naar Jakobus 1:25

5. Efeziërs 6:17

6. Jeremia 23:29

7. Jeremia 15:16

8. Spreuken 4:22

9. Efeziërs 5:26, Johannes 15:3-4

PRAKTISCH MEEBIDDEN

Vier keer per dag kun je per internet meebidden voor ons land:

09:00u, 12:00u, 13:00u en 22.00u.

(12:00u geleid door krijgsmacht-gebedsteam)

Zaterdag en zondag geen gebed.

Welkom om aan te haken!

Dit is onze Jitsi-link:

https://24uurgebed.nl/samenbidden

Maak een gratis website.