Ik in Hem en Hij in mij

26-03-2023

Lees Johannes 15: 1-17

De kerntekst van vandaag is één van de 'Ik-ben uitspraken' van Jezus:
'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.'
Zijn 11 discipelen begrepen dit gelijk, want één van de ranken bleek nooit met de wijnstok verbonden te zijn geweest. Vlak voor deze uitspraak had Judas 'de 12' verlaten. Joh.13:30
Een andere rank, Petrus, was net gewaarschuwd: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.' Joh.13: 38
Jezus inleiding op dit 'Ik-ben-betoog' is daarom super duidelijk voor hen: 'Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.' Joh.15:2
Zij dachten mogelijk aan de woorden die Jezus uitsprak vlak voordat Judas de groep verliet: 'Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt.' Joh.13:31

Johannes, Jacobus en Petrus hadden Jezus in Zijn verheerlijking al meegemaakt toen Jezus hun meenam op een berg en Hij van gedaante verwisselde en God sprak: 'Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Marcus 9:7
Luisteren, dat is exact wat alle 11 nu doen. Na het vertrek van Judas en de waarschuwing aan Petrus houdt Jezus een lang betoog wat eindigt met het hogepriesterlijk gebed naar Zijn Vader.
Deze 4 hoofdstukken van de Bijbel staan vol met voorbeelden van wederkerigheid van de liefde van Jezus en de Vader. Zoals Jezus één met de Vader is, wil Hij dat wij één met Hem zijn.
Jezus spreekt over de Godsvrucht die in Hem is. Omdat de Heilige Geest nog niet is uitgestort, kunnen zij dit niet begrijpen en is dit nog een geheimenis:
'En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.' 1 Tim.3 vers 16
Een geheimenis wat aan ons wel geopenbaard is door de Heilige Geest.

Wij weten dat de Heilige Geest altijd Jezus verheerlijkt.
We zien dat Jezus altijd Zijn Vader verheerlijkt. Als wij in Jezus zijn zullen wij dus ook de Vader verheerlijken. In dit woord lezen we dat de Vader verheerlijkt is als wij veel vrucht dragen en wij discipelen van Jezus zullen zijn. Joh.15:8
Jezus is hierna heel duidelijk in Zijn bewoordingen hoe wij Zijn discipelen kunnen zijn:

  • Blijf in Mijn liefde. 15:9

  • Bewaar Mijn geboden. 15:10

  • Heb elkander lief, gelijk Ik u heb liefgehad. 15:12

  • Draag vrucht. 15:16

  • Getuig van mij. 15:27

Hij sluit af met nogmaals: 'Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.' 15:17

Het is niet voor niets dat Jezus 'Het gebod der liefde' zo benadrukt. We hebben elkaar nodig, want gelijk hierna spreekt Hij over de haat van de wereld die over Zijn discipelen komt. Hij zegt zelfs dat Zijn discipelen uit de synagogen worden geworpen. 16:2

Zou dit ook een realiteit voor ons kunnen worden?
Dat wij, als wij discipelen van Jezus zijn en veel vrucht dragen, uit onze kerken worden geworpen?
Ik weet het niet, maar laten wij in ieder geval in Zijn liefde blijven, Zijn geboden bewaren, vrucht dragen, van Hem getuigen en elkaar liefhebben.


Gebed:

* Wij danken U dat wij als wijnranken aangesloten mogen zijn op de sapstroom van de wijnstok

* Dat er voor ons geen andere bron is dan Uw Woord

* Wij danken u dat ook wij, net als Petrus, gesnoeid mogen worden en daardoor meer vrucht kunnen dragen.

* Vader U bent de landman en U verwijdert de ranken die geen vrucht dragen op Uw tijd.

* Heer Jezus leer ons Uw discipelen te zijn die veel vrucht dragen door in Uw liefde te blijven, permanent van U te getuigen, Uw geboden te bewaren en elkander lief te hebben.


Maak een gratis website.