Jeruzalem en de 2 getuigen

17-01-2021

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 23: Openbaring 11:1-14

Lezen: Openbaring 11

Johannes krijgt een meetlat om de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden te meten. Wanneer iets in geestelijke zin gemeten wordt in de Bijbel, gaat het erom om datgene te evalueren en te onderscheiden wat de kwaliteit en het doel ervan zijn. Een ander voorbeeld van iets wat op deze manier in de Bijbel gemeten wordt, staat in Daniël 5:26-27 waarin koning Belsazar 'gewogen' wordt:
'Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.'
Er wordt Johannes dus gevraagd te kijken naar de tempel, het altaar en hen die daar aanbidden en te onderscheiden en af te wegen wat er gebeurt. Het interessante is dat het Gods tempel is, maar dat in de eindtijd de antichrist die tempel zal gebruiken om er aanbeden te worden. Wie aanbidden daar dan in de tempel in de eindtijd? We weten in ieder geval dat wanneer de tempel wordt herbouwd, er Joden heen zullen gaan die Jezus nog niet kennen en daar weer offers zullen brengen. En dat dan de antichrist de tempel zal ontheiligen en daar aanbeden zal willen worden. Het is aan ons om dichtbij het hart van God te blijven en dat alles op een goede manier te 'meten'.

God heeft een doel met de dingen die gebeuren in de eindtijd, ook met de herbouw van de tempel en het feit dat er opnieuw offers gebracht zullen worden. Het betekent niet dat dat alles Zijn wil is, maar het dient wel ergens voor dat dit gebeurt in de eindtijd. God staat toe dat het gebeurt.
Het is daarom goed fijngevoelig te zijn in ons 'meten', omdat dingen gebeuren met een reden. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om er helemaal in mee te gaan en te zeggen dat het allemaal goed en mooi is wat er gebeurt. Want door offers te brengen, wordt niemand gered. Zonder Jezus kan niemand gered worden. Het is aan ons om dichtbij het hart van God te blijven, zodat we deze complexe dingen op de juiste manier en met de juiste hartsgesteldheid kunnen onderscheiden.

Nadat Johannes opdracht gegeven wordt te meten, lezen we aan het eind van vers 2 dat Jeruzalem tweeënveertig maanden lang vertrapt zal worden. Dat is drie en een half jaar. Jezus profeteerde in Lukas 21:24 ook dat de tempel in Jeruzalem vertrapt zou worden door heidenen. Er is een discussie over of dit vervuld was in het jaar 70 na Christus of dat de vervulling hiervan nog komt. Persoonlijk geloof ik dat de profetie gedeeltelijk vervuld is in het jaar 70 na Christus en dat de volledige vervulling van deze profetie in de eindtijd zal zijn.
In Openbaring 11 wordt Jeruzalem met verschillende namen genoemd: de heilige stad (vs. 2), de grote stad en in geestelijke zin Sodom en Egypte (vs. 8). Dat lijken tegenstellingen; aan de ene kant is het een heilige en grote, belangrijke stad. Die aspecten hebben te maken met Gods plan en bestemming voor de stad. Aan de andere kant wordt de stad in geestelijke zin genoemd Sodom en Egypte. Dat heeft te maken met de dingen die er in de eindtijd in de stad plaatsvinden; perversie (Sodom) en slavernij (Egypte). Hier zie je dus de geestelijke strijd om de bestemming van de stad. God roept Zijn kinderen op om in gebed en gehoorzaamheid met Hem te staan om Jeruzalem in haar bestemming te brengen van heilige en grote stad:
'Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeften gesteld heeft tot een lof op aarde.' (Jesaja 62:6-7)
Nadat er gezegd wordt dat Jeruzalem vertrapt zal worden, zien we in Openbaring 11:3-14 de opkomst van de twee getuigen. Zij brengen Gods oordelen over het rijk van de antichrist op eenzelfde soort manier als Mozes deed over het rijk van farao. De confrontatie tussen Mozes en de farao geeft ons inzicht over de confrontatie tussen de twee getuigen en de antichrist. De wonderen die de twee getuigen zullen verrichten, staan gelijk aan de wonderen die Mozes verrichtte en die Elia verrichtte. Dan, na drie en een half jaar, wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zullen ze gedood worden door het beest dat uit de afgrond opkomt. De hele wereld zal hun dode lichamen zien en feest vieren. De mate waarin ze zich verheugen over de dood van de twee getuigen staat gelijk aan de mate waarin ze zich verzetten tegen het feit dat Jezus het koningschap van de aarde over zal nemen. Maar dan gebeurt er dit met de getuigen:
'En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.' (Openb. 11:11-13)

Het bijzondere hiervan vind ik dat nadat dit alles gebeurt, er staat dat de overigen eer geven aan de God van de hemel. Dus zelfs nadat dit alles is gebeurd, geeft God mensen nog een kans om zich te bekeren en Hem eer te geven. Hier zien we opnieuw hoe Gods hart is om mensen kansen te geven en te redden en hoe barmhartig Hij is. Hoe hard hun harten ook lijken, Gods genade is groter. Laten we dus nooit ophouden te bidden voor de redding van mensen.

BIDDEN:
* Vraag de Heilige Geest je zo dichtbij Gods hart te brengen, dat je in staat zult zijn de dingen om je heen te 'meten' op de juiste manier en met de juiste hartsgesteldheid.
* Vraag God Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde (Jes. 62:6-7).
* Bid voor de redding van mensen om je heen. Vraag God om openbaring van Zijn liefde aan mensen te geven en vraag Hem mensen Zijn grootheid en almacht te laten zien, dat velen Hem eer zullen geven en Hem zullen aanbidden

BIJLAGEN:
- Maandagavond 18 jan. zoom-workshop IN GESPREK over deze tijd en vrijdag 22 jan. uitgebreide workshop over vaccin.
Meer info: https://www.dropbox.com/s/rnfp9oin3sgl873/prwsdecjan.png?dl=0 Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop/
- Voor alle voorgaande delen van de studie uit Openbaring, kijk op Tirza's website: https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken wanneer je ook maar kunt!

Maak een gratis website.