kies voor u heden wie u zult dienen, deel 4: De stenen zullen roepen

23-05-2022

kies voor u heden wie u zult dienen, deel 4
De stenen zullen roepen
Lees Jozua 4

Vandaag gaat het over stenen. Stenen die ons herinneren aan het volbrachte werk van God. Stenen die ons herinneren aan het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Een volk wat van hun vijand bevrijd werd in de rode zee en een volk wat van het eeuwig oordeel werd bevrijd in de Jordaan.
Niet voor niets wordt dit de doodsrivier genoemd. De plaats waar Jezus later gedoopt zou worden en velen met Hem. De zonden worden afgewassen en stromen letterlijk naar het diepste punt op aarde in de dode zee.

De voorbereiding op het plaatsen van deze gedenktekens gebeurt al in hoofdstuk 3 vers 12: 'Nu dan, neem voor u twaalf mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam één man.' God laat Jozua 12 mannen als vertegenwoordigers van heel het volk apart zetten. Dit vers staat midden in een betoog over de Ark en verbind deze mannen op een bijzondere manier met de Ark.

We zien dat gedenktekens voor God erg belangrijk zijn. De reden hiervoor lezen we direct na de dood van Jozua en al het volk wat met hem geleefd had: 'De Israëlieten die nu in het land leefden, kenden de Heer niet zelf. Ze hadden niet zelf gezien wat de Heer voor Israël had gedaan. Ze begonnen te leven op een manier die de Heer niet goed vindt: ze gingen andere goden aanbidden.' Richt.2: 10-11 BB
De machten uit de duisternis gebruiken Gods methoden en richten ook gedenktekens op: Asjerapalen, offerhoogten, altaren. Denk ook aan Stonehenge in Engeland, de pilaar midden in Washington, de pilaar voor het Vaticaan en het gebouw van het Europees Parlement in Frankfurt wat geïnspireerd is door de toren van Babel.
Jezus zegt niet voor niets bij de instelling van Zijn maaltijd: 'doet dit tot Mijn gedachtenis' 1 Kor.11:24

Met de bedoeling van overlevering van verhalen van geslacht op geslacht geeft God gedenktekens. Soms zijn gedenktekens fysiek aanwezig zoals op de bodem van de Jordaan of in Gilgal.
Soms zijn deze gedenktekens op een andere manier aanwezig. Zoals de 12 mannen uit Jozua 3 en 4 zijn ook wij apart gezet voor een bijzondere taak rondom Gods Ark, want waar de Ark is zijn wij veilig. Het water stroomde tenslotte weer terug op het moment dat de Ark weer op het droge was.

In Gilgal vond voor het eerst weer een besnijdenis plaats, maar bij ons ook: "In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus" Kol.2:1
Er werd een monument van stenen neergezet als herinnering in Gilgal opdat ouders zouden getuigen aan hun kinderen en zij aan hun kinderen.
We lazen net al dat dit niet gebeurt is. Hier moeten wij een les uit trekken, want wij zijn 'levende stenen', levende getuigen: 'en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.' 1 Petrus 2: 4-5

Wat een zaligheid hebben wij in Christus ontvangen. Johannes de doper zei al dat degene die na hem zal komen zal dopen met Geest en met Vuur. Laten wij dan met deze Geest en dat Vuur als levende getuigen de wereld ingaan en vertellen van de daden van God in ons leven.
De discipelen van Jezus waren buiten zinnen toen hun meester op een ezel Jeruzalem binnen reed. Zij riepen Hosanna en de farizeeën zeiden tot Hem: 'Meester, breng uw leerlingen tot bezinning. Maar Hij gaf hun ten antwoord: Ik zeg u: Als zij zwijgen, dan zullen de stenen gaan roepen.' ‭‭Lucas‬ ‭19:39-40‬
Misschien bedoelde Jezus hier wel de stenen uit Jozua 4 of doelde Hij toen ook al op levende stenen die door het waterbad van de Jordaan zijn gegaan?

Mogelijk doopte Johannes op de plaats waar Israël het beloofde land in trok. In Matteüs lezen we dat het in de Woestijn van Judea was. Deze strekt zich uit westelijk van de dode zee en iets noordelijk daarvan westelijk van de Jordaan. Johannes de doper sprak mogelijk al een profetisch woord toen hij zei: 'Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.' Lucas 3: 8
Misschien doelde hij letterlijk op de stenen die Jozua in opdracht van God had laten plaatsen, echter hij wist ook dat degene die na hem zou komen levende stenen zou voortbrengen. Levende stenen die verbonden zijn met de Hoeksteen.

Ik wil deze overdenking afsluiten met de tekst uit Hebreeën 12 vers 1 en 2:
'Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.'

Gebed:

* Dank U Heer voor een grote wolk van getuigen.

* Dank U Heer dat U alle last en zonde heeft gedragen op het kruis.

* Dank U Heer dat wij de wedloop mogen lopen met het oog gericht op U. Dat wij een leidsman hebben meer als Jozua

* Heer wij danken U dat U ons apart heeft gezet. Laat ook ons permanent in de omgeving van Uw Ark zijn, van Jezus Christus.

* Wij danken U voor de veiligheid die U geeft als wij in Uw nabijheid zijn.

* Dank U dat onze vijanden al verslagen zijn. Heer laat dit besef diep doordringen in ons hart zodat wij als overwinnaars gaan leven en niet dagelijks strijd voeren.

* Heer geef ons die overwinnaars modus diep in ons hart en in ons denken.

* Dank U Heer dat U de rots bent, ons fundament, de hoeksteen.

* Dank U Heer dat U de tempel van Uw lichaam heeft opgebouwd in 3 dagen en dank U Heer dat wij deel uit mogen maken van dit bouwwerk.

Maak een gratis website.