kies voor u heden wie u zult dienen, deel 6: Door het geloof vielen de muren van Jericho

03-06-2022

kies voor u heden wie u zult dienen, deel 6
'Door [het] geloof vielen de muren van Jericho' Heb.11: 30
Lees Jozua 6

Vers 2: 'Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning [en zijn] strijdbare helden in uw hand gegeven.'
Dit vers staat in de voltooide tijd. God heeft het al gedaan.
Jezus sprak ook tot ons in de voltooide tijd: 'In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen' Joh.16:33

Dit hoofdstuk is het hoofdthema van het boek Jozua en tegelijkertijd het succesverhaal bij uitstek. Het verhaal waarin God Zijn macht toont. Alles wordt met de ban gewijd. Oftewel gedood. Er is geen genade meer, alhoewel Rachab en haar familie worden na een reiniging buiten de legerplaats compleet ingelijfd binnen het volk van Israël. Zij trouwt met Salmon. Zij zijn de ouders van Boaz en de overgrootouders van David.
God is geen God meer op afstand. De Ark bevindt zich nu midden in het volk. De gewapende mannen gaan voor de Ark uit en het volk komt er achteraan. Zwijgend liepen zij 6 dagen rond Jericho. De angst in de stad neemt toe en het geloof bij de Israëlieten bereikt een hoogtepunt. Licht staat tegenover duisternis en de duisternis kent zijn lot. Het is onomkeerbaar. De krachten en machten in de lucht weten hun positie. Dit heeft een fysieke uitwerking op alle betrokkenen.
Wat een gelijkenis met de wederkomst van Jezus. De krachten en machten in de lucht zullen dan weten dat hun laatste uur geslagen heeft en het oordeel plaatsvindt.

Ook Johannes schrijft in de voltooide tijd:
'Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God?' 1Joh.5:4-5
Als wij onze Bijbel lezen dan moeten we toegeven dat God ons een vergelijkbare positie heeft gegeven met Zijn volk destijds.
Vorige week vergeleek ik de doortrek door de Jordaan met onze wedergeboorte. Een andere parallel is dat na de wedergeboorte de strijd pas begint en wij voor onneembare ommuurde steden komen te staan.
Misschien moeten wij ons afvragen wat ons Jericho is. Het kan je positie in de kerk zijn, of je werk, een nieuwe relatie of zelf je kinderen. In principe alles wat wij boven God stellen, waar je meer tijd en aandacht aan geeft als aan God kan een bolwerk zijn in je leven.
'want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot afbreking van bolwerken' 2 Kor.10:4

Als alles met de ban gewijd wordt wil dat zeggen dat alles voor God is. Mensen die niet geheiligd zijn, apart gezet, overleven niet in Gods nabijheid. Alles wat van waarde is wordt toegevoegd aan de schat van de Heere.

Jericho is het beeld van het systeem wat ons verhindert om het beloofde land in bezit te nemen, terwijl God zegt: 'Ik heb het U gegeven!'
We zien een principe van God terugkomen in dit verhaal. Het principe van eerst gehoorzamen en daarna kracht van God ontvangen.
Dit is een geloofsprincipe wat Jezus na Zijn opstanding uitsprak aan Thomas: 'zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.' Johannes 20: 29
God wil dat wij vanuit geloof in Hem gaan handelen. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. God wil dat wij Hem op Zijn woord vertrouwen.

De waarschuwing aan het eind van dit hoofdstuk is niet voor niets. Als ons Jericho met de ban is geslagen, gedood, verwoest en verdwenen naar het diepste punt op aarde, laten wij het dan niet opnieuw opbouwen, want God houdt zich in dit geval letterlijk aan Zijn woord:
'In zijn dagen bouwde Hiël uit Bethel Jericho [weer] op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan, en op zijn jongste [zoon] Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun.' 1 Kon.16:34

Ook moest ik denken aan het verhaal van Ananias en Safira. Hand.5:1-11
Zij werden tot voorbeeld gesteld, maar zijn er geen voorbeelden na onze wedergeboorte dat wij de Here Jezus verloochenen?
'Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,' Hebr.12:1

Gebed:

* Heer, wij willen U danken voor de genade die U dagelijks aan ons geeft Uw volbrachte werk aan het kruis. Zouden wij niet dood neervallen voor het aangezicht van de Vader als wij U niet hadden.

* Vader dank U wel voor Uw genade, dat U Uw Zoon heeft gegeven opdat wij zullen leven.

* Heer behoedt ons voor de valstrikken van de duisternis die ons Jericho weer laten opbouwen. U zegt: Ga uit haar weg.

* Heer wij weten dat alles van U is en dat de duisternis het niet begrepen heeft:

'En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.' Joh.1:5

* De duisternis tracht Uw principes toe te passen: 'Niemand bezit meer iets en iedereen is gelukkig' https://www.weforum.org/.../now-is-the-time-for-a-great.../

* Ik dank U dat U in de duisternis schijnt en bid voor hen dat U hen bevrijdt uit de slavernij van de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk.

* Dank U wel dat de strijd niet tegen vlees en bloed is maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

* Heer kort geleden las ik nog dat wereld niet 'on track' is om de SDG-doelen in 2030 te halen. Ik dank U dat U altijd 'on track' bent. Dat Uw doelen met ons vast staan sinds de grondlegging der wereld.

'Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.' Jeremia 29:11


Maak een gratis website.