Nicodemus en de wedergeboorte

18-11-2020

Lezen: Joh 3: 1-10

Nicodemus was een Farizeeër, een leider van de Joden. Hij kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: "Rabbi, we weten dat U een leraar bent die van God komt; want niemand kan deze tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is. " Jezus antwoordde en zei tegen hem: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien."

Nicodemus, was geen gewone man maar een leider.
Toen hij het gesprek begon, erkende hij onmiddellijk de autoriteit van Jezus ... We weten dat U een leraar bent die van God komt.

Jezus gaf onmiddellijk antwoord: Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien! Jezus' antwoord verbrijzelde de Joodse veronderstelling dat hun raciale identiteit - hun oude geboorte - hen een plaats verzekerde in Gods koninkrijk. Jezus maakte duidelijk dat iemands eerste geboorte hem niet verzekert van het koninkrijk; alleen wedergeboren-worden geeft deze verzekering. Er werd in die tijd onder de Joden wijdverbreid onderwezen dat ze, aangezien ze van Abraham afstamden, automatisch verzekerd waren van de hemel. In feite leerden sommige rabbijnen dat Abraham op wacht stond bij de poort van de hel, alleen om er zeker van te zijn dat geen van zijn nakomelingen daar per ongeluk naar binnen zou dwalen.

Maar wat betekent het precies om wedergeboren te worden?
Het oude Griekse woord dat met 'opnieuw' wordt vertaald, kan ook worden vertaald met 'van bovenaf'.
Jezus zei duidelijk dat zonder dit - dat iemand van bovenaf (uit de hemel) geboren wordt - hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan of er deel van kan uitmaken. Morele of religieuze hervorming is niet genoeg. Men moet wederom geboren worden en dit is niet iets dat we zelf kunnen doen.

Nicodemus zei tegen Hem: 'Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder binnengaan en geboren worden? Het antwoord van Nicodemus was misschien niet uit onwetendheid, maar omdat hij dacht dat Jezus een morele hervorming bedoelde. Zijn vraag kan zijn: "Hoe kun je een oude hond nieuwe trucjes leren?" Nicodemus begreep Jezus niet.

Jezus antwoordde: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder je niet dat ik tegen je zei: 'Je moet wederom geboren worden'. De wind waait waarheen hij wil en je hoort het geluid ervan, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Dat geldt ook voor iedereen die uit de Geest is geboren. "

Jezus zei nadrukkelijk dat de mens geen hervorming nodig heeft, maar een radicale bekering door de Geest van God. We moeten geboren zijn uit water en de Geest. Tenzij iemand geboren is uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. '

Een hoofdstuk verder zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw: ..... het water, dat Ik je zal geven, zal in je worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Joh.4:13,14
Ook in Joh.7:38 spreekt Jezus over dit water.. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest...

Dat wat uit het vlees is geboren, is vlees: zonder leven uit de Geest bezoedelt het vlees alle werken van gerechtigheid. Rom.8:8 zegt '...zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

In dit vlees is elk deel inbegrepen van wat geboren is volgens de gewone methode van voortbrengen. Zelfs de geest van de mens, hoe ontvankelijk ook voor de Geest van God, is in de natuurlijke geboorte nog dood, verzonken in overtredingen en zonden. We moeten niet vergeten tegen wie Jezus dit zei. Nicodemus was een religieus leider, een Farizeeër, een ontwikkeld man. Uiterlijk was hij al veranderd in God - maar van binnen nog niet.
De natuur van de mens is zo in de greep van de zonde dat een activiteit van de Geest van God noodzakelijk is om hem te associeren met het Koninkrijk van God.

Toch kan alles wat de door de Geest geleide mens doet, God wél behagen.
Rom.8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Ons wéten brengt ons niet bij God, ook onze voorbeeldige moraal niet, we hebben de Geest nodig die lévend maakt! Here God, openbaar ons deze diepe geheimen van U!

Gebed:
* Dank U Vader voor onze wedergeboorte! Dank U dat dit niet door onszelf komt, maar dat U ons hart hebt vernieuwd. Dank U dat ons zicht opeens verandert als we wedergeboren worden, dat we in de Geest kunnen gaan zien en denken. Dat Uw Koninkrijk opeens voor onze ogen zichtbaar wordt!
* We bidden voor degenen die in een positie zijn, dat ze als Nicodemus 's nachts naar U toe zullen gaan. Vooral in deze tijd, dat ze door wedergeboorte de waarheid van Uw koninkrijk gaan zien en de waarden ervan beschermen.
* We bidden voor de kerk, om werkelijk wedergeboren harten, die leven vanuit de Geest i.p.v. het vlees.
* We bidden voor rechtvaardigheid in de overheid. We bidden voor moed om op te staan voor waarheid, ootmoed en recht,
* We bidden voor kinderen en gezinnen. Gezondheid, zorg en liefde voor elk kind en elke ouder, ook voor elke alleengaande.
* We bidden voor DIS en SRA slachtoffers. Was hen schoon van de misdaad die tegen hen gepleegd is, genees en herstel hen. Herstel hen in ere en waardigheid!
* We bidden voor tieners. Geef hen hoop en toekomstverwachting, geboren uit U. Doe hen geboren worden uit water en Geest, en doe hen Uw Koninkrijk zien, zodat ze een hoopvolle toekomst hebben waarop ze zich kunnen richten.

Maak een gratis website.